E220026
  klaver icoon
Laatste revisie: 08-02-2023

E220026 - Commissiemededeling: het uitbreidingsbeleid van de Europese Unie voor 2022Op 12 oktober 2022 heeft de Europese Commissie haar MededelingPDF-document over het EU-uitbreidingsbeleid gepubliceerd. Met deze jaarlijkse Mededeling wordt een pakket met voortgangsrapportages over de huidige relaties van de EU met Noord-Macedonië, Albanië, Montenegro, Servië, Kosovo, Bosnië-Herzegovina en Turkije meegezonden.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de uitvoering van fundamentele hervormingen en duidelijke richtsnoeren voor de hervormingsprioriteiten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 7 februari 2023 heeft de commissie het verslag schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De Raad Algemene Zaken van 13 december 2022 stemde in met de uitbreidingsconclussies van het Uitbreidingspakket 2022 (21.501-02, EU). Hierin is besloten om Bosnië Herzegovina kandidaat-lidstaat-status toe te kennen. In deze conclusies is ook bevestigt dat de onderhandelingen met Bosnië en Herzegovina alleen kunnen worden geopend als er voortgang is geboekt op alle 14 prioriteiten uit de opinie. Daarnaast is er ook ingestemd met het Raadsbesluit om visumliberalisatie toe te kennen aan Kosovo.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2022)528PDF-document, d.d. 12 oktober 2022

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 7 februari 2023 heeft de commissie het verslag schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken voor kennisgeving aangenomen.

Op 2 februari 2023 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een antwoord op de brief met vragen van 13 december 2022. Op 3 februari 2023 is het verslag schriftelijk overleg (23.987, Y) vastgesteld. De commissie bespreekt het verslag schriftelijk overleg op 7 februari 2023.

Op 13 december 2022 is de brief met vragen verstuurd aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Op 6 december 2022 leverden de fracties van de SP (Van Apeldoorn) gezamenlijk met PvdD inbreng voor schriftelijk overleg.

Op 22 november 2022 besluit de commissie EUZA het uitbreidingspakket in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 6 december 2022.


Behandeling Tweede Kamer

Op 30 november 2022 heeft de Tweede Kamercommissie Europese Zaken een technische briefing gehouden over het EU-uitbreidingsbeleid.


Standpunt Nederlandse regering

Op 11 november 2022 stuurde het kabinet de kabinetsappreciatie voor het uitbreidingspakket van 2022 (23.987, X). Het kabinet gaat hier in op de belangrijkste elementen en aanbevelingen van het uitbreidingspakket van de Commissie. Daarnaast gaat het kabinet in op twee aanbevelingen van de Commissie, de aanbeveling om visumliberalisatie toe te kennen aan Kosovo en de aanbeveling om kandidaat-lidstaat-status toe te kennen aan Bosnie en Herzegovina. Het kabinet meldt ook dat nieuwe potentiele kandidaat-lidstaten Oekraïne, Moldavië en Georgië nog niet zijn opgenomen in het uitbreidingspakket. Vanaf 2023 worden deze landen wel meegenomen in het uitbreidingspakket.

Ten aanzien van de subsidiariteit en proportionaliteit van het uitbreidingspakket heeft het kabinet een positieve grondhouding. Het uitbreidingsbeleid is per definitie een beleidsterrein dat alleen op EU-niveau kan worden uitgevoerd.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 12 oktober 2022 heeft de Europese Commissie haar MededelingPDF-document over het EU-uitbreidingsbeleid gepubliceerd. Met deze jaarlijkse Mededeling wordt een pakket met voortgangsrapportages over de huidige relaties van de EU met Noord-Macedonië, Albanië, Montenegro, Servië, Kosovo, Bosnië-Herzegovina en Turkije meegezonden. In deze mededeling stelt de Europese Commissie dat de geopolitieke uitdagingen, met name de Russische agressie tegen Oekraïne, de EU en Westelijke Balkan dichter bij elkaar hebben gebracht. Dit kwam onder andere tot uiting tijdens de Top van de EU met de leiders van de Westelijke Balkan in juni 2022. Tijdens deze Top sprak de Europese Raad opnieuw volledige steun uit voor het EU-perspectief van de landen in de Westelijke Balkan.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de uitvoering van fundamentele hervormingen en duidelijke richtsnoeren voor de hervormingsprioriteiten. De Commissie beveelt de Raad onder andere aan dat Bosnië-Herzegovina de status van kandidaat-lidstaat krijgt, op voorwaarde dat het land actie onderneemt op het gebied van democratie, de werking van de overheidsinstellingen, de rechtsstaat, de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad, het waarborgen van de vrijheid van de media en het migratiebeheer.

De Commissie concludeert ten aanzien van kandidaat-lidstaat Turkije dat er geen feiten zijn op basis waarvan de tot stilstand gekomen toetredingsonderhandelingen weer geopend kunnen worden. Hoewel Turkije een belangrijke partner voor de Europese Unie blijft, stelt de Commissie vast dat het de negatieve trend waarbij Turkije zich verder af beweegt van de EU niet heeft weten te keren, met serieuze terugval op het terrein van democratie, rechtsstaat, fundamentele rechten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.


Behandeling Raad

De Raad Algemene Zaken van 13 december 2022 stemde in met de uitbreidingsconclussies van het Uitbreidingspakket 2022 (21.501-02, EU). Hierin is besloten om Bosnië Herzegovina kandidaat-lidstaat-status toe te kennen. In deze conclusies is ook bevestigt dat de onderhandelingen met Bosnië en Herzegovina alleen kunnen worden geopend als er voortgang is geboekt op alle 14 prioriteiten uit de opinie. Daarnaast is er ook ingestemd met het Raadsbesluit om visumliberalisatie toe te kennen aan Kosovo.

Tijdens de Raad Algemene Zaken van 13 december 2022 zal er gesproken worden over de voortgangsrapportages van de verschillende landen die zijn meegezonden in het uitbreidingspakket voor 2022 (21.501-02, ET).

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De Mededeling wordt behandeld door de commissie voor Buitenlandse Zaken (AFET) van het Europees Parlement. De commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) is ingesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen