E090207
Laatste revisie: 28-07-2010

E090207 - Verordening tot vaststelling van een algemeen kader voor communautaire activiteiten ter vergemakkelijking v.d. totstandbrenging van een Europese justitiële ruimte in burgerlijke zakenOp 15 mei 2001 heeft de EC een voorstel ingediend voor een financieringsprogramma ter bevordering van justitiële samenwerking, dat de eerdere programma's Grotius en Grotius-civiel moet opvolgen, doch een ruimere draagwijdte heeft. In het bijzonder gaat het om verbetering toegang tot de rechter, verbetering wederzijdse erkenning, bevordering harmonisatie van wetgeving, wegnemen hinderpalen a.g.v. verschil in recht, bevordering wederzijdse kennis rechtsstelsels, waarborging juiste tenuitvoerlegging/toepassing commautiare instrumenten, verbetering voorlichting. De looptijd is 2002-2006, jaarlijks 3,02 miljoen euro. Ierland, VK en Denemarken zijn uitgesloten. Het programma zal hoofdzakelijk projecten financieren van de Commissie of van NGO's die in tenminste 10 lidstaten actief zijn.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Deze verordening (743/2002) werd op 25 april 2002 vastgesteld in de JBZ-Raad en op 1 mei 2002 gepubliceerd in PbEG L115/1. Op 28 juni 2002 werd een oproep tot het indienen van projecten gepubliceerd in PbEG C154/10.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2001)221PDF-document, d.d. 15 mei 2001

rechtsgrondslag

EG-Verdrag artikelen 61c en 67 paragraaf 1

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie


Behandeling Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 23 april 2002 ingestemd met deze ontwerpverordening die onder nummer 2h geagendeerd stond.

 • p. 1339 Eerste Kamer - 26, 1322-1363
  23 april 2002

Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 23 april 2002 ingestemd met deze ontwerpverordening die onder nummer 2h geagendeerd stond.


Standpunt Nederlandse regering

De regering beoordeelt het voorstel positief en ziet ook mogelijkheden voor Nederlandse organisaties om financiële steun te vragen.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 204 fiche 9
  24 juli 2001

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 15 mei 2001 heeft de EC een voorstel ingediend voor een financieringsprogramma ter bevordering van justitiële samenwerking, dat de eerdere programma's Grotius en Grotius-civiel moet opvolgen, doch een ruimere draagwijdte heeft. In het bijzonder gaat het om verbetering toegang tot de rechter, verbetering wederzijdse erkenning, bevordering harmonisatie van wetgeving, wegnemen hinderpalen a.g.v. verschil in recht, bevordering wederzijdse kennis rechtsstelsels, waarborging juiste tenuitvoerlegging/toepassing commautiare instrumenten, verbetering voorlichting. De looptijd is 2002-2006, jaarlijks 3,02 miljoen euro. Ierland, VK en Denemarken zijn uitgesloten. Het programma zal hoofdzakelijk projecten financieren van de Commissie of van NGO's die in tenminste 10 lidstaten actief zijn.

Samenvatting gewijzigd voorstel COM(20010)705

Het gewijzigd voorstel houdt rekening met 4 amendementen van het EP (niet die m.b.t. beklemtoning rechten verdediging en verruiming mogelijkheden NGO's) en de stand van de onderhandelingen in de Raad.

Omdat de Commissie de mogelijkheid heeft eigen projecten uit te voeren en te financieren, is -wat betreft de comitologie - de beheersprocedure van toepassing op de vaststelling van het jaarlijks werkplan en op de initiatieven van de Commissie. Op de overige projecten is de raadplegingsprocedure uit het comitologiebesluit van toepassing.


Behandeling Raad

Ierland en VK hebben te kennen gegeven te kiezen voor opt-in.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 6187/02
  20 maart 2002

Behandeling Europees Parlement

Op 12 maart 2002 heeft het EP advies uitgebracht m.b.t. het gewijzigd voorstel en slechts één amendement voorgesteld m.b.t. artikel 5, lid 3 tweede alinea (wie zijn beoefenaren van een juridisch beroep).

Op 23 oktober 2001 heeft het EP advies uitgebracht m.b.t. het voorstel van de Commissie 6 amendementen voorgesteld: de oude actie "Schuman" onder het programma brengen en derhalve de "beoefenaren jurisiche beroepen" te verruimen, overwegingen m.b.t. financiële vooruitzichten en huishoudelijke uitgaven, versoepeling criteria NGO's, beklemtoning rechten verdediging.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Reacties Derden

 • PDF-document advies Economisch en Sociaal Comité - CES 1324/2001
  17 oktober 2001

Alle bronnen