E090324
Laatste revisie: 07-03-2014

E090324 - Betrekkingen met de Verenigde StatenTijdens de informele JBZ-Raad van 13/14 september 2002 zullen de JBZ-ministers spreken met de Amerikaanse minister van Justitie, Ashcroft, over justitiële samenwerking. Afgezien van het doornemen van het onderhandelingsresultaat t.a.v. een ontwerpovereenkomst tussen Europol en de VS over uitwisseling van persoonsgegevens (zie dossier E090321) en de ontwerpovereenkomst over justitiële samenwerking tussen de EU en de VS (zie dossier E090322) zal een achttal andere suggesties van het Deense voorzitterschap aan de orde gesteld worden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Tweede Kamer


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Als leidraad voor de discussie heeft het Voorzitterschap een notitie opgesteld, met voorstellen voor de verdere samenwerking tussen de EU en de VS. Afgezien van het doornemen van het onderhandelingsresultaat t.a.v. een ontwerpovereenkomst tussen Europol en de VS over uitwisseling van persoonsgegevens (E090321) en de ontwerpovereenkomst over justitiële samenwerking tussen de EU en de VS (E090322) zal een achttal andere suggesties van het Deense voorzitterschap aan de orde gesteld worden.

  • Middels gezamenlijke inspanning zouden de EU en de VS de impasse in de besprekingen met betrekking tot het VN -Verdrag inzake terrorisme moeten trachten te doorbreken;
  • Eurojust en de relevante VS autoriteiten zouden moeten overwegen onderhandelingen te starten over soortgelijke samenwerkingsovereenkomsten;
  • Regelmatige ontmoetingen tussen experts van rechtshandhavingsdiensten in de EU en de VS ten behoeve van het uitwisselen van informatie over dreigingsanalyses met betrekking tot terrorisme;
  • Ontwikkeling van EU-VS samenwerking met betrekking tot profielanalyse van terrorisme tijdens een deskundigenbijeenkomst en marge van de RaadwerkgroepTerrorisme, met als doel het uitwisselen van strategische informatie tussen de rechtshandhavende autoriteiten;
  • Regelmatige ontmoetingen tussen vertegenwoordigers van de rechtshandhavingsinstellingen in de EU en de VS met het oog op het verstevigen en intensiveren van de praktische samenwerking. Hiertoe zullen VS-deskundigen worden uitgenodigd deel te nemen aan de vergadering van het Europees Justitieel Netwerk in december 2002;
  • Uitwisseling van informatie tussen de EU en de VS met betrekking tot hun actieplannen inzake terrorismebestrijding en de implementatie daarvan;
  • Het onderzoeken van de mogelijkheid om gemeenschappelijke onderzoeksteams op te zetten, specifiek gericht op het onderzoeken van de financiering van terrorisme, waaraan wordt deelgenomen door de VS en een of meer lidstaten;
  • Het op systematische wijze uitwisselen van informatie over de genomen veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van terrorisme (met name op het gebied van grenscontrole), alsmede over rechtshandhavinginitiatieven en toegepaste onderzoekstechnieken in de strijd tegen terrorisme.

Behandeling Raad

De regering geeft aan dat een aantal Deense voorstellen nog onvoldoende uitgewerkt is. Met name de voorstellen omtrent gemeenschappelijke onderzoeksteams met de VS en het systematisch uitwisselen van genomen veiligheidsmaatregelen betreffen gevoelige materie, die nog nader dient te worden bestudeerd.


Alle bronnen