E090160
Laatste revisie: 25-10-2010

E090160 - Mededeling Naar een geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de lidstaten van de EU (inclusief plan dat daaruit voortvloeit)Met deze mededeling doet de Europese Commissie voorstellen voor een geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de EU, dat een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid moet garanderen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: voorstel aanvaard in Europa.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2002)233PDF-document, d.d. 7 mei 2002

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De JBZ-cie heeft EBEK verzocht e.e.a. nader uit te werken.


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens het AO op 12 juni 2002 hield staatssecretaris Kalsbeek zich op de vlakte. De mededeling van de commissie zal leiden tot debat, waarna de EC met een concreet voorstel zal komen.


Standpunt Nederlandse regering


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met deze mededeling doet de Europese Commissie voorstellen voor een geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de EU, dat een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid moet garanderen. Volgens de Commissie moeten in dit verband vier belangrijke doelstellingen worden nagestreefd:

   het wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten die de personen- en goederencontroles aan hun binnengrenzen hebben afgeschaft, moet worden bevorderd om aldus het personenverkeer te vergemakkelijken;

  er moet worden gezorgd voor de middelen om elke vorm van interne of externe bedreiging te bestrijden van het terrorisme op de lidstaten en de veiligheid van personen(en bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en drugs samenhangende handel van welke aard);

  de doeltreffendheid van de bestrijding van de illegale immigratie moet worden vergroot met inachtneming van de beginselen van het asielrecht, en van de bestrijding van de mensenhandel;

  na de uitbreiding, in het bijzonder nadat de nieuwe lidstaten de toestemming hebben gekregen het acquis van Schengen toe te passen, hetgeen in een vaak moeilijke regionale situatie zal leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van de externe landgrenzen, moet een hoog niveau van veiligheid binnen de EU worden gewaarborgd.

De Commissie wijst erop dat een grotere doeltreffendheid van de controleprocedures aan de buitengrenzen niet alleen tot een verhoging van de interne veiligheid zal leiden, maar ook zal bijdragen tot een sneller verloop van het personen- en goederenverkeer tussen de EU en derde landen. Zij zal binnenkort een mededeling indienen, die meer specifiek betrekking heeft op de goederencontrole.

Teneinde te garanderen dat op samenhangende wijze wordt tegemoet gekomen aan de behoeften met betrekking tot de oprichting van een Europese grenswacht waarop bij verschillende gelegenheden door de lidstaten is gewezen, beveelt de Commissie aan het gemeenschappelijk beleid voor het geïntegreerde beheer van de buitengrenzen op vijf zwaartepunten toe te spitsen:

   een geheel van gemeenschappelijke wetgevingsinstrumenten;

  een gemeenschappelijk mechanisme voor overleg en samenwerking in de praktijk;

  een gemeenschappelijke en geïntegreerde risicoanalyse;

  in de "Europese dimensie" en interoperationele outillage opgeleid personeel.;

  van de verdeling van de financiële lasten tussen de lidstaten en de EU naar een Europese grenswacht.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2002)233
    7 mei 2002

Behandeling Raad

Het Spaans voorzitterschap heeft een plan van aanpak opgesteld op basis van drie initiatieven met betrekking tot de buitengrenzen van de Europese Unie. Het betreft:

   de haalbaarheidsstudie van Italië om te komen tot een Europese grenswacht;

   de studie over de structuur voor een betere samenwerking op het gebied van grensbewaking onder leiding van Oostenrijk, Finland en België;

  de mededeling van de Commissie over geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie.

Wat betreft de Mededeling, meent Nederland dat met name een drietal punten nader uitgewerkt dient te worden.

Ten eerste de bevoegdheidsverdeling waarbij meer helderheid over de over de uiteindelijke bevoegdheidsverhouding tussen de lidstaten en de Europese Gemeenschap verschaft dient te worden. Ten tweede de bepaling van de modaliteiten voor het financieringssysteem: Nederland meent dat Gemeenschapsgelden in de eerste plaats voor gemeenschappelijke uitgaven dienen te worden ingezet. Afhankelijk van de uitwerking door de Commissie van formele voorstellen zal worden bezien of en zo ja hoe, democratische en juridische controle vorm dient te krijgen.

Met het plan van aanpak wordt een taakoverzicht opgesteld ten behoeve van de te nemen maatregelen voor de versterking van de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie. Het plan van aanpak is thans nog in bespreking op ambtelijk niveau. Nederland staat positief tegenover het voorstel van het voorzitterschap om de initiatieven inzake de buitengrenzen te bundelen en in een geïntegreerd plan van aanpak te presenteren. Daarom zou het plan van aanpak een integraal onderdeel moeten vormen van het Actieplan ter bestrijding van de illegale immigratie en mensenhandel.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

  • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2003)0013
    15 januari 2003

Reacties Derden

  • [en]PDF-document House of Lords (Select committee on the European Union) - HL Paper 133
    1 juli 2003

Alle bronnen