E110066
  klaver icoon
Laatste revisie: 26-09-2012

E110066 - Mededeling over een Europese agenda voor de integratie van onderdanen van derde landenDe Europese Commissie stelt in de mededeling dat Europa zich positief moet opstellen ten opzichte van diversiteit en stevige waarborgen moet bieden voor de grondrechten en gelijke behandeling van migranten uit derde landen. Zij beschrijft op basis van ervaringen in de gehele Europese Unie de Europese problemen op het gebied van integratie. De Europese Commissie stelt daarbij tevens aanbevelingen en maatregelen voor om die problemen aan te pakken. Ook bevat de mededeling een overzicht van de EU-initiatieven om de integratie van onderdanen van derde landen te ondersteunen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De Europese Commissie heeft op 20 juli 2012 gereageerd op de brief met vragen van de fracties van GroenLinks en SP van 25 november 2011. Deze reactie is op 25 september 2012 voor kennisgeving aangenomen.

De commissie I&A/JBZ heeft op 6 maart 2012 een mondeling overleg gevoerd met de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over enerzijds informatievoorziening en anderzijds de geschiedenis en stand van zaken van enkele dossiers op het terrein van immigratie en asiel, waaronder de Europese agenda voor de integratie van derdelanders.

Europees

Tijdens de JBZ-Raad van 13 en 14 december 2011 zijn raadsconclusies aangenomen over de Europese agenda voor integratie van onderdanen van derde landen.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)455PDF-document, d.d. 20 juli 2011

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 25 september 2012 heeft de commissie de reactie van de Europese Commissie voor kennisgeving aangenomen.

De Europese Commissie heeft op 20 juli 2012 gereageerd op de brief met vragen van de fracties van GroenLinks en SP van 25 november 2011. Deze reactie zal na het zomerreces besproken worden.

De commissie I&A/JBZ heeft op 6 maart 2012 een mondeling overleg gevoerd met de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over enerzijds informatievoorziening en anderzijds de geschiedenis en stand van zaken van enkele dossiers op het terrein van immigratie en asiel, waaronder de Europese agenda voor de integratie van derdelanders.

De brief van de minister d.d. 23 december 2011 is op 17 januari 2012 voor kennisgeving aangenomen.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel heeft op 23 december 2011 gereageerd op de vragen die op 22 november 2011 zijn gesteld aan de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister beantwoordt onder meer vragen over het inburgeringsexamen, de positie van migrantenvrouwen, het integratieproces en de negatieve beoordeling door de regering van de proportionaliteit van de mededeling.

De brief aan de Europese Commissie met vragen van de leden van de fractie van GroenLinks is verstuurd op 25 november 2011. De leden van de fractie van de SP hebben zich bij de vragen aangesloten.

Op 22 november 2011 is een brief verstuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met vragen van de fracties van de PvdA, D66 en GroenLinks.

Op 15 november 2011 hebben de fracties van de PvdA, D66 en GroenLinks inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering. De fractie van GroenLinks heeft eveneens inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie. De leden van de fractie van de SP hebben zich bij deze inbreng aangesloten.

De commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en het Huis der Koningin (BZK/AZ) en voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad hebben op 1 november 2011 besloten om op 15 november 2011 inbreng te leveren.


Behandeling Tweede Kamer

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 15 december 2011 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de, tijdens de JBZ-Raad van 13-14 december 2011, als A-punt aangenomen conclusies over de Europese agenda voor integratie van onderdanen van derde landen.

Op 26 oktober 2011 hebben de commissies voor V&J, Europese Zaken, BZK en I&A een algemeen overleg (AO) gevoerd met de minister voor Immigratie en Asiel en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over onder andere de EU-integratieagenda. Het verslag van dit AO is vastgesteld op 29 november 2011.

Tijdens een algemeen overleg van de commissies voor Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken, Immigratie en Asiel en Europese Zaken op 15 september 2011 over de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 22 en 23 september 2011 zijn er opmerkingen gemaakt over de mededeling over de integratie van derdelanders.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering constateert in het BNC-fiche dat er diverse overeenkomsten zijn tussen het kabinetsbeleid en de mededeling, maar plaatst ook kritische kanttekeningen. Er zijn elementen die in deze mededeling worden gemist zoals de relatie tussen migratie en integratie, de druk die kansarme migranten leggen op de ontvangende samenlevingen en de aandacht voor de integratie van EU-burgers. Nederland staat gereserveerd ten aanzien van eventuele Europese financiële steun aan derde landen ten behoeve van integratie bevorderende maatregelen voor vertrek. Nederland vindt het verder van het allergrootste belang dat contacten tussen een vreemde mogendheid en haar (voormalige) onderdanen enkel op basis van vrijwilligheid plaatsvinden en geen enkele belemmering vormen voor de integratie in Nederland.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze Europese agenda voor de integratie van onderdanen van derde landen is een vervolg op een eerdere mededeling van de Europese Commissie uit 2005 over integratie (COM(2005)389). De nieuwe agenda vormt een bijdrage aan het debat die ervoor moet zorgen dat integratie beter wordt begrepen en ondersteund. De Europese Commissie stelt zich op het standpunt dat Europa zich positief moet opstellen ten opzichte van diversiteit en stevige waarborgen moet bieden voor de grondrechten en gelijke behandeling van migranten uit derde landen. In haar mededeling beschrijft zij op basis van ervaringen in de gehele Europese Unie de Europese problemen op het gebied van integratie. De Europese Commissie stelt daarbij tevens aanbevelingen en maatregelen voor om die problemen aan te pakken. Ook bevat de mededeling een overzicht van de EU-initiatieven om de integratie van onderdanen van derde landen te ondersteunen.

Lees meer: uitgebreide samenvatting


Behandeling Raad

Tijdens de JBZ-Raad van 13 en 14 december 2011 zijn raadsconclusies aangenomen over de Europese agenda voor integratie van onderdanen van derde landen. De raadsconclusies die zijn aangenomen komen overeen met de ontwerp-raadsconcusies van 12 december 2011 .

JBZ-Raad 27 en 28 oktober 2011 (agendapunt 3)

De Raad heeft een eerste discussie gevoerd over de mededeling inzake een Europese agenda voor de integratie van onderdanen van derde landen, naar aanleiding van een presentatie van de Eurocommissaris van Binnelandse Zaken. De Eurocommissaris benadrukte het nut van het delen van ervaringen op het terrein van integratie. De Commissie heeft hiervoor gemeenschappelijke indicatoren opgesteld. Ten slotte pleitte de Eurocommissaris voor een hogere graad van onderlinge coördinatie op dit terrein en beter inzicht in de beschikbare financiële middelen.

Het Nederlandse standpunt over de mededeling staat verwoord in het BNC-fiche. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verwelkomde tijdens de Raad de mededeling en benadrukte het belang van aandacht voor dit onderwerp op Europees niveau. Nederland mist echter wel twee punten in de mededeling. Allereerst is de mededeling beperkt tot de doelgroep van derdelanders. Aangezien integratie van EU-burgers lidstaten van de EU voor soortgelijke uitdagingen plaatst, betreurt Nederland deze beperking. Daarnaast wordt aandacht gemist voor het feit dat kansarme migranten druk leggen op de ontvangende samenlevingen en het daaraan gekoppelde probleem van gebrekkige integratie. Mede daarom moet op EU-niveau voldoende ruimte blijven bestaan voor lidstaten om integratievoorwaarden te stellen.

Het voorzitterschap gaf aan dat er bij de Raad op 13 en 14 december Raadsconclusies met betrekking tot het onderwerp zullen voorliggen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen