E100083
  ruit icoon
Laatste revisie: 27-06-2013

E100083 - Voorstel voor een verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese UnieHet voorstel beoogt volgens de Commissie het Europees Rekeningenstelsel (ESR) 1995 te herzien teneinde de nationale rekeningen in de Europese Unie af te stemmen op de nieuwe economische context, de vooruitgang op het gebied van methodologisch onderzoek en de behoeften van de gebruikers.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening werd op 21 mei 2013 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement. 

Nationaal

De commissie Financiën heeft het voorstel besproken op 1 februari 2011 en voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)774PDF-document, d.d. 20 december 2010

rechtsgrondslag

Artikel 338 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Verordening (EG) nr. 549/2013PDF-document werd op 26 juni 2013 gepubliceerd in Pb EU L174. 


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Financiën heeft het voorstel besproken tijdens de commissievergadering op 1 februari 2011 en besloten dit voor kennisgeving aan te nemen.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche laat de Nederlandse regering onder andere weten dat zij de gekozen rechtsgrondslag juist acht. Daarnaast is de regering postitief over de subsidiariteit van het voorstel en vooralsnog positief over de proportionaliteit.

De Nederlandse regering ondersteunt de Commissie in haar redenering dat de systematische productie en samenstelling van geharmoniseerde en vergelijkbare hoogwaardige gegevens van de nationale en regionale rekeningen niet op een afdoende wijze door de lidstaten afzonderlijk worden uitgevoerd en kan daarom beter door de Unie worden verwezenlijkt. Nederland acht een verordening als het juiste rechtsinstrument aangezien hierdoor in de gehele Europese Unie dezelfde regels gelden. Nederland vindt het daarbij van belang dat de Commissie beschikt over geharmoniseerde en onderling vergelijkbare nationale en regionale rekeningen, waardoor de Commissie haar conform het Verdrag toegewezen taken in het kader van het economisch en monetair beleid effectief kan uitvoeren.

Nederland ondersteunt de vorm en de inhoud het voorstel van de Commissie. Wat het transmissieprogramma en de gedelegeerde handelingen betreft, vindt Nederland het wel van essentieel belang dat de rapportageverplichtingen voor alle betrokken partijen proportioneel blijven ten opzichte van het na te streven doel.

Nederland verwelkomt, - in navolging op de Ecofin Raad2 - het voorstel en onderschrijft de noodzaak voor een herziening van de wettelijke basis van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) in de Europese Unie. Nederland acht het van groot belang dat de Commissie voor de uitvoering van haar taken, in het kader van het economisch en monetair beleid, beschikt over vergelijkbare, actuele en betrouwbare informatie over de structuur en de ontwikkeling van de economische situatie in de lidstaten en de Europese Unie. Aandachtspunt voor Nederland vormt de proportionaliteit van de rapportageverplichtingen die uit het voorstel en eventuele aanpassingen via gedelegeerde handelingen voortkomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel beoogt volgens de Commissie het Europees Rekeningenstelsel (ESR) 1995 te herzien teneinde de nationale rekeningen in de Europese Unie af te stemmen op de nieuwe economische context, de vooruitgang op het gebied van methodologisch onderzoek en de behoeften van de gebruikers.

Het herziene ESR 2010 moet volgens de Commissie de geschikte methodologische referentie zijn voor de productie van de kwalitatief hoogwaardige gegevens van de nationale rekeningen die nodig zijn om de uitvoering van belangrijke EU-beleidsmaatregelen te ondersteunen. De herziening zou ook een gelegenheid zijn om de in het ESR 1995 gehanteerde normen te verbeteren en beter af te stemmen op de diverse toepassingen in de EU.

Het ESR is een EU-instrument dat wordt gebruikt voor belangrijke administratieve doeleinden (bijvoorbeeld eigen middelen, procedure bij buitensporige tekorten, structuurfondsen) en voor de analyse van de coördinatie en de convergentie van het economische beleid van de lidstaten.

Materiële wijzigingen betreffende de gemeenschappelijke normen, definities, classificaties en registratieregels die moeten worden gebruikt voor de opstelling van statistische rekeningen en tabellen op vergelijkbare grondslagen ten behoeve van de Unie, zijn opgenomen in Annex A (hoofdstuk 1-24). In Annex B zijn de termijnen vastgesteld waarbinnen de lidstaten de rekeningen en tabellen bij de Commissie (Eurostat) moeten indienen.

De (Engelstalige) annexxen bij het voorstel voor een verordening treft u in de raadsdatabank

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2010)774
    20 december 2010

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen