E110093
  ruit icoon
Laatste revisie: 27-10-2015

E110093 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatieRichtlijn 2003/98/EG bevat minimumvoorschriften voor het hergebruik van overheidsinformatie. Bij overheidsinformatie gaat het onder meer om statistische gegevens, economische gegevens, milieugegevens, gearchiveerd materiaal en boek- en kunstverzamelingen. Deze gegevens kunnen een waardevolle grondstof zijn voor innovatieve producten of diensten. Het economisch potentieel van deze grondstof is groot. De Europese Commissie constateert dat de geldende richtlijn uit 2003 achterhaald is door de voortdurende revolutie van technologieën. Daarom stelt zij een reeks wijzigingen voor, waaronder het vastleggen van een algemene verplichting voor de lidstaten om alle algemeen beschikbare documenten toegankelijk te maken voor hergebruik.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

nationaal

Op 7 februari 2012 besloot de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/ Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ) geen inbreng te leveren over de herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie. Het voorstel is voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 20 juni 2013 is het voorstel aangenomen tijdens de Raad door Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken. De richtlijn werd op 27 juni 2013 gepubliceerd in het officiële publicatieblad van de Europese Unie.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie

document Europese Commissie

COM(2011)877PDF-document, d.d. 12 december 2011

rechtsgrondslag

artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de EU

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Richtlijn 2013/37/EUPDF-document werd op 27 juni 2013 gepubliceerd in Pb EU L175. Deze diende voor 18 juli 2015 geïmplementeerd te zijn.

Hiertoe werd op 12 januari 2015 het wetsvoorstel Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie) (34.123) ingediend bij de Tweede Kamer en is aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2015 aanvaardt. Op 17 juli 2015 is de richtlijn in werking getreden.

Bron:  Kwartaaloverzicht omzetting EG-Richtlijnen, stand per 1 oktober 2015.


Behandeling Eerste Kamer

Op 7 februari 2012 besloot de BZK/AZ geen inbreng te leveren over de herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie. Het voorstel is voor kennisgeving aangenomen.

Na ontvangst van het BNC-fiche op 20 januari 2012 heeft de commissie BZK/AZ in haar vergadering van 24 januari 2012 besloten om het richtlijnvoorstel hergebruik overheidsinformatie in behandeling te nemen. Op 7 februari 2012 kan inbreng worden geleverd voor schriftelijk overleg.

Op 20 december 2011 besloot de commissie de procedure aan te houden tot na ontvangst van het BNC-fiche.

De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/ Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ) heeft het de herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie als prioritair dossier geselecteerd uit het Werkprogramma van de Europese Commissie van 2010 (zie dossier E100012). Naar verwachting bespreekt de commissie op 20 december 2011 de procedure.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft tijdens de procedurevergadering op 2 februari 2012 besloten dat zij de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) zal verzoeken de behandeling over te nemen en de commissie BiZa als volgcommissie aan te merken.


Standpunt Nederlandse regering

Nederland steunt het voorstel van de Commissie, dat zal leiden tot scherpere en meer eenduidige regels voor hergebruik van overheidsinformatie in de EU. Het voorstel van de Commissie sluit op hoofdlijnen goed aan bij het nationale beleid om hergebruik en open data verder te stimuleren om zo het economisch en maatschappelijk potentieel beter te benutten. Nederland is voorstander van aanscherping van de richtlijn als het gaat om overheidsinformatie, omdat het potentieel van hergebruik van overheidsinformatie in Nederland nog niet ten volle is benut. Nederland maakt in het BNC-fiche opmerkingen over:

 • tarieven;
 • voorwaarden;
 • uitzonderingen bij hergebruik van openbare overheidsinformatie;
 • een toezichthouder;
 • en de uitbreiding van de reikwijdte van de richtlijn naar archieven, bibliotheken en musea.

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Richtlijn 2003/98/EG bevat minimumvoorschriften voor het hergebruik van overheidsinformatie. Bij overheidsinformatie gaat het onder meer om statistische gegevens, economische gegevens, milieugegevens, gearchiveerd materiaal en boek- en kunstverzamelingen. Deze gegevens kunnen een waardevolle grondstof zijn voor innovatieve producten of diensten. Het economisch potentieel van deze grondstof is groot. De Europese Commissie constateert dat de geldende richtlijn uit 2003 achterhaald is door de voortdurende revolutie van technologieën. Daarom stelt zij een reeks wijzigingen voor, waaronder het vastleggen van een algemene verplichting voor de lidstaten om alle algemeen beschikbare documenten toegankelijk te maken voor hergebruik. Het toepassingsbereik van de richtlijn wordt uitgebreid en documenten moeten in machinaal leesbare vorm beschikbaar gesteld worden. Vergoedingen moeten in beginsel beperkt blijven tot de marginale kosten en er wordt verplicht onafhankelijk toezicht ingevoerd.

Lees meer: uitgebreide samenvatting


Behandeling Raad

Op 20 juni 2013 is het voorstel aangenomen tijdens de Raad voor Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken. De richtlijn zal binnenkort worden gepubliceerd in het officiële publicatieblad van de Europese Unie.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 13 juni 2013 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutie over het voorstel aangenomen.

Op 25 april 2013 heeft de LIBE commissie van het Europees Parlement een geconsolideerde tekst goedgekeurd die tot stand is gekomen na onderhandelingen met de Raad. Het Europees Parlement zal naar verwachting op 11 juni 2013 plenair stemmen over het voorstel. 

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

 • Wetgevingsresolutie over het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie standpunt EP Europees Parlement - P7_TA-PROV(2013)0275
  13 juni 2013
  www.europarl.europa.eu/...

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De Riksdag heeft op de 2 februari 2012 een reasoned opinion verstuurd aan de Europese Commissie.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Achtergrondartikelen

Bij de publicatie van het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie heeft de Europese Commissie verschillende onderzoeken gepubliceerd. Deze studies zijn in opdracht van de EC uitgevoerd. Het gaat om de volgende onderzoeken:

 • A review of recent studies on PSI re-use and related market developments, by Graham Vickery
 • An "Assessment of the different models of supply and charging for public sector information" Models of Supply and Charging for Public Sector Information, Apps market snapshot
 • A study on PSI-re-use in the cultural sector.

Alle bronnen