E100084
  klaver icoon
Laatste revisie: 08-04-2011

E100084 - Groenboek minder administratieve formaliteiten voor burgersDe Europese Commissie heeft een beleidsdocument gepubliceerd dat een aantal mogelijkheden bevat om het vrije verkeer van documenten die voor de burgers van belang zijn te vereenvoudigen. Het publiek kan reageren tot 30 april. De Commissie zal met deze reacties rekening houden wanneer zij in 2013 wetgeving zal voorstellen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: voorstel aanvaard in Europa.

nationaal

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie stuurde op 7 april 2011 de concept-reactie van het kabinet aan op het onderhavige groenboek. Hierin worden de vragen van de Europese Commissie over onder meer de verdergaande samenwerking tussen de burgelijke stand in de verschillende EU-lidstaten beantwoord. 

Europees

Het Groenboek is op 14 december 2010 gepubliceerd. De consultatie liep tot 30 april 2011. Op deze website vindt u meer informatie over de consultatie.


Kerngegevens

volledige titel

Groenboek minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand

document Europese Commissie

COM(2010)747PDF-document, d.d. 14 december 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 15 maart 2011 heeft de commissie BZK het Groenboek voor kennisgeving aangenomen.

Het Groenboek is op verzoek van het lid Quik-Schuijt geagendeerd voor procedure in vergadering van 15 maart 2011 van de commissie BZK.


Standpunt Nederlandse regering

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie stuurde op 7 april 2011 de concept-reactie van het kabinet aan op het onderhavige groenboek. Hierin worden de vragen van de Europese Commissie over onder meer de verdergaande samenwerking tussen de burgelijke stand in de verschillende EU-lidstaten beantwoord.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In de Europese Unie wonen, werken en studeren ongeveer 12 miljoen Europese burgers in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn. Ingevolge het primaire en secundaire Unierecht hebben zij er recht op behandeld te worden als waren zij onderdaan van die lidstaat. Niettemin worden zij dagelijks geconfronteerd met obstakels bij de uitoefening van hun burgerschapsrechten. Er is geen vrij verkeer van openbare documenten. Regelmatig worden deze documenten - diploma's, nationaliteitsbewijzen, eigendomsakten, geboorteakten, overlijdensakten, huwelijksakten, adoptieakten - alleen door de overheidsinstanties van de lidstaat van verblijf geaccepteerd als bepaalde administratieve formaliteiten zijn vervuld, zoals een bewijs van authenticiteit of een gewaarmerkte vertaling. Ook worden de gevolgen van akten van de burgerlijke stand - geboorteakten, overlijdensakten, huwelijksakten, adoptieakten - niet noodzakelijkerwijs in een andere lidstaat erkend.

In het onderhavige groenboek zoekt de Europese Commissie naar oplossingen voor de geschetste problemen. Zij beoogt bijdragen van belanghebbenden en het grote publiek te verzamelen om voor het jaar 2013 geplande wetgevingsvoorstellen verder uit te kunnen werken. Er kan tot 30 april 2011 gereageerd worden.

Lees meer: uitgebreide samenvatting


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen