E110006
  klaver icoon
Laatste revisie: 02-12-2011

E110006 - Voorstel voor een besluit betreffende de inschrijving door de Europese Unie op nieuwe aandelen in het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) ingevolge het besluit dit kapitaal te verhogenDe Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) is een internationale financiële instelling die de overgang naar een open en democratische markteconomie moet bevorderen en het particuliere initiatief en de ondernemingsgeest moet aanmoedigen. De EBWO werd in 1990 opgericht om de ontwikkeling van markteconomieën van Midden-Europa tot Centraal-Azië te ondersteunen na de grootschalige ineenstorting van communistische regimes. Het voorgestelde besluit strekt ertoe de Europese Unie in staat te stellen in te schrijven op nieuwe opvraagbare aandelen in de EBWO.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Aan de hand van het wekelijks overzicht gepubliceerde Europese Commissievoorstellen besloot de commissie Financiën op 8 februari 2011 dat zij het voorstel voor een besluit voor procedure wilde agenderen. Het voorstel werd op 15 februari 2011 nader besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)34PDF-document, d.d. 2 februari 2011

rechtsgrondslag

Artikel 212 van het verdrag betreffende de werking van de EU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Besluit nr. 1219/2011PDF-document werd op 16 november 2011 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L313 van 26 november 2011.


Behandeling Eerste Kamer

Op 15 februari 2011 werd het voorstel na bestudering voor kennisgeving aangenomen.

Aan de hand van het wekelijks overzicht gepubliceerde Europese Commissievoorstellen besloot de commissie Financiën op 8 februari 2011 dat zij het voorstel voor een besluit voor procedure wilde agenderen.


Standpunt Nederlandse regering

Uit het BNC-fiche blijkt onder andere dat de Nederlandse regering de kapitaalverhoging van de EBWO heeft gesteund en steunt ook het voorliggende besluit voor de EU-deelname aan de kapitaalverhoging. De kapitaalverhoging stelt de EBWO in staat om de landen in de EBWO-regio (landen in Midden- en Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië, Mongolië en Turkije), die eveneens zijn getroffen door de crisis, te ondersteunen in hun herstel. Door de kapitaalverhoging kan de bank haar jaarlijkse uitleenvolume verhogen. De EBWO geeft hiermee zichtbaar gevolg aan de oproep van de G20 van mei 2009 om zeker te stellen dat er voldoende kapitaal beschikbaar is voor een adequate crisisrespons en het begeleiden van economisch herstel.

Ook de vormgeving van de kapitaalverhoging is een belangrijke reden voor het positieve Nederlandse oordeel. De kapitaalverhoging heeft een expliciet tijdelijk karakter. Dit past bij de aard van de financieringsbehoefte (crisis en herstel) en het transitiemandaat van de EBWO. Het tijdelijke karakter van de kapitaalverhoging blijkt uit het feit dat de nieuw uit te geven aandelen aflosbaar zijn. Afhankelijk van de ongebruikte ruimte in het kapitaal kan in 2016 worden besloten een deel van de kapitaalverhoging weer ongedaan te maken (aan aandeelhouders af te lossen). De garanties die de EU en de lidstaten met deze kapitaalverhoging afgeven, kunnen dan weer worden verlaagd.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) is een internationale financiële instelling die de overgang naar een open en democratische markteconomie moet bevorderen en het particuliere initiatief en de ondernemingsgeest moet aanmoedigen. De EBWO werd in 1990 opgericht om de ontwikkeling van markteconomieën van Midden-Europa tot Centraal-Azië te ondersteunen na de grootschalige ineenstorting van communistische regimes.

De Europese Unie, de Europese Investeringsbank (EIB) en 40 landen (waaronder alle toenmalige EU-lidstaten) waren stichtende leden. De bank is momenteel eigendom van 61 landen (waaronder alle EU-landen), de EU en de EIB. De EU bezit in totaal 63% van de aandelen. In 29 landen ondersteunt de EBWO projecten, hoofdzakelijk in de particuliere sector, die niet ten volle door de markt kunnen worden gefinancierd. De EBWO verstrekt projectfinanciering, doorgaans in samenwerking met commerciële leningverstrekkers. De EWBO werkt ook samen met partners uit de openbare sector om de privatisering, herstructurering en verbetering van gemeentelijke diensten te steunen.

Het voorgestelde besluit strekt ertoe de Europese Unie in staat te stellen in te schrijven op nieuwe opvraagbare aandelen in de EBWO. Tijdens de jaarvergadering op 14 en 15 mei 2010 heeft de Raad van Gouverneurs twee resoluties aangenomen in het kader van de kapitaalsverhoging van de Bank met 50%, van 20 miljard EUR tot 30 miljard EUR. Dit besluit was genomen vanwege de financiële crisis en omdat de aandeelhouders van de Bank erkenden dat haar activiteiten ter bevordering en ondersteuning van het herstel in haar gebied moesten worden opgevoerd. De kapitaalsverhoging bestaat uit 1 miljard EUR gestort kapitaal en 9 miljard EUR nieuw opvraagbaar kapitaal. De aandeelhouders hoeven geen verdere actie te ondernemen voor de uitgifte van de nieuwe volgestorte aandelen.

De vorig jaar uitgevoerde vierde controle van de kapitaalmiddelen van de EBWO (CRR4) voor de periode 2011-2015 weerspiegelde de behoefte van de Bank om effectief op de crisis in te spelen en haar strategie voor de middellange termijn te heroriënteren, rekening houdend met de aanzienlijke impact van de crisis op het gebied waar zij actief is.

Dankzij de voorgestelde kapitaalsverhoging zal de EBWO haar inspanningen om de impact van de crisis in alle ontvangende landen te verzachten, kunnen voortzetten en in het gebied waar zij actief is, in samenwerking met de EIB en andere internationale financiële instellingen een hoge activiteitsgraad kunnen aanhouden en er het herstel kunnen ondersteunen. Het gros van de activiteiten van de EBWO zal de komende jaren naar verwachting gesitueerd zijn in kandidaat- en potentiële kandidaat-lidstaten van de EU en andere middeninkomenslanden.

Verwacht wordt dat de kapitaalsverhoging de EBWO in staat zou stellen een jaaromzet van ongeveer

9 miljard EUR in 2011 en 2012 en van ongeveer 8,5 miljard EUR tot 2015 te realiseren. Bijgevolg is het passend dat de EU op deze nieuwe aandelen inschrijft om de doelstellingen van de EU op het gebied van economische externe betrekkingen te bevorderen en haar huidige stemgewicht binnen de EBWO te handhaven. 


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen