E110071
  klaver icoon
Laatste revisie: 09-02-2012

E110071 - Europese Commissiemededeling: Een kader voor de volgende generatie innovatieve financiële instrumenten - de EU-platforms voor eigen en vreemd vermogenIn de mededeling gaat de Europese Commissie nader in op het gebruik van zogenaamde innovatieve financiële instrumenten om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te realiseren. Deze instrumenten dienen volgens de Commissie om a) de EU-beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, b) de efficiëntie en effectiviteit van overheidsmiddelen te vergroten, c) financiële discipline te bevorderen en d) een multipliereffect van de EU-begroting te creëren.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Financiën heeft op 7 februari 2012 de antwoorden van de minister van Financiën op de vragen zij gesteld heeft in haar brief d.d. 18 november 2011 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 19 oktober 2011 heeft de Europese Commissie onderhavige mededeling gepubliceerd.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)662PDF-document, d.d. 19 oktober 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Financiën heeft op 7 februari 2012 de antwoorden van de minister van Financiën op de vragen zij gesteld heeft in haar brief d.d. 18 november 2011 voor kennisgeving aangenomen.

Op 1 februari 2012 werd een brief ontvangen van de minister van Financiën met antwoorden op de door de commissie gestelde vragen. 

De commissie voor Financiën heeft op 6 december 2011 het standpunt van de regering d.d. 28 november 2011 besproken en heeft de regering verzocht, in aanvulling op het BNC-fiche, in een separate brief in te gaan op de vragen zij gesteld heeft in haar brief d.d. 18 november 2011.

De commissie voor Financiën heeft op 15 november 2011 besloten de regering schriftelijk te verzoeken om nadere duiding en appreciatie van de onderhavige commissiemededeling. Deze brief werd op 18 november 2011 verstuurd.

Op 8 november 2011 heeft de commissie de procedure voor behandeling van deze mededeling aangehouden tot 15 november 2011 .

Naar aanleiding van het wekelijks overzicht gepubliceerde Europese voorstellen besloot de commissie voor Financiën op 1 november 2011 dat zij in de eerstvolgende commissievergadering deze mededeling wil bespreken.


Behandeling Tweede Kamer

Tijdesn de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken op 15 december 2011 werd besloten het BNC-fiche te agenderen voor een algemeen overleg voorafgaand aan de raad Algemene Zaken, gelet op de relatie met de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020. Dit algemeen overleg werd omgezet in een schriftelijk overleg dat werd vastgesteld op 28 januari 2012.

De Tweede Kamercommissie Financiën besloot tijdens de procedurevergadering op 7 december 2011 dat zij het standpunt van de regering wil betrekken bij een algemeen overleg Eurogroep/Raad ECOFIN in januari 2012.


Standpunt Nederlandse regering

Het Nederlandse kabinet laat in het BNC-fiche onder andere weten positief tegenover het meer stroomlijnen en transparanter maken van innovatieve financiële instrumenten in het volgend MFK te staan. Het oprichten van platforms met horizontale bepalingen kan hieraan bijdragen.

Het kabinet zet er op in dat de horizontale bepalingen die worden gesteld voor de platforms niet in strijd mogen zijn met de regels van het Financieel Reglement. Aangezien de onderhandelingen over de herziening van het Financieel Reglement nog gaande zijn en moeizaam blijken te verlopen op juist deze punten, zal het kabinet ervoor waken dat deze bepalingen in lijn zijn met het Financieel Reglement .

In dit BNC-fiche heeft het kabinet enkele algemene voorwaarden en aandachtspunten benoemd ten aanzien van Europese innovatieve financiële instrumenten. Een oordeel over afzonderlijke instrumenten zal het kabinet geven zodra daarover meer details beschikbaar zijn.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In de mededeling gaat de Europese Commissie nader in op het gebruik van zogenaamde innovatieve financiële instrumenten om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te realiseren. Deze instrumenten dienen volgens de Commissie om a) de EU-beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, b) de efficiëntie en effectiviteit van overheidsmiddelen te vergroten, c) financiële discipline te bevorderen en d) een multipliereffect van de EU-begroting te creëren.

De Commissie plaatst deze nieuwe financiële instrumenten in het kader het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 en van de volgens haar te verwachten beperkte investeringscapaciteit van nationale overheden en de verminderde beschikbaarheid van risicodragend kapitaal vanuit de financiële markten.

Het toepassingsgebied van de innovatieve financiële instrumenten zou vooral gelegen zijn op terreinen waar financiële ondersteuning uit de begrotingsmiddelen in andere vormen dan uitsluitend subsidie wordt verleend. Tot de innovatieve financiële instrumenten waarop deze mededeling betrekking heeft, behoren instrumenten die voorzien in aandelen- of risicokapitaal of in schuldinstrumenten, (zoals leningen of garanties voor intermediairs die kredieten verstrekken aan veel eindbegunstigden die moeite hebben om toegang tot financiering te krijgen, of risicodeling met financiële instellingen ter vergroting van het volume van de financiering en daarmee van de effecten van de EU-begrotingsinterventie.)

Volgens de Commissie brengen begrotingsbestedingen door middel van financiële instrumenten geen grotere risico's met zich mee dan subsidies.  

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2011)662
    19 oktober 2011

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen