Korte aantekeningen vergadering commissie de JBZ-Raad (JBZ) van 30 november 201030 november 2010
hoort bij ... E100043 - Voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op informatie in strafprocedures
E100035 - Ontwerpmandaat voor onderhandelingen over overeenkomst EU-VS inzake bescherming persoonsgegevens bij doorgifte en verwerking daarvan met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten, waaronder terrorisme , in het kader van de politiële en justitiële samenwerking
E100008 - Kwalificatierichtlijn
E100003 - voorstel voor een Besluiten van de Raad betreffende de ondertekening van een overeenkomst tussen de EU en Australië over de opslag en overdracht van passagiersgegevens
E100002 - Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekenig van een overeenkomst tussen de EU en de VS inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers
E090302 - Voorstel voor een kaderbesluit ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ
E090133a - Richtlijn tot wijziging van richtlijn 2003/109/EG teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten
E090125 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van Eurodac voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) nr. [.../...] (tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend) (herschikking)
E090124 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)