E080074
Laatste revisie: 05-08-2010

E080074 - Mededeling: "Een Europese wet voor kleine ondernemingen"De Europese Commissie heeft in haar mededelingPDF-document 'Denk eerst klein: Een 'Small Business Act' voor Europa' (COM(2008)394) geconstateerd dat het Midden- en Kleinbedrijf (hierna: MKB) in de Europese Unie in vergelijking met het MKB in de Verenigde Staten een lagere productiviteit en een tragere groei heeft. De omstandigheden waarin het Europese MKB opereert zijn ongunstiger, met name geldt dit voor aspecten als financiering (durfkapitaal), onderzoek, innovatie en milieu. De Commissie heeft daarom, in navolging van de Amerikaanse Small Business Act een Europese Small Business Act gepresenteerd. De kern van deze Europese Small Business bestaat uit vier wetgevingsvoorstellen en tien beleidsprincipes.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)394PDF-document, d.d. 25 juni 2008

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Economische Zaken heeft de onderhavige mededeling tijdens de vergadering op 8 juli 2008 besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 3 juli 2008 heeft de staf van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer een stafnotitie opgesteld over onderhavig voorstel.


Standpunt Nederlandse regering

In fiche drie oordeelt de Nederlandse regering positief over de subsidiariteit van de mededeling. MKB-beleid is primair nationaal beleid. De meerwaarde van deze mededeling ligt volgens de Nederlandse regering erin dat zij de werking van de interne markt beoogt te verbeteren, de regelgeving beoogt te vereenvoudigen en de publieke/private financieringsinstrumenten voor onder ander risicokapitaal en garanties beoogt te versterken.

De regering oordeelt ook (overwegend) positief over de proportionaliteit. De mededeling is immers een juridisch niet-bindend actieplan ten aanzien van een terrein dat primair een nationale aangelegenheid is. Voorts is de regering van mening dat het overgrote deel van de voorgestelde maatregelen van een juist ambitieniveau is en zich richt op de juiste problemen.

Ten aanzien van sommige maatregelen oordeelt de regering dat zij te ver gaan en te gedetailleerd zijn: het consulteren van het MKB voordat een voorstel uitkomt, het verlenen van vergunningen binnen een maand, de gedetailleerde voorstellen rond ondernemerschap in het onderwijs curriculum, de 3-jarige statistiekvakantie evenals de aanbeveling van de Europese Commissie om nationaal instrumenten te ontwikkelen voor een financieringsbehoefte tot €1 miljoen. De regering had hier graag meer vrijheid voor de lidstaten gezien, ondanks dat het juridisch niet-bindende voorstellen betreft.

De Nederlandse regering steunt het doel en de integrale aanpak van de Europese Commissie om het belang van ondernemerschap en MKB in het beleid te verankeren om zo de groei en het concurrentievermogen te versterken. Zij steunt de actieve inzet van de Commissie om administratieve procedures zo eenvoudig mogelijk te maken. Bij het verlichten van de lastendruk zijn met name de volgende terreinen prioritair: jaarrekeningen, statistieken, etikettering en arbo-regelgeving.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 666[3]
  19 augustus 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft in haar mededelingPDF-document Denk eerst klein: Een 'Small Business Act' voor Europa (COM(2008)394) geconstateerd dat het Midden- en Kleinbedrijf (hierna: MKB) in de Europese Unie in vergelijking met het MKB in de Verenigde Staten een lagere productiviteit en een tragere groei heeft. De omstandigheden waarin het Europese MKB opereert zijn ongunstiger, met name geldt dit voor aspecten als financiering (durfkapitaal), onderzoek, innovatie en milieu. De Commissie heeft daarom, in navolging van de Amerikaanse Small Business Act een Europese Small Business Act gepresenteerd. De kern van deze Europese Small Business bestaat uit vier wetgevingsvoorstellen en tien beleidsprincipes.

Nieuwe wetgevingsinitiatieven

 • Een algemene groepsvrijstellingsverordening voor staatssteun

Deze verordening houdt in dat bepaalde categorieën staatssteun die vallen onder de bestaande voorschriften voor steun aan het MKB voor opleiding, werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling en regionale steun, en eventueel ook nieuwe steuncategorieën, niet vooraf hoeven te worden aangemeld. Dat betekent een vereenvoudiging en harmonisering van de bestaande voorschriften voor het MKB en een verhoging van de intensiteit van de investeringssteun voor het MKB.

 • Een verordening betreffende een statuut voor een Europese BV (zie E080064)

Deze verordening legt een statuut vast voor een Europese BV die in alle lidstaten volgens dezelfde uniforme principes kan worden opgericht en geëxploiteerd. De Commissie zal ook wijzigingsvoorstellen doen, zodat deze nieuwe BV's van de bestaande vennootschapsbelastingrichtlijnen gebruik kunnen maken. (zie dossier E080064)

 • Richtlijn over verlaagde BTW-tarieven (E080072)

Deze Richtlijn zal de lidstaten de mogelijkheid bieden een lager BTW-tarief te rekenen voor met name lokale diensten, die voornamelijk door het MKB worden geleverd. (Zie ook: E080072: Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat verlaagde BTW-tarieven betreft)

In het kader van deze Small Business Act zijn de volgende voorstellen in voorbereiding:

 • Een wetgevingsvoorstel voor verdere modernisering, vereenvoudiging en harmonisatie van de bestaande regels inzake BTW-facturering, om de lasten voor het bedrijfsleven te verlichten;
 • Een wijziging van Richtlijn 2000/35/EG inzake betalingsachterstand om ervoor te zorgen dat rekeningen voor handelstransacties van het MKB tijdig worden betaald.

Beleidsprincipes

De Europese Commissie bespreekt in deze Small Business Act ook tien beleidsprincipes. De EU en de lidstaten dienen deze samen op te pakken. Bij elk van deze beleidsprincipes geeft de Europese Commissie in algemene bewoordingen enkele aanbevelingen gedaan. Omwille van de overzichtelijkheid is ervoor gekozen deze niet in deze samenvatting op te nemen zij zijn te vinden in de onderhavige mededeling. De tien beleidsprincipes zijn:

1 Een klimaat scheppen waarin ondernemers en familiebedrijven kunnen floreren en ondernemerschap wordt beloond.

2 Ervoor zorgen dat eerlijke ondernemers die failliet gegaan zijn snel een tweede kans krijgen.

3 Bij het opstellen van regels uitgaan van het principe denk eerst klein.

4 Ervoor zorgen dat overheden openstaan voor de behoeften van het MKB.

5 De beleidsinstrumenten van de overheid aanpassen aan de behoeften van het MKB: deelname van het MKB aan overheidsopdrachten vergemakkelijken en meer gebruikmaken van de mogelijkheden van staatssteun voor het MKB.

6 De toegang van het MKB tot financiering vergemakkelijken en een juridisch en commercieel klimaat scheppen dat tijdige betaling bij handelstransacties bevordert.

7 Het MKB helpen om de mogelijkheden van de interne markt beter te benutten.

8 Bijscholing en alle vormen van innovatie in het MKB te bevorderen.

9 Het MKB in staat stellen in te spelen op uitdagingen op milieugebied.

10 Het MKB steunen en stimuleren om van groeiende markten te profiteren.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)394
  25 juni 2008
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2101
  25 juni 2008
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2102
  25 juni 2008

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Economische Zaken - 21501-30, 198
  16 december 2008

Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen