E100003
Laatste revisie: 20-07-2010

E100003 - voorstel voor een Besluiten van de Raad betreffende de ondertekening van een overeenkomst tussen de EU en Australië over de opslag en overdracht van passagiersgegevensOnderhavig dossier betreft de onderhandelingen met Australië over de toegang van de Australische autoriteiten tot de Passenger Name Records (PNR) van Europese luchtvaartmaatschappijen die dat land aandoen. De onderhandelingen zijn begin 2008 van start gegaan en zullen naar verwachting in de zomer van 2008 worden afgerond. Australië wil de PNR-gegevens gebruiken met het oog op de bestrijding van terrorisme en georganiseerde criminaliteit.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2009)701PDF-document, d.d. 17 december 2009

rechtsgrondslag

VwEU artikel 82 paragraaf 1, artikel 87 paragraaf 2, artikel 218 paragraaf 6

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Op 8 juni 2009 werd wetsvoorstel 31584 (Goedkeuring van de op 30 juni 2008 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de EU en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane) ingediend bij de Tweede Kamer.

Bij brief van 27 april 2010 aan de Tweede Kamer hebben de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties medegedeeld dat het wetsvoorstel zal worden ingetrokken. Onder de werking van het Verdrag van Lissabon is de gebondenheid van Nederland aan de PNR-overeenkomst namelijk niet meer afhankelijk van goedkeuring door de Staten-Generaal.


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens de vergadering van de commissie voor de JBZ-Raad op 19 januari 2010 werd besloten COM(2009)701 voor procedure te agenderen op 2 februari 2010. Op deze datum werd het commissievoorstel voor kennisgeving aangenomen.

De regering heeft op 29 augustus 2008 het definitieve verdrag aangeboden aan de Staten-Generaal. Na ontvangst van het advies van de Raad van State werd de goedkeuringswet ingediend bij de Tweede Kamer op 8 juni 2009.


Behandeling Tweede Kamer

Bij brief van 27 april 2010 aan de Tweede Kamer hebben de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties medegedeeld dat het wetsvoorstel zal worden ingetrokken. Onder de werking van het Verdrag van Lissabon is de gebondenheid van Nederland aan de PNR-overeenkomst namelijk niet meer afhankelijk van goedkeuring door de Staten-Generaal.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)701
    17 december 2009

Behandeling Raad

Besluit 2008/651/GBVB/JBZPDF-document d.d. 30 juni 2008 betreffende de ondertekening van onderhavige overeenkomst werd op 8 augustus 2008 gepubliceerd in Pb EU L213.

JBZ-Raad 5/6 juni 2008 (agendapunt B8)

De voorzitter verwees naar de onderhandelingen die zijn gevoerd op basis van het mandaat dat door de Raad is verleend. Deze overeenkomst biedt in de ogen van het voorzitterschap een basis voor toekomstige overeenkomsten met andere derde landen. Voorts gaf de voorzitter aan dat deze overeenkomst het mogelijk maakt dat de visumplicht voor Australië voor enkele lidstaten zal worden opgeheven.

De Raad ging akkoord met het besluit tot ondertekening van de ontwerp-overeenkomst, met uitzondering van Ierland, dat in afwachting van de behandeling van het voorstel in het Ierse parlement, nog niet kon instemmen.

JBZ-Raad 28 februari 2008 (agendapunt 2g)

Het onderhandelingsmandaat is als A-punt aangenomen tijdens deze Raad.

De Australische regering heeft de Europese Unie sinds 2004 diverse malen om een bilaterale overeenkomst inzake het gebruik van PNR-gegevens voor de preventie en bestrijding van terrorisme en transnationale criminaliteit verzocht. De onderhandelingen binnen de Europese Unie over het mandaat op basis waarvan voorzitterschap en Commissie zullen onderhandelen, duren nog voort. De thans voorliggende concept-onderhandelingsrichtsnoeren beantwoorden aan de Nederlandse wensen m.b.t. met name gegevens- en rechtsbescherming voor EU-onderdanen en kostenefficiëntie. Er is vooralsnog geen duidelijkheid over de datum waarop de onderhandelingen met Australië over de PNR-overeenkomst zullen beginnen, danwel de onderhandelingen moeten zijn afgerond.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 22 oktober 2008 heeft het Europees Parlement een aanbeveling aangenomen over de sluiting van een PNR-overeenkomst met Australië.

Op 5 mei 2010 heeft het Europees Parlement een ontwerpresolutie inzake de opening van de onderhandelingen over overeenkomsten inzake persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) met de Verenigde Staten, Australië en Canada aangenomen.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

De European Data Protection Supervisor (EDPS) heeft op 25 januari 2010 enige opmerkingen over deze PNR-overeenkomst met Australië gemaakt. De overeenkomst is zijns inziens minder problematisch dan de PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten (zie E100002), maar op bepaalde punten zijn verbeteringen wenselijk. Onder meer de bewaartermijn - 5,5 jaar - is volgens de EDPS excessief.


Alle bronnen