E100069
  ruit icoon
Laatste revisie: 23-12-2010

E100069 - Mededeling Europese strategie inzake handicaps 2010-2020De Europese Commissie presenteert met deze mededeling een strategie om de sociale en economische situatie van mensen met een handicap in de EU te verbeteren. Deze EU-strategie is erop gericht mensen met een handicap in staat te stellen hun rechten op gelijke voet met anderen uit te oefenen en obstakels in het alledaagse leven weg te nemen. In aanvulling op de nationale acties, voorziet de strategie in acties op Europees niveau, die nodig zijn voor de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) op EU-niveau. De strategie ondersteunt de maatregelen van de lidstaten, die de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor hun gehandicaptenbeleid.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

De mededeling is op 15 november 2010 gepubliceerd.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)636PDF-document, d.d. 15 november 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/ Jeugd en Gezin nam op 30 november 2010 de onderhavige mededeling in afwachting van nadere regelgeving voor kennisgeving aan. 


Standpunt Nederlandse regering

Nederland verwelkomt de strategie en kan de keuze van prioriteiten (de thema's) op hoofdlijnen ondersteunen. De doelstelling van de mededeling is de "emancipatie van mensen met een handicap zodat zij, met name via de eengemaakte markt, hun volle rechten kunnen genieten en ten volle kunnen profiteren van participatie aan de samenleving en aan de Europese economie" en sluit daarmee aan op het Nederlandse beleid waarin maatschappelijke participatie van mensen met een beperking de rode draad vormt. Nederland vindt het een ambitieus programma en is van mening dat de financiële gevolgen voor de acties van de Commissie gevonden moeten worden binnen de bestaande financiële kaders van de EU begroting; Nederland is van mening dat bij voorstellen en voorbereiding van acties voor de lidstaten een afweging moet worden gemaakt aan de hand van de financiële en praktische gevolgen voor nationale, regionale en lokale overheden en gevolgen voor de particuliere sector. Uitgangspunt moet zijn dat aanpassingen om producten en diensten voor gehandicapten toegankelijk te maken geen onevenredige kosten met zich meebrengen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie presenteert met deze mededeling een strategie om de sociale en economische situatie van mensen met een handicap in de EU te verbeteren. Deze EU-strategie is erop gericht mensen met een handicap in staat te stellen hun rechten op gelijke voet met anderen uit te oefenen en obstakels in het alledaagse leven weg te nemen. In aanvulling op de nationale acties, voorziet de strategie in acties op Europees niveau, die nodig zijn voor de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) op EU-niveau. De strategie ondersteunt de maatregelen van de lidstaten, die de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor hun gehandicaptenbeleid.

De strategie richt zich onder meer op de volgende terreinen:

  • Toegankelijkheid: het toegankelijk maken van goederen, diensten en hulpmiddelen voor mensen met een handicap door gebruik te maken van standaardisatie, overheidsopdrachten en regels voor staatssteun, en het stimuleren van de Europese markt voor hulpmiddelen. De Commissie overweegt rond 2012 met een voorstel voor Europese toegankelijkheidswetgeving te komen om de gemeenschappelijke markt voor hulpmiddelen en - diensten verder te ontwikkelingen.
  • Participatie: het waarborgen dat mensen met een handicap hun EU-burgerrechten op gelijke voet kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld door wederzijdse erkenning van gehandicaptenkaarten, het gebruik van gebarentaal en braille in de omgang met de EU-instellingen, het verbeteren van de toegankelijkheid van stembureaus en het in een toegankelijk formaat beschikbaar stellen van websites en auteursrechtelijk beschermde werken, zoals boeken.
  • Gelijkheid: bestrijding van discriminatie op grond van een handicap.
  • Werkgelegenheid en onderwijs: ondersteunen van maatregelen voor het verbeteren van de arbeidsmarktsituatie van mensen met een handicap en het bevorderen van inclusief onderwijs en permanente educatie voor scholieren en studenten met een handicap.

De Europese Gehandicaptenstrategie 2010-2020 bevat per terrein een lijst met concrete acties, met een tijdschema, en een aantal algemene instrumenten op het gebied van bewustwording, financiële ondersteuning en gegevensverzameling.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken op 6 en 7 december 2010 zal de Europese Commissie informatie geven over onderhavige mededeling.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen