Vragen aan de Europese Commissie: EU-certificering koolstofverwijderingenOp 3 april 2023 heeft de commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) vragen gesteld aan de Europese Commissie in het kader van de politiek dialoog over het Europese verordeningsvoorstel voor een EU-brede certificering van koolstofverwijderingen. De commissie EZK/LNV verwacht binnen drie maanden een antwoord van de Europese Commissie. Ook heeft de commissie op 30 maart jl. vragen gesteld aan de minister voor Klimaat en Energie.

Certificering van koolstofverwijderingen

Op 30 november 2022 heeft de Europese Commissie het voorstel voor de verordening gepresenteerd met als doel de klimaatneutraliteitsdoelstelling voor 2050 te halen. Met het voorstel hoopt de Commissie de inzet van hoogwaardige koolstofverwijderingen te versnellen en aan te moedigen, greenwashing te beperken en zowel private als publieke financieringsmiddelen te stimuleren. De Commissie wil met het voorstel de verwijdering van koolstof uit de atmosfeer opschalen om zo uitstoot te compenseren die niet kan worden beëindigd. Tevens verwacht de Commissie dat er door gecertificeerde koolstofverwijderingen nieuwe zakelijke kansen komen voor landbouwers, bosbouwers en grondbeheerders die een extra inspanning willen leveren voor het klimaat.

Vragen aan de Europese Commissie

De leden van de fracties van de VVD, GroenLinks en PvdA stelden gezamenlijk vragen aan de Europese Commissie over het verordeningsvoorstel. Zij vragen onder andere waarom de Commissie voor een vrijwillig certificeringskader kiest, in plaats van ervoor zorg te dragen dat alle lidstaten actie ondernemen om het teveel aan CO2 in de atmosfeer te verminderen. Daarnaast willen de leden weten hoe de Europese Commissie gaat waken over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het certificeringsproces en vragen de leden of de Commissie kan toelichten hoe dit voorstel zich gaat verhouden tot het huidige EU-emissiehandelssysteem. Ook hebben de leden gewezen op fraudegevoeligheid in het voorstel en vragen zij of de Commissie kan toelichten hoe zij fraude tegengaan.

Europese procedure

Tijdens de Milieuraad van 16 maart 2023 vond een eerste gedachtewisseling plaats over het voorstel. Er lagen twee discussievragen voor. Ten eerste vroeg voorzitter Zweden op welke wijze het voorstel kan bijdragen aan het verhogen van koolstofverwijdering op hoge kwaliteit. Ten tweede vroeg de voorzitter naar de voornaamste kansen en uitdagingen van het voorstel. Nederland en aan aantal andere lidstaten benadrukten tijdens de Raad dat in het regelgevingskader van het voorstel alleen daadwerkelijke koolstofverwijdering mag meetellen en er geen ruimte mag zijn voor vermeden emissies. Het Europees Parlement heeft zich nog niet uitgesproken over het voorstel.

Meer informatie:


Deel dit item: