E090201
Laatste revisie: 28-07-2010

E090201 - Groenboek erfopvolging en testamentenEr bestaan in de huidige situatie grote verschillen tussen de lidstaten wat betreft materiële, formele en collisieregels. Deze verschillen, maar ook het toenemende transnationale karakter van erfopvolging, maken erfopvolging tot een zeer complexe aangelegenheid. De Europese Commissie is van mening dat een communautair instrument in het leven geroepen moet worden om kwesties omtrent erfopvolging en testamenten te vereenvoudigen en de praktische problemen waartegen de burgers aanlopen te verhelpen. In onderhavig Groenboek zet de Commissie algemene en specifieke vragen omtrent erfopvolging uiteen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Op 1 maart 2005 is het GroenboekPDF-document Erfopvolging en testamenten gepubliceerd. Hiermee wordt door de Europese Commissie de aanzet gegeven tot een brede raadpleging. Alle belanghebbenden kunnen tot 30 september 2005 reageren.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)65PDF-document, d.d. 1 maart 2005

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens de vergadering van 17 januari 2006 heeft de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad ingestemd met de conceptreactie van de regering op het Groenboek.

 • brief JBZ-commissie Eerste Kamer - 134277.01/134279.01
  20 januari 2006

Standpunt Nederlandse regering


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Er bestaan in de huidige situatie grote verschillen tussen de lidstaten wat betreft materiële, formele en collisieregels. Deze verschillen, maar ook het toenemende transnationale karakter van erfopvolging, maken erfopvolging tot een zeer complexe aangelegenheid. De Europese Commissie is van mening dat een communautair instrument in het leven geroepen moet worden om kwesties omtrent erfopvolging en testamenten te vereenvoudigen en de praktische problemen waartegen de burgers aanlopen te verhelpen. In onderhavig Groenboek zet de Commissie algemene en specifieke vragen omtrent erfopvolging uiteen m.b.t. de volgende onderwerpen:

1. Collisieregels

In het kader van collisieregels is het van belang te kijken naar de algemene kwesties zoals de harmonisatie van collisieregels en het toepassingsgebied inzake erfrecht. Tevens is het vaststellen van één of meerdere aanknopingspunten op grond waarvan het toepasselijke recht bepaald kan worden (bijvoorbeeld op grond van nationaliteit) belangrijk. De Commissie wijst in dit kader echter wel op de noodzaak van flexibiliteit.

De volgende onderwerpen worden door de Commissie besproken:

 • testamenten en overeenkomsten m.b.t. toekomstige erfopvolging
 • commorientes (personen die erfgenaam van elkaar zijn en waarvan niet kan worden vastgesteld wie van hen het eerst is overleden)
 • keuze van het toepasselijke recht
 • wettelijke erfdelen
 • m.h.o.o. erfopvolging opgerichte trusts
 • renvooi (terugverwijzing)
 • voorvragen

2. Bevoegdheidsregels

Criteria voor het vaststellen van de rechterlijke bevoegdheid verschillen enorm per lidstaat. Om te komen tot een effectief communautair instrument moet rekening gehouden worden met verschillende belanghebbenden; d.w.z. de toekomstige erfgenamen, maar ook de betrokken lidstaten. De Commissie stelt in onderhavig Groenboek ondermeer vragen over de keuze van bevoegdheidsgronden, procedures die verband houden met de overdracht van onroerende goederen, eventuele bevoegdheden van buitengerechtelijke instanties zoals notarissen en trusts.

3. Regels op het gebied van erkenning en tenuitvoerlegging

Een communautair instrument zou de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, akten, testamenten en andere soortgelijke documenten, maar ook eventueel van beheerders van nalatenschappen mogelijk moeten maken.

4. Administratieve maatregelen

De Commissie ziet een 'onbetwistbare meerwaarde' in het invoeren van een Europese verklaring van erfrecht als de collisieregels geharmoniseerd zouden worden. Bovendien kan een stelsel van registratie van testamenten het opsporen van testamenten vergemakkelijken.

 • PDF-document Groenboek Europese Commissie - COM(2005)65
  1 maart 2005
 • [fr]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2005)270
  1 maart 2005

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 16 november 2006 een resolutie aangenomen met aanbevelingen aan de Europese Commissie betreffende erfopvolging en testamenten.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Reacties Derden


Alle bronnen