JBZ-Raad (32.317); brief van de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake Verslag JBZ-Raad 3 en 4 december 2015 (EK, FP). .

14 december 2015
hoort bij ... E150045 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de bestrijding van terrorisme en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding
E150044 - Commissiemededeling inzake de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda: EU actieplan tegen de illegale handel in en het gebruik van vuurwapens en explosieven
E150031 - Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems-arrest
E150019 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst
E150017 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een crisisherplaatsingsmechanisme
E150016 - Gezamenlijke mededeling over de aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa: de rol van het externe optreden van de EU
E150010 - Commissiemededeling: Een Europese migratieagenda
E150008 - Commissiemededeling: De Europese veiligheidsagenda
E130041 - Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
E130019 - Voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ
E130011 - Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU
E120004 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
E110017 - Voorstel voor een verordening over de vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding van koppels uit andere relatievormen
E110016 - Voorstel voor een verordening over het conflictenrecht in het huwelijksvermogensrecht
E110005 - Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie