E080060
Laatste revisie: 23-05-2012

E080060 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheids-overeenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreftHet voorstel wijzigt de finaliteitsrichtlijn en de richtlijn financiëlezekerheidsovereenkomsten. Beide voorstellen beogen de marktliquiditeit te verhogen, wat de instabiliteit en de beroering op de financiële markten tegengaat. Dit gebeurt het meest logisch en het meest efficiënt door wijziging van de twee richtlijnen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)213PDF-document, d.d. 23 april 2008

rechtsgrondslag

EG Verdrag artikel 95

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Richtlijn 2009/44/EGPDF-document diende voor 30 december 2010 te zijn geïmplementeerd.

Op 24 juli 2010 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel (zie kamerstukken in de serie 32.457) ingediend voor een wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet ter implementatie van richtlijn 2009/44/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen. Het voorstel is op 3 maart 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 april 2011 als hamerstuk afgedaan.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties besloot op 10 juni 2008 het onderhavig voorstel onder de aandacht te brengen van de commissie Justitie.

Op 8 juli 2008 werd door de fracties van CDA en VVD inbreng geleverd voor een brief aan de minister van Justitie. De brief is op 14 augustus 2008 verzonden.

De minister van Justitie heeft de vragen op 9 december 2008 per brief beantwoord.

De commissie besloot op 16 december 2008 de bespreking van het antwoord aan te houden tot 23 december 2008 en bij deze vergadering de commissie Financiën uit te nodigen.

Op 23 december 2008 hebben de commissies voor Justitie en Financiën gesproken over de brief van de minister van Justitite d.d. 9 december 2008 en daarbij vastgesteld dat zij nadere vragen wenste te stellen. Deze brief werd op 24 december 2008 verstuurd.

De minister heeft de vragen d.d. 23 december 2008 per brief op 14 januari 2009 beantwoordt. Deze antwoorden werden op 20 januari 2009 voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

Het subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel van de Nederlandse regering over het voorstel is positief, zo blijkt uit fiche vijf. De regering vindt het logisch dat op Europees niveau nieuwe maatregelen worden getroffen, onder meer vanwege het steeds grensoverschrijdender karakter van de financiële markten. Wel wordt kritiek geuit op de krappe implementatietermijn. Voor de implementatie van de richtlijn is namelijk een aantal wetswijzigingen vereist. De exacte wijze van technische uitwerking werd door de regering bij het opstellen van het BNC-fiche nog bestudeerd.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 657[5]
  3 juni 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel wijzigt de

 • 1) 
  finaliteitsrichtlijn en
 • 2) 
  de richtlijn financiëlezekerheidsovereenkomsten.

ad 1: Doel van de finaliteitsrichtlijn is te bewerkstelligen dat een opdracht die wordt ingevoerd in een afwikkelsysteem niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Met betrekking tot deze richtlijn worden twee wijzigingen voorgesteld. Ten eerste wordt voorgesteld te verduidelijken dat ook opdrachten, ingevoerd in het systeem door elektronischgeldinstellingen, niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Ten tweede wordt voorgesteld dat opdrachten ook dan definitief zijn wanneer systemen door middel van toegang aan elkaar worden gekoppeld.

ad 2: De voorgestelde wijziging m.b.t. de richtlijn financiëlezekerheidsovereenkomsten betreft het gebruik als zekerheid van zogeheten kredietvorderingen. Een kredietvordering in de zin van de richtlijn is een vordering die als 'onderpand kan dienen' (beleenbaar is) voor krediettransacties van centrale banken. De richtlijn beoogt het 'in onderpand' geven van kredietvorderingen te vergemakkelijken door het lichte regime voor zekerheidsstelling ook te laten gelden voor kredietvorderingen.

Impact-assessment Commissie: Beide voorstellen beogen de marktliquiditeit te verhogen, wat de instabiliteit en de beroering op de financiële markten tegengaat. Dit gebeurt het meest logisch en het meest efficiënt door wijziging van de twee richtlijnen.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)213
  23 april 2008
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)491
  23 april 2008
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)492
  23 april 2008

Behandeling Raad

Richtlijn 2009/44/EGPDF-document werd op 6 mei 2009 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L146 d.d. 10 juni 2009.

In de eerste helft van december 2008 is in de triloog tussen de Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement een principe-akkoord bereikt over de tekst van de richtlijn. [Het laatst beschikbare openbare onderhandelingsdocument vindt u hierPDF-document.] Naar verwachting zal dit 'akkoord in eerste lezing' op 17 december 2008 door de EU-ambassadeurs worden geagendeerd, waarna het op 20 januari 2009 als hamerstuk in de ECOFIN (Raad van ministers van Economische Zaken en Financiën) kan worden afgedaan.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document raadsdocument Voorzitterschap - 11968/2/08
  10 september 2008

Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 18 december 2008 het rapport van mevrouw Kauppi (FIN, EVP-ED) met amendementen aanvaard met 538 stemmen voor, 17 tegen en 28 onthoudingen. Dit rapport is eerder al aanvaard in de commissie Economische en Monetaire Zaken van het parlement.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

 • Word-document standpunt EP Europees Parlement - P6_TA-PROV(2008)0629
  18 december 2008

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen