E050095
Laatste revisie: 12-10-2007

E050095 - Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en de Europese Rekenkamer over een stappenplan voor een geintegreerd internecontrolekaderDe Europese Rekenkamer heeft al meer dan tien jaar achter elkaar geen positieve betrouwbaarheidsverklaring (DAS) afgegeven naar aanleiding van de jaarrekeningen van de Europese Commissie. Alle instellingen zijn het erover eens dat daar verandering in dient te komen. In onderhavige mededeling COM(2005)252PDF-document presenteert de Commissie daarom een stappenplan voor een geïntegreerd interne controlekader. Het plan is ambitieus, omdat gestreefd wordt naar het verkrijgen van een positieve DAS. De Commissie realiseert zich echter ter dege dat deze doelstelling niet binnen een jaar kan worden gerealiseerd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)252PDF-document, d.d. 15 juni 2005

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) heeft tijdens de vergadering d.d. 5 september 2006 besloten de onderhavige mededeling in een volgende commissievergadering te agenderen en ter informatie aan te bieden aan de commissie voor Financiën.

Tijdens de vergadering op 17 oktober 2006 heeft de commissie ESO besloten dat zij op de hoogte gehouden wilt worden van de ontwikkelingen in onderhavig dossier. In 2007 zal het dossier nogmaals onder de aandacht worden gebracht van COSAC, daarbij wordt de betrokkenheid van de commissie Financiën wenselijk geacht.

Indien de Nationale Rekenkamer voornemens is een briefing over het Trendrapport 2007 te geven, wenst de commissie het dossier van de Europese begrotingscontrole daarbij te betrekken.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering laat in fiche twee weten tevreden te zijn met de door de Europese Commissie voorgestelde aanpak. Het is van belang dat goed wordt gecontroleerd hoe met het geld van de Europese belastingbetaler wordt omgesprongen. Gezien de eindverantwoordelijkheid van de Commissie voor de begroting, is het bovendien goed dat een en ander op Europees niveau wordt geregeld.

De regering zegt zich nog wel enige zorgen te maken over de uitvoering. De ex ante en ex post verklaringen waarover de Commissie spreekt, brengen mogelijk een extra werkdruk met zich mee. Vooralsnog is echter onduidelijk hoe groot die werkdruk zal zijn. Over de inhoudelijke kant van dit idee laat de regering zich vooralsnog niet uit.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 392[2]
  16 september 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In november 2004 heeft de Europese Rekenkamer haar jaarverslag over het begrotingsjaar 2003 gepubliceerd. Voor de tiende achtereenvolgende keer heeft de Europese Rekenkamer geen positieve betrouwbaarheidsverklaring (Declaration of Assurance, hierna genoemd DAS) over het geheel afgegeven. De Commissie is van mening dat dit moet veranderen. De Europese Rekenkamer dient redelijke zekerheid te verkrijgen dat de EU-fondsen op een rechtmatige wijze worden beheerd. Het Europees Parlement en de Raad hebben herhaaldelijk hun teleurstelling uitgesproken over deze situatie van het gebrek aan een positieve betrouwbaarheidsverklaring. Zowel het Europees Parlement als de Raad hebben de Commissie tijdens de dechargeprocedure over 2003 uitgenodigd om deze situatie te veranderen. Het Europees Parlement heeft hiertoe een resolutie aangenomen bij de decharge over het begrotingsjaar 2003. De Commissie Barroso heeft als strategische doelstelling geformuleerd om te streven naar een positieve DAS van de Europese Rekenkamer.

Met de voorliggende mededeling wil de Commissie in eerste instantie invulling geven aan de strategische doelstelling van het streven naar een positieve DAS. De Commissie geeft zelf aan dat dit streven ambitieus is. Ambitieus wil hier zeggen dat niet verwacht wordt dat de Europese Rekenkamer in een jaar een negatieve DAS kan veranderen in een positieve. Daarvoor heeft de Europese Rekenkamer redelijke zekerheid nodig dat de audit- en controlesystemen op zijn plaats zijn waardoor het risico op onregelmatigheden binnen redelijke grenzen blijven. Om deze zekerheid te verkrijgen dient het communautaire interne-controlekader van de EU verder aangepast te worden. De Europese Rekenkamer heeft hierover een advies opgesteld in 2004 waarin het single audit model wordt beschreven.

Ambitieus wil wel zeggen dat de mededeling een routekaart beschrijft naar een positieve DAS en voorzien is van een tijdpad waarin een nog op te stellen actieplan in 2006 geïmplementeerd dient te worden. De Commissie stelt voor allereerst de tekortkomingen in het huidige interne-controlekader te identificeren en actieplannen te ontwikkelen opdat dit kader de vereiste zekerheid voor een positieve DAS kan bieden. Daarnaast zullen in Raadsverband discussies plaatsvinden om in najaar 2005 de basis voor een gezamenlijke overeenkomst voor een communautair interne-controlekader voor te stellen. De Commissie stelt verder voor dat de voorzitter van de Raad een 'high level interinstitutionele triloog' benoemt en dat een te behalen overeenkomst geformaliseerd dient te worden in een interinstitutioneel akkoord ondertekend op politiek niveau. Wanneer hierover overeenstemming is bereikt, zullen de mogelijkheden om meer efficiency te verkrijgen uit de audit inspanningen via het single audit model verder worden onderzocht.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)252
  15 juni 2005
 • Pb EU C293PDF-document openbaarmaking Europese Rekenkamer - Jaarverslag Europese Rekenkamer 2003
  30 november 2004
 • Pb EU C107PDF-document openbaarmaking Europese Rekenkamer - Advies nr. 2/2004
  30 april 2004

Behandeling Raad

De raad heeft op 8 november 2005 enkele conclusiesWord-document aangenomen met betrekking tot onderhavige mededeling.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 2 februari 2006 nam het Europees Parlement een resolutie aan met betrekking tot onderhavige mededeling.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen