Positie consument in groene transitie: antwoorden regeringMinister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat beantwoordden 24 oktober 2022 vragen van de commissies Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Water en Omgeving (IWO) over het voorstel voor een richtlijn om de positie van de consument te versterken voor de groene transitie, dat voortkomt uit het Europese actieplan voor de circulaire economie. Op 8 november besloten de commissies aanvullende vragen te stellen aan de regering.

Met het voorstel wil de Europese Commissie bijdragen aan een circulaire, schone en groene Europese economie door consumenten in staat te stellen weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen en zo bij te dragen aan een duurzamere consumptie.

Meer aandacht voor producenten

In het Europese actieplan voor de circulaire economie geeft de Europese Commissie aan dat 80% van de milieueffecten van een product wordt bepaald in de ontwerpfase. De leden van de VVD-fractie vroegen of het niet verstandiger is om aan bewustwording bij het productieproces te beginnen in plaats van bij de consument, en of de consument daadwerkelijk hierin een hoofdrol zou moeten hebben. Volgens de VVD-fractie zou het gezien de urgentie van het onderwerp logischer zijn om naar producenten en verkopers te kijken.

De minister verwees in haar antwoord naar het Europese voorstel voor een verordening over Ecodesign voor duurzame producten. Deze verordening moet producenten ertoe aanzetten om van duurzame producten de norm te maken. De minister gaf ook aan dat het van belang blijft om alle actoren in de keten te betrekken om duurzaamheidswinst te behalen, dus ook de consument. Consumentenkeuzes beïnvloeden volgens de minister de markt voor duurzame producten en bepalen de uiteindelijke milieu-impact. Om die reden deelt het kabinet de ambitie van de Europese Commissie om consumenten beter te informeren over de duurzaamheidskenmerken van producten.

Duurzaamheidsgaranties en -keurmerken

De leden van de GroenLinks-fractie stelden enkele vragen over de duurzaamheidsgaranties en -keurmerken. In het voorstel wordt een informatieverplichting door producenten voorgesteld omtrent het bestaan en de duur van de duurzaamheidsgarantie van de producent. De GroenLinks-fractie vroeg waarom het kabinet hierin terughoudend is, zoals het kabinet aangaf in de appreciatie, waarin staat dat het eerst in gesprek gaat met verschillende organisaties. Keurmerken kunnen volgens de minister ook ondoorzichtig zijn, bijvoorbeeld omdat een bedrijf zelf de eisen stelt waaraan een product moet voldoen. Na gesprekken met verschillende organisaties, is volgens het kabinet gebleken dat de voordelen van een informatieverplichting over duurzaamheidsgaranties opwegen tegen de nadelen.

Afschaffen btw tweedehandsmarkt

De leden van de PvdD-fractie stelden dat maximale circulariteit wordt bereikt in de tweedehandsmarkt van bijvoorbeeld meubels en kleding. Zij vroegen of de Europese Commissie en de minister overwegen om de btw en eventuele invoerrechten op deze producten af te schaffen. De minister antwoordde dat er al een verlaagd btw-tarief en lagere invoertarieven zijn op tweedehands producten.

Procedure

Op 8 november 2022 is het antwoord van de minister besproken in de vergadering van de commissies EZK/LNV en IWO. De commissie besloot in nader schriftelijk overleg te treden met de regering op 22 november 2022.

Meer informatie


Deel dit item: