E090177
Laatste revisie: 13-03-2020

E090177 - Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteldOnderhavige verordening wijzigt onder meer de bijlagen bij verordening (EG) nr. 539/2001, waarin de landen staan opgesomd waarvan de inwoners al dan niet zijn vrijgesteld van een visumplicht voor het Schengengebied.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Verordening (EG) nr. 1932/2006PDF-document is aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L411 van 30 december 2006. Op 3 februari 2007 is een rectificatiePDF-document gepubliceerd.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)84PDF-document, d.d. 13 juli 2006

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Implementatie

Verordening (EG) nr. 1932/2006 is aangenomen tijdens de Landbouw- en Visserijraad van 19 december 2006.


Behandeling Eerste Kamer

Op 28 november 2006 heeft de JBZ-commissie besloten de betrokken bewindspersonen per brief te vragen te reageren op het advies van de Commissie Meijers (zie 'commentaar derden'). De ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken hebben hier op 9 mei 2007 per brief op gereageerd. Deze brief is voor kennisgeving aangenomen door de JBZ-commissie.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Verordening COM(2006)84PDF-document behelst een wijziging van verordening (EG) nr. 539/2001. Bij laatstgenoemde verordening is in een aantal bijlagen een lijst opgenomen van derde landen waarvan de inwoners al dan niet van de visumplicht zijn vrijgesteld. Onderhavige verordening wijzigt deze lijsten voor een aantal landen en gevallen.

  • Inwoners van Bolivia, alsmede de British Overseas Territories Citizens, de British Overseas Citizens, de British Subjects en de British Protected Persons zijn voortaan visumplichtig voor het Schengengebied.
  • De inwoners van Antigua en Barbuda, de Bahama's, Barbados, Mauritius, Saint Kitts en Nevis en de Seychellen, alsmede de British Nationals (Overseas) worden voortaan vrijgesteld van de visumplicht.
  • Lidstaten hebben de vrijheid om houders van diplomatieke paspoorten, dienstpaspoorten / officiële paspoorten en speciale paspoorten vrij te stellen van de visumplicht.
  • Personen met een vluchtelingenstatus en staatlozen die in één van de EU-lidstaten verblijven worden vrijgesteld van de visumplicht voor de andere lidstaten.
  • scholieren uit derde landen die in een georganiseerde schoolreis in een lidstaat verblijven worden eveneens vrijgesteld van de visumplicht.
  • Grensbewoners van derde landen kunnen een vergunning aanvragen voor grensverkeer op het terrein van de Unie.
  • Militairen die opdrachten uitvoeren in het kader van de NAVO en het Partnerschap voor de vrede kunnen worden vrijgesteld van een eventuele visumplicht.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2006)84
    13 juli 2006

Behandeling Raad

JBZ-Raad 8 en 9 november 2010 (agendapunt 3)

De Raad zal instemming worden gevraagd met het voorstel van de Commissie voor de visumvrijstelling van Albanië en Bosnië-Herzegovina. Nederland is voorstander van het verlenen van visumvrijheid voor de inwoners van de landen van de Balkan, indien deze landen aan alle daaraan gestelde voorwaarden voldoen. Nederland is vooralsnog niet overtuigd dat Albanië en Bosnië-Herzegovina aan de voorwaarden voor vrijstelling voldoen.

De minister voor Immigratie en Asiel heeft aangegeven dat Nederland het proces van visumliberalisering in de Westelijke Balkan altijd heeft gesteund, mits deze landen volledig en aantoonbaar aan de voorwaarden voor opheffing van de visumplicht voldoen. De minister gaf daarbij aan dat Nederland niet overtuigd is dat Albanië en Bosnië-Herzegovina in staat zullen blijken om blijvend aan alle voorwaarden te voldoen. Om recht te doen aan de Nederlandse positie en de eenheid van besluitvorming heeft de minister een aantal voorwaarden gesteld. Ten eerste wordt het Nederlandse standpunt vastgelegd in het verslag van de vergadering. Ten tweede heeft Nederland, gesteund door enkele andere lidstaten, de Commissie verzocht om de Raad ervan te verzekeren dat beide landen daadwerkelijk alle benchmarks vervullen. Ten derde heeft Nederland gepleit voor een monitoring- en controle-mechanisme van daadwerkelijke betekenis waarin ondubbelzinnig moet worden vastgelegd dat, mochten er problemen ontstaan, de Commissie dringend en op korte termijn actie zal ondernemen wanneer lidstaten die signaleren. Ook moet het duidelijk zijn waaruit die actie zal bestaan, zoals een tijdelijke opschorting van de visumliberalisering of hernieuwde aanpassing van de verordening.

Naar aanleiding van de Nederlandse interventie heeft de commissaris bevestigd dat Albanië en Bosnië-Herzegovina volledig voldoen aan alle voorwaarden en daarmee de Raad de door Nederland vereiste verzekering gegeven.

De Raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel tot aanpassing van Verordening 539/2001 en de afschaffing van de visumplicht voor Albanië en Bosnië-Herzegovina. Het is uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van Albanië en Bosnië-Herzegovina om misbruik te voorkomen.

JBZ-Raad 4-5 december 2006 (agendapunt B16 / GC4)

Blijkens het verslag is dit onderwerp als A-punt afgehandeld.

Het voorstel tot wijziging van Verordening 539/2001 houdt verschillende aanpassingen in. Voorgesteld is om Bolivia te verplaatsen naar Bijlage I van de Verordening (deze bijlage omvat de lijst van visumplichtige landen). Antigua en Barbuda, de Bahamas, Barbados, Mauritius, St. Kitts en Nevis en de Seychellen worden naar Bijlage II, de lijst van landen waarvan de onderdanen van de visumplicht zijn vrijgesteld, verplaatst. Een aantal categorieën van Britse onderdanen, geen onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en dus geen gemeenschapsonderdanen, kwamen eerder niet voor op één van eerdergenoemde Bijlagen. Omdat het wenselijk is de lijsten uitputtend te laten zijn is het voorstel deze categorieën van personen onder te brengen in Bijlage I. British Nationals (Overseas) zullen worden opgenomen in Bijlage II. De Verordening stelt verder voor dat de lidstaten de visumplicht mogen opheffen voor erkende vluchtelingen en staatlozen, alsmede schoolkinderen op schoolreisje welke woonachtig zijn in landen genoemd in Bijlage II. Genoemde categorieën worden vrijgesteld van de visumplicht indien zij woonachtig zijn in één van de lidstaten. Voorts houdt het voorstel in personen in het bezit van een lokaal-grensverkeerkaart (zie verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels inzake klein grensverkeer aan de buitenlandgrenzen van de lidstaten) vrij te stellen van de visumplicht. Zo ook leden van de krijgsmacht indien zij reizen in verband met NAVO of Partnership for Peace aangelegenheden. Nederland kan alle voorgestelde wijzigingen steunen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 25 september 2006 stuurt de commissie Meijers een commentaarPDF-document op het voorstel naar Eurocommissaris Frattini. Hierin wordt met name aandacht besteed aan het onderscheid dat de Europese Commissie maakt ten aanzien van verschillende groepen Britse burgers. Volgens de commissie Meijers is dat in strijd met internationale bepalingen inzake gelijke behandeling en non-discriminatie op grond van ras en afkomst.


Alle bronnen