E130022
  klaver icoon
Laatste revisie: 31-05-2013

E130022 - Groenboek: langetermijnfinanciering van de Europese economieHet voorliggende groenboek vormt de aanzet voor een drie maanden durende publieke raadpleging over de wijze waarop het aanbod van langetermijnfinanciering moet worden bevorderd en het systeem van financiële bemiddeling voor langetermijninvesteringen in Europa moet worden verbeterd en gediversifieerd. 


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Financiën heeft op 28 mei 2013 de conceptkabinetsreactie op het groenboek d.d. 17 mei 2013 besproken en deze voor kennisgeving aangenomen. 

Europees

De Europese Commissie heeft vandaag een Groenboek aangenomen waarbij de start wordt gegeven voor een drie maanden durende publieke raadpleging over de wijze waarop het aanbod van langetermijnfinanciering moet worden bevorderd en het systeem van financiële bemiddeling voor langetermijninvesteringen in Europa moet worden verbeterd en gediversifieerd. Deadline voor reacties is 25 juni 2013.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)150PDF-document, d.d. 9 april 2013

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Financiën heeft op 28 mei 2013 de conceptkabinetsreactie op het groenboek d.d. 17 mei 2013 besproken en deze voor kennisgeving aangenomen. 

De minister van Financiën stuurde op 17 mei 2013 een conceptkabinetsreactie naar de Kamer waarin hij ingaat op de vragen die de Europese Commissie in het groenboek stelt.

Op verzoek van de SP werd tijdens de commissievergadering op 9 april 2013 besloten de procedure van behandeling van dit Groenboek te bespreken na ontvangst van de conceptkabinetsreactie. 


Behandeling Tweede Kamer

De commissie Financiën heeft de conceptkabinetsreactie tijdens de procedurevergadering op 29 mei 2013 besproken en besloten dat eventuele vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg uiterlijk 12 juni 2013 ingebracht dienen te worden. 

De commissie Financiën besloot op 10 april 2013 dat de minister van Financiën zal worden verzocht om bij de

conceptkabinetsreactie op het groenboek ook specifiek in te gaan op de dertig vragen die in het groenboek worden gesteld. 


Standpunt Nederlandse regering

Op 24 mei 2013 stuurde de minister van Financiën een conceptkabinetsreactie naar de Eerste Kamer. Conform afspraken hierover heeft het parlement dertig dagen om hierop te reageren voordat een definitieve reactie naar de Europese Commissie wordt verzonden. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorliggende groenboek vormt de aanzet voor een drie maanden durende publieke raadpleging over de wijze waarop het aanbod van langetermijnfinanciering moet worden bevorderd en het systeem van financiële bemiddeling voor langetermijninvesteringen in Europa moet worden verbeterd en gediversifieerd. Langetermijninvesteringen vertegenwoordigen bestedingen die de productieve capaciteit van de economie verhogen. Daartoe kunnen behoren energie-, vervoers- en communicatie-infrastructuren, industriële en dienstverleningsfaciliteiten, klimaatveranderings- en eco-innovatietechnologieën, alsook onderwijs en onderzoek en ontwikkeling.

De Europese Commissie stelt vast dat de financiële crisis het vermogen van de financiële sector in Europa beïnvloed heeft om besparingen naar investeringen op lange termijn te kanaliseren. Het is volgens haar daarom van essentieel belang dat nagegaan wordt wat kan worden ondernomen om de beschikbaarheid van langetermijnfinanciering te verbeteren.

Een van de belangrijke vragen is volgens de Commissie of Europa's historisch grote afhankelijkheid van banken om langetermijninvesteringen te financieren zal en moet wijken voor een meer gediversifieerd systeem waarin directe kapitaalmarktfinanciering (dat wil zeggen obligatiefinanciering) een significant groter aandeel heeft en waarbij institutionele beleggers (bv. pensioenfondsen) of andere alternatieven sterker betrokken zijn. De financieringsbehoeften van het MKB verdient volgens de Commissie bijzondere aandacht omdat zij de groei op lange termijn kunnen ondersteunen. Zij dienen toegang te verkrijgen tot bancaire en niet-bancaire financiering.

Met behulp van de antwoorden op de raadpleging zal de Commissie kunnen bepalen welke maatregelen zij voor zal stellen om de belemmeringen voor langetermijnfinanciering op te heffen.


Behandeling Raad

Tijdens de informele Ecofin van 12-13 april 2013 werd voor het eerst op politiek niveau gesproken worden over het verschenen groenboek. De minister liet in de geannoteerde agenda weten dat Nederland het onderwerp van het groenboek relevant vindt, omdat voldoende beschikbaarheid van lange termijn financiering van groot belang is voor de reële economie. Nederland is een voorstander om onnodige belemmeringen voor lange termijn financiering te slechten, maar zal er op letten dat prudentiële kaders geen schade wordt toegebracht door de voorgestelde maatregelen.  

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen