E130049
  ruit icoon
Laatste revisie: 06-12-2013

E130049 - Commissiemededeling: Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2013-2014In deze Commissiemededeling stelt de Europese Commissie haar jaarlijkse strategienota voor, waarin zij haar beleid voor de uitbreiding van de Europese Unie uiteenzet. Het document bevat een evaluatie van de vooruitgang die kandidaat-lidstaten en de potentiële kandidaten de afgelopen twaalf maanden hebben gemaakt. De mededeling betreft de landen op de Westelijke Balkan, Turkije en IJsland.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Europese Zaken heeft op 29 oktober 2013 de Uitbreidingsstrategie voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 16 oktober 2013 heeft de Europese Commissie haar jaarlijkse Uitbreidingsstrategie gepubliceerd. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)700PDF-document, d.d. 16 oktober 2013

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Zaken heeft op 29 oktober 2013 de Uitbreidingsstrategie voor kennisgeving aangenomen.

De commissie voor Europese Zaken heeft het Uitbreidingspakket 2013 als prioritair geselecteerd uit het Werkprogramma 2013 van de Europese Commissie


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens een procedurevergadering op 17 oktober 2013 besloot de commissie voor Europese Zaken het volgende: 

  • de minister van Buitenlandse Zaken zal worden verzocht om de kabinetsappreciatie (het BNC-fiche) versneld aan de Kamer te zenden, dat wil zeggen uiterlijk 8 november a.s;
  • de minister van Buitenlandse Zaken zal worden verzocht tot het houden van een ambtelijke technische briefing over de uitbreidingsstrategie, waar mogelijk samen met ambtenaren van de Europese Commissie, ruim voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken van 12 december a.s;
  • met de minister van Buitenlandse zal een thematisch algemeen overleg "EU-uitbreiding" worden gepland voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken van 12 december a.s., met als te agenderen stukken: de EU-uitbreidingsstrategie en de kabinetsappreciatie daarvan, het verslag van het Kamerwerkbezoek aan Macedonië, reactie stand van zakenbrief Macedonië en de verslagen van de Kamerwerkbezoeken aan

    Turkije en IJsland (indien beschikbaar);

  • met de ambassadeurs van de EU-uitbreidingslanden, voor zover daarvoor beschikbaar, zal een gezamenlijk besloten gesprek over de EU-uitbreidingsstrategie worden georganiseerd.

De commissie Europese Zaken heeft het Uitbreidingspakket 2013 ook als prioritair geselecteerd uit het Werkprogramma 2013 van de Europese Commissie.


Standpunt Nederlandse regering

De minister van Buitenlandse Zaken stuurde op 1 november 2013 een kabinetsappreciatie van het uitbreidingspakket 2013 naar de Kamers.

Hierin valt onder andere te lezen dat opnieuw de Commissie het belang van de rechtsstaat centraal stelt. Ook voor het kabinet vormen rechtsstaatshervormingen het hart van het toetredingsproces. De voordelen van de nieuwe methodiek - waarbij rechtsstaatshoofdstukken vroeg in het proces aan bod komen - zijn in de eerste fase van het Montenegrijnse onderhandelingsproces reeds zichtbaar.

De Commissie staat voorts stil bij de noodzaak van structurele economische hervormingen en versterking van economisch bestuur in landen met een toetredingsperspectief. Die eisen worden steeds strenger: ook binnen de Unie is er immers veel in beweging. Het kabinet steunt de inzet van de Commissie om (potentiële) toetreders voor te bereiden op het zich ontwikkelende acquis. Daarnaast heeft de Commissie dit jaar uitgesproken aandacht voor de rechten van LHBT-personen (Lesbian/Homosexual/Bi-sexual and Transgender). Dit is een belangrijk aandachtspunt voor het kabinet. Gelijke rechten voor LHBT-personen reflecterende fundamentele waarden van de Unie, maar zijn in deze landen vaak nog verre van vanzelfsprekend. De vormgeving van het nieuwe pre-toetredingsinstrument (IPA-II) verkeert in de eindfase. Het kabinet steunt de inzet van de Commissie om steun meer te koppelen aan het hervormingstraject van een land en meer middelen beschikbaar te stellen voor landen die goed presteren. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze Commissiemededeling stelt de Europese Commissie haar jaarlijkse strategienota voor, waarin zij haar beleid voor de uitbreiding van de Europese Unie uiteenzet. Het document bevat een evaluatie van de vooruitgang die kandidaat-lidstaten en de potentiële kandidaten de afgelopen twaalf maanden hebben gemaakt. De mededeling betreft de landen op de Westelijke Balkan, Turkije en IJsland.

In het bijzonder beveelt de Commissie aan dat Albanië de status van kandidaat-lidstaat wordt  toegekend. Tevens beveelt de Commissie de Raad opnieuw aan om de toetredingsonderhandelingen met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië te openen.

De Commissie ziet als belangrijkste uitdagingen in het uitbreidingsproces in het algemeen onder andere de versterking van het economisch bestuur en het concurrentievermogen van betrokken landen in het kader van de aanpak van de mondiale economische crisis, het streven naar de rule of law, het versterken van democratische instellingen en het inclusiever maken van de democratische processen. Verder moeten alle Westelijke Balkanlanden en Turkije bijzondere aandacht besteden aan fundamentele rechten, waaronder het doorvoeren van hervormingen die in de praktijk de vrijheid van meningsuiting en de rechten van personen die tot een minderheid behoren, zoals de Roma, waarborgen. Ook moeten maatregelen worden getroffen die andere kwetsbare groepen moeten beschermen tegen discriminatie, vooral op grond van seksuele oriëntatie. De Commissie maakt opnieuw gebruik van het instrument voor pretoetredingsfinanciering (IPA) om kwesties met een hogere prioriteit in het toetredingsproces gerichter aan te pakken.  

Lees meer: uitgebreide samenvatting


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen