E100020
  ruit icoon
Laatste revisie: 23-06-2010

E100020 - Commissiemededeling over resolutiefondsen voor bankenDeze mededeling is een bijdrage tot de discussies over heffingen en resolutiefondsen die in de context van de komende G20-bijeenkomsten zullen plaatsvinden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Voorstel gepubliceerd


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)254PDF-document, d.d. 26 mei 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens haar vergadering van 22 juni 2010 heeft de commissie voor Financiën besloten onderhavige mededeling voor kennisgeving aan te nemen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze mededeling is een bijdrage tot de discussies over heffingen en resolutiefondsen die in de context van de komende G20-bijeenkomsten zullen plaatsvinden. De integratiegraad van de mondiale financiële markten vereist dat met betrekking tot de invoering van resolutiefondsen voor banken zowel op EU-niveau als mondiaal gemeenschappelijke benaderingen worden vastgesteld. De mededeling gaat nader in op de financiering, omvang van de uitgaven en het bestuur van een resolutiefonds voor banken.

Bij de opzet van financieringsregelingen voor een fonds moeten twee doelstellingen worden

nagestreefd:

  • 1. 
    het verzamelen van de nodige geldsommen in overeenstemming met de aard van de aanwending ervan (i.e. de kans op en kosten van resolutie);
  • 2. 
    daarbij passend gedrag stimuleren en het risico op resolutie beperken. De mededeling onderzoekt drie parameters: de bijdrage kan worden gebaseerd op de passiva, de activa of de winsten van de instelling.

De taak van resolutiefondsen voor banken zal erin bestaan bij te dragen in de financiering van een ordelijke resolutie van noodlijdende financiële entiteiten. De omvang van het fonds zal afhangen van het type financiële instellingen dat onder het toepassingsgebied van het crisisoplossingskader valt en dient eveneens te worden bepaald in de context van de bredere hervormingen van de financiële sector.

Aangezien de omvang van een resolutiefonds voor banken in de meeste economieën

waarschijnlijk significant zal zijn, zijn de bestuurregels voor zulk een fonds volgens de Commissie van het grootste belang. De Commissie stelt zich dan ook op het standpunt dat resolutiefondsen voor banken gescheiden van de nationale begroting dienen te blijven en uitsluitend ter dekking van resolutiekosten bestemd mogen zijn.

De Commissie nodigt de Europese Raad van 17 juni 2010 uit de beginselen en de in deze

mededeling voorgestelde weg te bevestigen en de EU-vertegenwoordigers in de G20 uit te

nodigen deze op de komende ontmoetingen te verdedigen. De Commissie zal in oktober 2010 een routekaart vaststellen waarin het tijdschema, concrete maatregelen, instrumenten en plannen voor een volledig EU-kader voor crisisbeheersing worden uiteengezet. De bedoeling is de desbetreffende wetgevingsvoorstellen over zowel crisisbeheersingsmaatregelen en -instrumenten als resolutiefondsen tegen begin 2011 in te dienen.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2010)254
    26 mei 2010

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen