E090049
Laatste revisie: 04-04-2013

E090049 - Voorstel voor een richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. (Herschikking) Tenuitvoerlegging van de "Small Business Act"



Onderhavig voorstelPDF-document maakt deel uit van de Europese Small Business Act (zie dossier E080074). Het doel van het voorstel is het verbeteren van de geldstroom voor Europese ondernemers, hetgeen volgens de Europese Commissie bijzonder belangrijk is in tijden van economische crisis. Het voorstel richt zich ook op het faciliteren van een soepel functionerende interne markt via de eliminatie van barrières voor grensoverschrijdende transacties, voor zover die gerelateerd zijn aan betalingen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2009)126PDF-document, d.d. 8 april 2009

rechtsgrondslag

VwEU artikel 114

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Implementatie

Richtlijn 2011/7/EUPDF-document werd op 23 februari 2011 gepubliceerd in Pb EU L48. Deze richtlijn diende voor 16 maart 2013 geïmplementeerd te zijn. Hiertoe is op 11 december 2012 het voorstel Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan (zie Kamerstukken in de serie 33.171). 


Behandeling Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets

Onderhavig voorstel maakt deel uit van de lijstPDF-document met voorstellen die door de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets (TGCS) in 2009 aan een toetsing worden onderworpen. Op 16 april 2009 heeft de TGCS advies gevraagd inzake subsidiariteit en proportionaliteit aan de commissies Justitie van beide Kamers. De Eerste Kamer stuurde op 28 april 2009 haar advies aan de TGCS. De Tweede Kamer stuurde haar advies op 20 mei 2009 aan de TGCS. Op 20 mei 2009 heeft de TGCS een briefPDF-document met aan de Europese Commissie met betrekking tot het voorstel ter stemming voorgelegd aan beide Kamers. Nadat zowel Eerste als Tweede Kamer deze brief in plenaire vergadering hebben vastgesteld, is op 29 mei 2009 een brief naar de Europese Commissie gestuurd met de mededeling dat beide Kamers geen subsidiariteits- of proportionaliteitsbezwaren hebben ten aanzien van onderhavig voorstel. Een afschrift van de brief wordt aan het Europees Parlement, de Europese Raad, COSAC en de Nederlandse regering gestuurd.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Justitie heeft de adviesaanvraag van de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets (TGCS) d.d. 16 april 2009 op 28 april 2009 besproken. Er werden geen bezwaren geconstateerd en hierover werd de TGCS diezelfde dag per brief op de hoogte gebracht.


Behandeling Tweede Kamer

De vaste commissie voor Justitie heeft op 20 mei 2009 de adviesaanvraag van de TGCS besproken en zag geen bezwaren met betrekking tot de voorgestelde rechtsgrondslag en de subsidiariteit en proportionaliteit van de voorgestelde maatregelen. Dit standpunt werd dezelfde dag nog gecommuniceerd aan de TGCS.

 • advies Tweede Kamer - 31917, 3
  20 mei 2009

Standpunt Nederlandse regering

Nederland steunt het initiatief om via een Europese aanpak late betalingen tegen te gaan. Gezien het grensoverschrijdende karakter van het betalingsverkeer vereist het tegengaan van te late betalingen Europees optreden. Het Nederlands bedrijfsleven dat grensoverschrijdend actief is kan daardoor profiteren van vergaande verscherping van het betalingstermijnen in heel Europa. De Rijksoverheid gaat ervan uit dat het mogelijk is om tijdig te betalen (dit gebeurt blijkens recent Nederlands onderzoek nu al in 95% van de gevallen).

Nederland heeft wel bedenkingen bij de voorgestelde boete (forfaitaire vergoeding) van 5% van het verschuldigde bedrag i.g.v. te late betalingen door de overheid: Nederland plaatst niet alleen vraagtekens bij het voorstel om de boete alleen te laten betalen door overheden en niet door bedrijven (de boete is een vergoeding voor schade t.g.v te laat betalen; het zou niet moeten uitmaken of die schade wordt veroorzaakt door overheden of bedrijven), maar ook bij het voorgestelde percentage aan boete.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 887
  23 juni 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Onderhavig voorstelPDF-document maakt deel uit van de Europese Small Business Act (zie dossier E080074). Het doel van het voorstel is het verbeteren van de geldstroom voor Europese ondernemers, hetgeen volgens de Europese Commissie bijzonder belangrijk is in tijden van economische crisis. Het voorstel richt zich ook op het faciliteren van een soepel functionerende interne markt via de eliminatie van barrières voor grensoverschrijdende transacties, voor zover die gerelateerd zijn aan betalingen.

Het voorstel heeft betrekking op commerciële transacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden, ongeacht of deze grensoverschrijdend of strikt nationaal zijn. Transacties met consumenten vallen erbuiten. De bestaande Richtlijn 2000/35/EG wordt herschikt en op een aantal onderdelen aangescherpt. De huidige regeling voorziet reeds in een standaardbetalingstermijn van 30 dagen alsmede in de mogelijkheid om bij overschrijding een wettelijke rente in rekening te brengen. In aanvulling hierop bepaalt het voorstel dat de crediteur een bedrag aan verhaalkosten in rekening mag brengen. Bovendien bevat het voorstel specifieke bepalingen voor betalingen door overheden. Voor overheden gaat ook de standaardtermijn van 30 dagen gelden. Alleen in specifieke omstandigheden mogen overheden hiervan afwijken. Bovenop de wettelijke rente en de verhaalkosten kunnen crediteuren bij de betreffende overheidsinstelling ook nog een extra compensatie van 5% van het factuurbedrag in rekening brengen (art 5 lid 4). De reden voor deze extra compensatie speciaal voor overheden is dat deze geen commerciële prikkel ondervinden om een stabiele relatie met de onderneming in stand te houden. Bovendien hebben overheden volgens de Europese Commissie meer mogelijkheden om tegen gunstige voorwaarden financiering te verkrijgen. Zij hebben daarom volgens de Europese Commissie meer prikkels nodig om tijdig te betalen. Tevens hebben ze minder reden om te laat te betalen (overweging 17).

Een andere wijziging in het voorstel behelst het schrappen van rentevorderingen tot vijf euro. Volgens de Europese Commissie is dit een onnodige belemmering voor het midden- en kleinbedrijf.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)126
  8 april 2009
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)315
  8 april 2009
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)316
  8 april 2009

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen