E100059
  ruit icoon
Laatste revisie: 03-11-2010

E100059 - Commissiemededeling: Een EU-raamwerk voor crisismanagement in de financiële sectorIn de mededeling geeft de Commissie de hoofdlijnen weer van het beleid dat zij verder wil ontwikkelen op het gebied van crisisbeheersing-  en afwikkeling. Dit raamwerk zou van toepassing zijn op alle kredietinstellingen, een aantal beleggingsinstellingen en andere financiële instellingen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Commissiemededeling gepubliceerd op 20 oktober 2010


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)579PDF-document, d.d. 20 oktober 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Financiën heeft dit voorstel op 2 november 2010 besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

In algemene zin is het kabinet positief over de door de Europese Commissie gepresenteerde

hoofdlijnen voor het kader voor crisisbeheersing. Dit neemt niet weg dat ten aanzien van de

nadere invulling van bepaalde hoofdlijnen bij het kabinet andere inzichten bestaan. Deze zijn beschreven in het BNC-fiche dat op 29 november 2010 gepubliceerd werd.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In de mededeling geeft de Commissie de hoofdlijnen weer van het beleid dat zij verder wil ontwikkelen op het gebied van crisisbeheersing-  en afwikkeling. Dit raamwerk zou van toepassing zijn op alle kredietinstellingen, een aantal beleggingsinstellingen en andere financiële instellingen. Hoofddoelstelling van het beleid is dat noodlijdende instellingen failliet moeten kunnen gaan zonder dat de financiële stabiliteit in het geding komt en de daarmee gepaard gaande kosten voor rekening komen van de belastingbetaler.

Het raamwerk is gestoeld op voorbereiding en preventie, vroegtijdige interventie van toezichthouder(s) en afwikkelingsinstrumenten- en bevoegdheden. Vooral met betrekking tot deze laatste aspecten introduceert het voorstel nieuwe elementen, zoals het instellen van een afwikkelingsautoriteit in iedere lidstaat. De autoriteiten worden verplicht tot overleg en samenwerken bij de afwikkeling, zodat een gecoördineerd kader op basis van geharmoniseerde afwikkelingsinstrumenten op EU-niveau zijn beslag kan hebben.

Dit kader sluit volgens de Commissie aan bij de recent overeengekomen verordeningen tot vaststelling van Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ETA's). Voor wat betreft de financiering stelt de Commissie voor om nationale fondsen ter ondersteuning van de afwikkeling van banken op te richten.

In december 2010 zal een raadpleging gehouden worden over de technische details van eventuele bepalingen. De Commissie zal naar verwachting in het van voorjaar 2011 met een formeel wetgevingsvoorstel voor het kader voor crisisbeheersing komen.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2010)579
    20 oktober 2010

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen