E210026
Laatste revisie: 17-02-2022

E210026 - Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2021Op 19 oktober 2021 heeft de Europese Commissie haar MededelingPDF-document over het EU-uitbreidingsbeleid 2021 gepubliceerd. De Mededeling geeft een overzicht van de stand van zaken in de hervormingen van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 15 februari 2022 besloot de commissie de brief van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie en de Eurocommissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding in het kader van de politieke dialoog (EK, S), voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

De Mededeling wordt behandeld door de commissie voor Buitenlandse Zaken (AFET) van het Europees Parlement. De commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) is ingesteld als adviescommissie.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie: aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Mededeling 2021 inzake het uitbreidingsbeleid van de EU

document Europese Commissie

COM(2021)644PDF-document, d.d. 19 oktober 2021

commissie Eerste Kamer

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 15 februari 2022 besloot de commissie de brief van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie en de Eurocommissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding in het kader van de politieke dialoog (EK, S), voor kennisgeving aan te nemen.

Op 5 februari 2022 stuurde de Vicevoorzitter van de Europese Commissie en Eurocommissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding een antwoord (EK, S) op de brief in het kader van de politieke dialoog van 16 december 2021 (EK, R). De commissie bespreekt dit op 15 februari 2022.

Op 16 december 2021 werd de brief in het kader van de politieke dialoog (EK, R) aan de vicevoorzitter van de Europese Commissie verstuurd.

Op 23 november 2021 besloot de commissie de kabinetsappreciatie te betrekken bij het themadebat over de Rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten in de EU, dat op 1 februari 2021 staat ingepland. De conceptbrief aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog met vragen van de Fractie-Nanninga werd ongewijzigd vastgesteld.

Op 9 november 2021 besloot de commissie inbreng voor schriftelijk overleg drie weken aan te houden. Deelname aan het gesprek met de Servische minister van Buitenlandse Zaken zal per e-mail worden geïnventariseerd.

Op 26 oktober 2021 besloot de commissie het Uitbreidingspakket te betrekken bij het Beleidsdebat over de Rechtsstaat, Democratie en Fundamentele Rechten in de EU (1 februari 2022). Voorts besloot zij om op 9 november 2021 gelegenheid te bieden voor schriftelijk overleg.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Europese Zaken betrok het voorstel bij het commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 23 november 2021, dat gehouden werd op 16 november 2021.


Standpunt Nederlandse regering

Op 12 november 2021 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie over het voorstel aan de Kamer.

De appreciatie gaat in op de belangrijkste elementen en aanbevelingen van het uitbreidingspakket van de Commissie. Het kabinet beoordeelt hierin de voortgang die de (potentiële) kandidaat-lidstaten het afgelopen jaar hebben geboekt alsook de mate waarin deze landen op de lidmaatschapsverplichtingen zijn voorbereid. Tevens vormt de appreciatie de basis voor de Nederlandse inzet bij de voorbereidingen voor de conclusies over de algemene mededeling en de landenrapportages die de Raad naar verwachting in december 2021 zal aannemen.

De regering heeft een positieve grondhouding ten aanzien van de subsidiariteit van de mededeling. Het uitbreidingsbeleid is volgens de regering per definitie een beleidsterrein dat alleen op EU-niveau uitgevoerd kan worden. Ten aanzien van het proportionaliteitsoordeel heeft de regering eveneens een positieve grondhouding. De Commissie-mededeling geeft volgens de regering namelijk uitvoering aan het door de Europese Raad vastgestelde uitbreidingsbeleid uit 2006.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 19 oktober 2021 heeft de Europese Commissie haar MededelingPDF-document over het EU-uitbreidingsbeleid 2021 gepubliceerd. De Mededeling geeft een overzicht van de stand van zaken in de hervormingen van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten. Samen met de Mededeling wordt jaarlijks ook een pakket met gedetailleerde voortgangsrapportages over de stand van zaken in de relaties van de EU met Noord-Macedonië, Albanië, Montenegro, Servië, Kosovo, Bosnië-Herzegovina en Turkije meegezonden. Deze rapportages bevatten eveneens aanbevelingen en richtsnoeren voor de hervormingsprioriteiten in elk van deze landen.

De verslagen van 2021 zijn gebaseerd op het herziene uitbreidingsbeleid, met bijzondere aandacht voor de versterking van het toetredingsproces door het voorspelbaarder, geloofwaardiger en dynamischer te maken, en er meer politieke sturing aan te geven. Ook is dit jaar meer nadruk gelegd op fundamentele hervormingen, waaronder de rechtsstaat, het functioneren van democratische instellingen, openbaar bestuur en economische hervormingen. De EU beoogt daarenboven de investeringsmogelijkheden in de regio te vergroten via het Economisch en Investeringsplan en de regionale samenwerking te versterken via het initiatief van de Gemeenschappelijke Regionale Markt.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De Mededeling wordt behandeld door de commissie voor Buitenlandse Zaken (AFET) van het Europees Parlement. De commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) is ingesteld als adviescommissie.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 19 oktober 2021 heeft de Europese Commissie de MededelingPDF-document gepubliceerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen