Wet open overheid: verzoeken en besluitenDe Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid en is vanaf 1 mei 2022 van kracht. Het doel van de Wet open overheid is dat meer overheidsinformatie openbaar wordt gemaakt. Ook de informatie van het parlement, de Eerste Kamer en Tweede Kamer, valt onder de Wet open overheid.

De Eerste Kamer maakt zelf al veel (actief) openbaar. Openbare informatie van de Eerste Kamer kunt u vinden op deze website. Is de informatie die u zoekt niet openbaar gemaakt, dan kunt u die opvragen. Dat heet een Woo-verzoek.


Hoe dient u een Woo-verzoek in?

U kunt informatie opvragen die nog niet openbaar is. U kunt daarvoor een Woo-verzoek bij ons indienen. Het makkelijkst is het om dit te doen via dit formulierPDF-document. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens mailen naar: Wooloket@eerstekamer.nl.

Wij vragen u om in het Woo-verzoek zo precies mogelijk te omschrijven over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen. Neem in uw verzoek een volledig adres op en bij voorkeur ook een e-mailadres of telefoonnummer, zodat wij u voor vragen snel kunnen bereiken.

De informatie waar u naar vraagt moet gaan over de publieke taak of het handelen van de Eerste Kamer. Ook moet de informatie in het bezit zijn van de Eerste Kamer en ergens zijn vastgelegd. Zo kunt u bijvoorbeeld vragen naar schriftelijke stukken, geluidsbanden, beeldmateriaal en e-mails.

De informatie die bij Kamerleden of fracties berust, valt niet onder de Woo en kan daarom niet met een Woo-verzoek worden opgevraagd. Ook informatie over de ondersteuning van individuele Kamerleden en fracties door ambtenaren van de griffie van de Eerste Kamer is niet openbaar (art. 5.4a Woo).


Behandeling Woo-verzoek

Bij het behandelen van het Woo-verzoek wordt beoordeeld of er in de documenten waar u om vraagt, informatie staat die volgens de regels van de Woo niet openbaar mag worden gemaakt. Alle andere informatie maken wij vervolgens openbaar.

Kunt u de informatie die u zoekt, niet vinden? Of wilt u meer weten over het indienen van een Woo-verzoek? Dan kunt u bij ons terecht door een mail te sturen naar: Wooloket@eerstekamer.nl


De behandeling van uw Woo-verzoek stap voor stap

 • 1. 
  U dient uw Woo-verzoek bij ons in

U laat ons weten welke informatie u wilt hebben. Dit kunt u per brief of per e-mail doen. Een verzoek per e-mail dient u te sturen naar wooloket@eerstekamer.nl. Een verzoek per brief dient gericht te worden aan het Woo-loket. Het adres van de Eerste Kamer vindt u op de contactpagina.

 • 2. 
  Wij behandelen uw verzoek - fase I

Wij nemen uw verzoek in behandeling. We verzamelen alle documenten waar uw verzoek over gaat. Als uw verzoek voor ons niet duidelijk is, vragen we u om verduidelijking. Wij nemen conform de Woo in beginsel binnen vier weken een besluit op uw verzoek. Hebben wij hiervoor meer tijd nodig, dan nemen wij contact met u op. U wordt hier ook schriftelijk van op de hoogte gesteld.

 • 3. 
  Wij behandelen uw verzoek - fase II

Vaak zijn de documenten waar uw verzoek over gaat voor een deel door andere organisaties opgesteld. Wij vragen die organisaties dan om hun mening over de openbaarmaking van de documenten. Die mening heet een zienswijze. Het vragen van een zienswijze schort de beslistermijn op. Dit betekent dat de uiterlijk datum voor het nemen van een besluit later wordt. Hiervan wordt u schriftelijk op hoogte gesteld.

 • 4. 
  Wij behandelen uw verzoek - fase III

Als wij de zienswijze(n) hebben ontvangen, beoordelen wij of er redenen zijn om delen van documenten niet openbaar te maken. Namen van personen maken we bijvoorbeeld meestal niet openbaar.

 • 5. 
  Wij nemen een beslissing op uw verzoek

De uitkomst van stap 4 schrijven we voor u op in een brief en versturen we naar u. Die brief is onze beslissing op uw verzoek.

 • 6. 
  Openbaarmaking

Twee weken nadat wij de beslissing op uw Woo-verzoek aan u hebben verstuurd, maken we de documenten (gedeeltelijk) openbaar als we dat in de brief hebben besloten. We doen dit door de documenten online te publiceren en ze aan u toe te sturen. Als derden een juridische procedure beginnen tegen de openbaarmaking, kan het zijn dat we met openbaarmaking (moeten) wachten totdat die juridische procedure is afgerond.


Woo-besluiten

Hier vindt u informatie die de Eerste Kamer op basis van de Wet open overheid (Woo) openbaar maakt: een overzicht van alle Woo-besluiten met achterliggende documenten. In het Woo-besluit staat waar het verzoek om informatie betrekking op heeft. Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Woo zijn de persoonsgegevens van de verzoeker en andere specifieke (persoons)gegevens onleesbaar gemaakt.

2023

Woo-besluit inzake agenda's en notulen College van Senioren

Dit Woo-verzoek gaat over de agenda's en de notulen van de vergaderingen van het College van Senioren (CvS) van 21 mei 2019 tot en met 22 december 2022.

Woo-besluit inzake hack bij ID-ware

Dit Woo-verzoek gaat over documenten tussen 1 januari 2022 en 28 november 2022.

Woo-besluit inzake verslagen Huishoudelijke Commissie

Dit Woo-verzoek gaat over de verslagen van de vergaderingen van de Huishoudelijke Commissie (HC) van 7 maart 2019 tot en met 7 maart 2023.


Bezwaar

Als u het niet eens bent met het Woo-besluit, kunt u bezwaar maken. In het Woo-besluit staat hoe u bezwaar kan aantekenen.

Bezwaaradviescommissie

De bezwaaradviescommissie van de Eerste Kamer behandelt uw bezwaar. De bezwaarcommissie is onafhankelijk . Ze kan bemiddelen bij geschillen over het besluit en adviseert over de te nemen beslissing op bezwaar. De bezwaaradviescommissie bestaat uit de volgende leden:

 • mr. M.T.P.J. (Monique) van Oers, voorzitter
 • mr. C.M. (Christien) Saris
 • prof. mr. J.W.M. (Hans) Engels
 • mr. dr. J.C. (Joke) de Wit, plaatsvervangend lid

In de Regeling bezwaaradviescommissie Eerste Kamer leest u meer over de samenstelling en de werkwijze van de bezwaaradviescommissie. U kunt de Regeling hier inzien en het benoemingsbesluit hierPDF-document.

Voorlopige voorziening

Bezwaar schorst niet de werking van het besluit waar u het niet mee eens bent. Dat betekent dat het bestreden besluit wel in werking treedt en wordt uitgevoerd. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. U moet dan wel kunnen aantonen dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Om de uitvoering van een Woo-besluit tijdens de bezwaarprocedure te voorkomen, moet u binnen twee weken bezwaar maken en een voorlopige voorziening vragen bij de

rechtbank. Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Op deze website kunt u zien onder welke rechtbank uw vestigingsplaats valt.


Uw privacy

De Eerste Kamer verwerkt persoonsgegevens die u ons verstrekt in uw Woo-verzoek. Dit zijn bijvoorbeeld uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats). Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw verzoek te kunnen behandelen. De rechtsgrondslag voor verwerkingen in het kader van Woo-verzoeken is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (de Woo en soms ook de Algemene wet bestuursrecht).

De Eerste Kamer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is verplicht of toegestaan. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan anderen. Meer informatie over uw rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en de maatregelen die de Eerste Kamer neemt om uw gegevens te beschermen, treft u in ons privacystatement.


Contact

Wilt u (nog) geen Woo-verzoek indienen, maar hebt u een vraag over de beschikbaarheid van bepaalde informatie of over het indienen van een Woo-verzoek, of heeft u een andere vraag? Dan kunt u contact opnemen met één van de Woo-contactpersonen van de Eerste Kamer via Wooloket@eerstekamer.nl of telefonisch via 070-3129200 (algemene nummer Eerste Kamer, u wordt vervolgens doorverbonden).