E140006
  ruit icoon
Laatste revisie: 08-08-2014

E140006 - Gezamenlijke mededeling: voor een open en veilig mondiaal maritiem domein - onderdelen voor een maritieme veiligheidsstrategie van de Europese UnieDeze gezamenlijke mededeling van de Europese Commissie en de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid presenteert een visie op de maritieme veiligheidsbelangen van, en bedreigingen voor, de Europese Unie (EU) en stelt voor hoe de samenwerking tussen verschillende maritieme spelers kan worden verbeterd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: voorstel aanvaard in Europa.

nationaal

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) nam het voorstel op 18 maart 2014 voor kennisgeving aan.

Europees

Tijdens de Raad Algemene Zaken op 24 juni 2014 is er overeenstemming bereikt over de Maritieme Veiligheidsstrategie van de EU. De strategie is volgens bekrachtigd tijdens de Europese Raad van 27 juni 2014.


Kerngegevens

document Europese Commissie

JOIN(2014)9PDF-document, d.d. 6 maart 2014

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) heeft dit voorstel als prioritair geselecteerd uit het werkprogramma 2014 van de Europese Commissie. De commissie BDO heeft dit voorstel op 18 maart 2014 voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

De ministers van Buitenlansde Zaken en Defensie stuurden op 16 juli 2014 aan kabinetsreactie aan het parlement over de op 24 juni 2014 aangenomen Maritieme Veiligheidsstrategie van de EU.

Op 17 april 2014 stuurde de regering het BNC-fiche aan het parlement. Hierin staat onder meer dat Nederland de gezamenlijke mededeling verwelkomt. Nederland onderschrijft de noodzaak van een alomvattende strategie om betere veiligheidssamenwerking tussen de actoren in het maritieme domein te bewerkstelligen en de samenhang tussen het externe beleid en de Integrated Maritime Policy van de Commissie te bevorderen. De lidstaten moeten, zoals al vastgelegd in het EU Maritime Security Operations concept uit 2012, in staat zijn gezamenlijk een scala aan maritieme taken uit te voeren om alle dreigingen het hoofd te bieden. Maritime Security heeft niet alleen betrekking op operaties en oefeningen op zee. Veiligheid kan ook vanaf de zee worden gebracht door ondersteuning van landoptreden. De specifieke kracht van de EU (in vergelijking met andere internationale organisaties zoals de NAVO) schuilt in het vermogen verschillende instrumenten geïntegreerd te gebruiken. In het maritieme domein heeft dit vanuit Nederlandse optiek betrekking op GVDB-bijdragen aan regionale capaciteitsopbouw, gezamenlijke beeldopbouw en de verhoging van situationeel bewustzijn (situational awareness), surveillance en informatie-uitwisseling. Ook moeten kustwachtsamenwerking en het gezamenlijke onderzoek naar en de ontwikkeling van dual use capaciteiten in dit kader worden geplaatst. De geïntegreerde benadering in het maritieme domein moet anderzijds niet leiden tot een militarisering van civiele taken zoals grensbewaking, waarbij de verwezenlijking van de strategie niet gericht moet zijn op een specifieke regio of sector.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze gezamenlijke mededeling van de Europese Commissie en de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid presenteert een visie op de maritieme veiligheidsbelangen van,en bedreigingen voor, de Europese Unie (EU) en stelt voor hoe de samenwerking tussen verschillende maritieme spelers kan worden verbeterd. Het doel van de strategie is het faciliteren van een intersectorale benadering van maritieme veiligheid. De Europese Commissie stelt dat om dit te bereiken de volgende vier strategische doelen moeten worden nagestreefd:

  • het beter gebruik maken van bestaande capaciteiten op het nationale en Europese niveau;
  • het promoten van effectieve en geloofwaardige partnerschappen in het wereldwijde maritieme domein;
  • het promoten van kosten efficiëntie, en;
  • het verhogen van solidariteit tussen de lidstaten.

Volgens de mededeling zou de strategie zich moeten richten op vijf specifieke gebieden waarin een gecoördineerde aanpak van de EU, gebaseerd op reeds bestaande instrumenten, toegevoegde waarde zou hebben, te weten:

  • externe actie van de EU;
  • maritiem bewustzijn, toezicht en informatie-uitwisseling;
  • capaciteitsontwikkeling en capaciteitsopbouw;
  • risico management, de bescherming van kritieke maritieme infrastructuur en crisis response, en;
  • maritiem veiligheidsonderzoek en innovatie, opleiding en training.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Algemene Zaken op 24 juni 2014 is er overeenstemming bereikt over de Maritieme Veiligheidsstrategie van de EU. De strategie is volgens bekrachtigd tijdens de Europese Raad van 27 juni 2014.

Tijdens de Raad voor Defensie op 15 april 2014 is de mededeling besproken.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen