E040114
Laatste revisie: 29-09-2004

E040114 - Mededeling inzake reglementering van bewaarders van icbe's in de lidstaten: stand van zaken en mogelijke toekomstige ontwikkelingenIn de richtlijn coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe; 2001/108/EG) is vastgelegd dat de Europese Commissie een verslag stuurt aan de Raad en het Europees Parlement inzake de werking van deze richtlijn. In onderhavig voorstel COM(2004)207PDF-document wordt een eerste aanzet gegeven voor de evaluatie van de richtlijn en met name gericht op de functie van de bewaarder van de icbe's.

Icbe's, ook wel geharmoniseerde beleggingsfondsen zijn belangrijke beleggingsinstrumenten van de Europese huishouden. Middels het poolen van individuele spaargelden worden de financiële risico's beperkt alsmede wordt het beheer uitbesteed aan deskundigen. Bewaarders van icbe's zijn belast met de bewaring van de activa en de uitvoering van controletaken ten behoeve van de beleggers. Binnen het Europees rechtskader van de icbe zijn de bewaarder, de beheerder en het fonds belangrijke bouwstenen. Op Europees niveau zijn echter slechts beperkte beginselen en verplichtingen voor de bewaarder vastgelegd. In onderhavige mededeling van de Europese Commissie wordt daarop verder ingegaan. De specifiek voorstellen/Europese wensen zijn hieronder te vinden bij "voorstellen uit COM(2004)207".


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)207PDF-document, d.d. 30 maart 2004

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 7 september 2004 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissie Financiën.

Op 14 september 2004 is de mededeling geagendeerd in de commissie Financiën alwaar deze voor kennisgeving is aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

Aangezien het een mededeling betreft is toetsing aan het beginsel van subsidiariteit en proportionaliteit in fiche 1 niet van toepassing. Voorts zal pas tijdens de evaluatie van der richtlijn inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (begin 2006) worden bezien of de in de mededeling gedane voorstellen vervat dienen te worden in richtlijnen, aanbevelingen ofwel verordeningen.

Het Nederlandse belang is vooralsnog beperkt. Bij het streven naar één Europese markt voor icbe's is het realiseren van een geharmoniseerd rechtskader voor de functie van bewaarder wel een wenselijke ontwikkeling.

Op nationaal niveau is op dit moment wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (28998) aan de orde (begin juli 2004 nog aanhangig in de Tweede Kamer). De Nederlandse regering stelt dat deze gewijzigde wet, tezamen met aanpassing van het besluit toezicht beleggingsinstellingen, meer in detail treedt dan de eerder genoemde Europese richtlijn. Verdere ontwikkeling op nationaal niveau is voorzien betreffende de rol van de bewaarder als controleur van het handelen van de beheerder en de transparantie van het handelen van de bewaarder.

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 321[1]
    11 mei 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Bijdragen tot een betere preventie van belangenconflicten

Gezien de tussen de lidstaten uiteenlopende regelgevende en toezichtbenaderingen dienen vorderingen te worden gemaakt op het gebied van de convergentie van de prudentiële kaders, met name door het uitwerken van een gemeenschappelijke typologie van belangenconflicten en het vaststellen van voorzorgsmaatregelen en verhaalsprocedures. In het kader van deze convergentie dient tevens te worden overgegaan tot de opstelling van een lijst van de taken die door de fondsbeheerder aan de bewaarder (of aan een entiteit van zijn groep) kunnen worden gedelegeerd, alsook van een lijst van de activiteiten van de bewaarder die voor delegatie in aanmerking komen.

Verduidelijken van de reikwijdte van de aansprakelijkheid van de bewaarder

Ter bevordering van de duidelijkheid en de convergentie van de voor bewaarders geldende aansprakelijkheidsregelingen is het noodzakelijk dat overeenstemming wordt bereikt over de betekenis van het begrip "bewaring van activa" en over de specifieke controletaken van de bewaarder.

Bevorderen van de convergentie van de voorwaarden voor de toegang tot en deuitoefening van de werkzaamheden van bewaarders, en met name de kapitaalvereisten

Er dient een convergentie van de typologie van aanvaardbare bewaarinstellingen te worden bewerkstelligd door een specifieke groep van geschikte instellingen aan te wijzen. Deze groep zou kunnen bestaan uit kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (eventueel met oplegging van aanvullende vereisten op het gebied van organisatie en beschikbare middelen), alsook uit relevante openbare instellingen (centrale banken).

Aanscherpen van de transparantienormen en verbeteren van de informatieverstrekking aan de belegger

Dit actiepunt dient de grootste prioriteit op korte termijn te zijn en zou moeten bijdragen tot een vermindering van de bestaande divergenties. De aangescherpte normen voor de informatieverstrekking aan het publiek dienen op de volgende aspecten betrekking te hebben: organisatie van de taken van de bewaarder, maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten, aansprakelijkheid van de bewaarder en alle aan bewaardiensten verbonden kosten.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)207
    30 maart 2004

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen