E060089
Laatste revisie: 10-07-2009

E060089 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelselsHet betreft een voorstel voor de toepassingsverordening van Verordening (EG) nr. 883/2004 inzake de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels. Het gaat hierbij om de bepalingen over burgers die in meerdere EU-landen wonen en werken waarbij zorg gedragen wordt voor het behoud van hun sociale zekerheidsrechten. Verordening (EG) nr. 883/2004 dient ter modernisering en vereenvoudiging van de huidige verordening inzake coördinatie van sociale zekerheidsstelsels, namelijk Verordening (EEG) nr. 1408/71 met haar toepassingsverordening (EEG) nr. 574/72. Deze zullen met de invoering van de nieuwe verordening komen te vervallen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)16PDF-document, d.d. 31 januari 2006

rechtsgrondslag

De artikelen 42 en 308 van het EG-Verdrag.

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft tijdens de vergadering op 10 oktober 2006 besloten het onderhavige voorstel onder de aandacht te brengen van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op 17 oktober 2006 heeft de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten het dossier nogmaals te agenderen op 14 november 2006 .

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 21 november 2006 de notitie van de speciaal daarvoor aangewezen rapporteur voor kennisgeving aangenomen.

 • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 36939/N/GW
  21 november 2006
 • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 36795/N/TV
  17 oktober 2006
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36765/KvD
  10 oktober 2006

Behandeling Tweede Kamer

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde op 8 juni 2009 een notitie aan de Tweede Kamer waarin op hoofdlijnen werd toegelicht op welke punten de onderhavige verordening wijzigingen aanbrengt in Verordening (EEG) nr. 574/2002.

In navolging van zijn brief d.d. 8 juni 2009 stuurde de minister voor SZW op 22 juni 2009 een brief over de datum waarop besluitvorming in EU-verband is voorzien en een uiteenzetting voer de mogelijke consequenties voor de transportsector door de invoering van de nieuwe socialezekerheidswetgeving.

In een brief d.d. 29 juni 2009 laat de minister SZW onder andere weten dat verdere besluitvorming over de onderhavige verordening waarschijnlijk plaatsvindt tijdens de RAZEB van 27 juli 2009 en dat er geen grond is om tegen de voorgestelde amendementen van het Europees Parlement te stemmen.


Standpunt Nederlandse regering

In fiche zes oordeelt de regering positief over de subsidiariteit en proportionaliteit van dit voorstel. De regering stelt dat op het gebied van coördinatie Europees optreden een meerwaarde heeft. Dit voorstel is proportioneel volgens de regering omdat de lidstaten nog steeds verantwoordelijk zijn voor de inrichting van hun sociale zekerheidstelsels.

In haar standpuntbepaling stelt de regering dat zij in algemene zin in kan stemmen met dit voorstel. De overgang van papieren documentatie naar elektronische documentatie zal op den duur tot kostenbesparing leiden, maar daarvoor zijn eerst investeringen nodig. De regering heeft hiervoor de betrokken instanties(UWV, SVB, het College voor zorgverzekeringen) verzocht de kosten voor een dergelijke hervorming in kaart te brengen. De financiële consequenties zullen te zijner tijd voor rekening zijn van de verantwoordelijke ministeries (SZW, VWS). De regering is blij met de voorgestelde richtlijn omdat zij een bepaalde mate van flexibiliteit in de uitvoering laat en dat zij de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen lidstaten bevordert.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 445[6]
  22 mei 2006

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 28 april 2004 hebben de Raad en het Europees Parlement verordening (EG) nr. 883/2004 aangenomen. Deze verordening zal op termijn de huidige verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, vervangen.

De verordening (EEG) nr. 1408/71 voorziet in de coördinatie van socialezekerheidsstelsels van de lidstaten. De nieuwe verordening (EG) nr. 883/2004 beoogt deze huidige verordening (EEG) nr. 1408/71 te vereenvoudigen en moderniseren. Daardoor zal het vrij verkeer van werknemers in de toekomst soepeler kunnen verlopen.

Verordening (EEG) nr. 1408/71 bevat alle materiële bepalingen. In verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van verordening (EEG) nr. 1408/71 (de zogenaamde toepassingsverordening) zijn alle uitvoeringsbepalingen opgenomen. Overigens kan de nieuwe verordening (EG) 883/2004 pas worden toegepast op het moment dat de toepassingsverordening in werking treedt.

Omdat verordening (EEG) nr. 1408/71 zal worden vervangen door verordening (EG) nr. 883/2004 dient ook de huidige toepassingsverordening (EEG) nr. 574/72 te worden vervangen door een nieuwe toepassingsverordening (artikel 89 verordening (EG) nr. 883/2004). Het voorliggende Commissievoorstel voorziet daarin. Met het voorstel voor een nieuwe toepassingsverordening wordt beoogd om de bestaande uitvoeringsprocedures te vereenvoudigen en te verbeteren.

Belangrijke elementen uit het voorstel voor de nieuwe toepassingsverordening zijn:

 • elektronische gegevensuitwisseling tussen de uitvoeringsorganen van de lidstaten;
 • procedures die de samenwerking tussen lidstaten beogen te vergemakkelijken;
 • mogelijkheden voor lidstaten om onderling afwijkende procedures overeen te komen die beter bij hun uitvoeringspraktijk passen.


Behandeling Raad

Op 1 december 2006 heeft de Raad, in afwachting van het advies van het Europees Parlement, in eerste lezing een partiële algemene orientatie vastgesteld.

Tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenbescherming op 2 oktober 2008 werd een partiële algemene oriëntatie bereikt ten aanzien van onderhavig voorstel. Op 14 oktober 2008 werd een gewijzigd voorstelPDF-document gepubliceerd.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • Verordening (EG) nr. 987/2009PDF-document openbaarmaking Europese Commissie - Pb EU :284
  30 oktober 2009
 • PDF-document verslag van raad Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid - 13405/08
  2 oktober 2008
 • PDF-document raadsdocument Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid - 10414/08
  10 juli 2008
 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 21501-31, 117
  9 januari 2007
 • PDF-document verslag van raad Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid - 15487/06
  1 december 2006

Behandeling Europees Parlement

Op 9 juli 2008 nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aan ten aanzien van onderhavig voorstel.

Op 22 april 2009 heeft het Europees Parlement (in tweede lezing) een resolutie aangenomen waarmee zij een akkoord heeft goedgekeurd dat eerder met de Raad bereikt was.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 26 april 2007 publiceerde de Europese Commissie de meningPDF-document van de European Data Protection Supervisor in Pb EU C91.

 • PDF-document advies European Data Protection Authorities - Advies EDPS
  26 april 2007

Alle bronnen