JBZ-Raad (32.317); brief met verslag van de JBZ-Raad van 8 en 9 november (EK, T)25 november 2010
hoort bij ... E100054 - Voorstel voor een richtlijn over aanvallen tegen informatiesystemen ter vervanging van kaderbesluit 2005/222/JBZ
E100043 - Voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op informatie in strafprocedures
E100010 - voorstel voor wijziging Frontex-verordening
E100008 - Kwalificatierichtlijn
E090178 - Besluit inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (eerdere titel: Besluit tot integratie van het Verdrag van Prüm in het kader van de EU)
E090177 - Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld
E090176 - SIS II - stand van zaken voortgang
E090133a - Richtlijn tot wijziging van richtlijn 2003/109/EG teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten
E090125 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van Eurodac voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) nr. [.../...] (tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend) (herschikking)
E090124 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie