E100067
  ruit icoon
Laatste revisie: 14-06-2011

E100067 - Commissiemededeling: Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2010-2011Op 9 november 2010 heeft de Europese Commissie haar uitbreidingspakket 2010 goedgekeurd. Hiermee presenteerde de Commissie haar jaarlijkse evaluatie van de uitbreidingsagenda van de Europese Unie. In het uitbreidingspakket wordt de stand van zaken beschreven ten aanzien van landen waarmee de Commissie in overleg is over potentiële toetreding(sonderhandelingen) tot de EU. Het betreft landen op de Westelijke Balkan, Turkije en IJsland.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

De Europese Commissie publiceerde op 2 maart 2011 een interim-rapport over hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en fundamentele rechten) van de toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Kroatië.

Nationaal

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) heeft op 7 december 2010 besloten dit Europese dossier te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen 2011. Deze vinden plaats op 19 april 2011.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)660PDF-document, d.d. 9 november 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 23 november 2010 heeft de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties de onderhavige mededeling besproken en besloten het BNC-fiche van de regering af te wachten om te bezien of zij verdere behandeling nodig acht.

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) heeft op 7 december 2010 besloten dit dossier (inclusief de kabinetsappreciatie) te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen 2011.


Behandeling Tweede Kamer

Op 8 december 2010 heeft de vaste commissie voor Europese Zaken met minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal in een algemeen overleg gesproken over onderhavige uitbreidingsstrategie. Hierbij kwam ook het advies dat de Adviesraad voor Internationale en Veiligheidsvraagstukken (AIV) heeft opgesteld over de absorptiecapaciteit in het kader van verdere uitbreiding van de Unie ter sprake (zie paragraaf reacties derden). 

Het onderwerp uitbreiding kwam ook nog aan bod tijdens een algemeen overleg met de minister en staassecretrais van Buitenlandse Zaken op 15 december 2010. Hier werd onder andere het verslag van de Raad Algemene Zaken van 14 december 2010 besproken.


Standpunt Nederlandse regering

Op 29 november 2010 heeft het kabinet haar appreciatie van de onderhavige uitbreidingsstrategie van de Europese Commissie aangeboden aan het parlement.

Het kabinet laat onder andere weten dat het regeerakkoord leidend is bij de appreciatie van deze strategie: toetreding van nieuwe lidstaten tot de EU vindt plaats wanneer zij voldoen aan de strikte criteria daarvoor, met name de Kopenhagen-criteria, waaronder het absorptievermogen van de EU, en de uitbreidingsstrategie van 2006 .

In deze appreciatie gaat het kabinet in op de belangrijkste uitdagingen in het uitbreidingsproces en geeft het aan waar de individuele uitbreidingslanden zich bevinden op de route naar de Unie. Tevens wordt stilgestaan bij het AIV-advies 'Het vermogen van de EU tot verdere uitbreiding' van juli 2010. Het uitbreidingspakket beslaat in totaal een kleine 900 pagina's. Om de bevindingen van de Commissie inzichtelijk te maken is een annex toegevoegd, waarin de prioritaire hervormingsthema's per land meer uitgebreid zijn beschreven.

De minister van Buitenlandse Zaken stuurde op 23 maart 2011 een brief met een appreciatie van het interim-rapport van de Europese Commissie over hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en fundamentele rechten) van de toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Kroatië.

In deze appreciatie valt onder andere te lezen dat de evaluatie van de Europese Commissie aantoont dat Kroatië serieuze voortgang heeft geboekt. Tegelijkertijd signaleert het Commissie-rapport nog onvolkomendheden ten aanzien van een aantal onderwerpen die onder dit hoofdstuk vallen. De belangrijkste conclusie die kan worden getrokken is dat in de meeste gevallen nog geen sprake is van een voldoende overtuigend track record . Op een aantal beleidsterreinen kan Kroatië de gesignaleerde tekortkomingen op relatief korte termijn met praktische maatregelen wegwerken. Indien Kroatië goed doorpakt, is het denkbaar dat bij een volgend ijkmoment de balans op deze terreinen wel positief uitvalt.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 9 november 2010 heeft de Europese Commissie haar uitbreidingspakket 2010 goedgekeurd. Hiermee presenteerde de Commissie haar jaarlijkse evaluatie van de uitbreidingsagenda van de Europese Unie. In het uitbreidingspakket wordt de stand van zaken beschreven ten aanzien van landen waarmee de Commissie in overleg is over potentiële toetreding(sonderhandelingen) tot de EU. Het betreft landen op de Westelijke Balkan, Turkije en IJsland.

De kandidaat-lidstaten zijn Kroatië, Turkije, IJsland en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. De Commissie bevestigt dat Kroatië thans in de eindfase zit van de voorbereidingen op toetreding. Met betrekking tot Turkije worden de grondwettelijke hervormingen geprezen, al gaat het hervormingsproces langzaam. IJsland is door haar lidmaatschap van de Europese Economische Ruimte (EER) en als deel van het Schengengebied reeds grotendeels in overeenstemming met de EU wat betreft wetgeving. De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië voldoet vooralsnog aan de politieke criteria, maar een wederzijds aanvaardbare oplossing van de naamkwestie wordt van wezenlijk belang geacht door de Europese Commissie.

De potentiële kandidaat-lidstaten genoemd in het uitbreidingspakket 2010 zijn Montenegro, Albanië, Servië, Bosnië en Herzegovina en Kosovo. De Commissie stelt voor om Montenegro de status van kandidaat-lidstaat te verlenen en beveelt aan om de toetredingsonderhandelingen te openen met Montenegro en Albanië zodra beide landen hebben voldaan aan een aantal essentiële criteria die in de adviezen aan de orde komen. Op 25 oktober 2010 heeft de Raad Algemene Zaken de aanvraag van Servië aan de Commissie toegezonden, die een aanvang zal maken met de opstelling van haar advies. Bosnië en Herzegovina heeft het EU-lidmaatschap nog niet aangevraagd en de Commissie signaleert een ontbreken van een gemeenschappelijke visie bij haar politieke leiders, die verdere vooruitgang op weg naar de EU hindert. Kosovo heeft het EU-lidmaatschap ook nog niet aangevraagd, maar de Commissie ondersteunt de inspanningen van Kosovo om deelname aan de toepasselijke EU-programma's te bewerkstelligen.

De Europese Commissie heeft op 2 maart 2011 een interim-rapport gepubliceerd inzake hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en fundamentele rechten) van de toetredingsonderhandelingen tussen de EU en kandidaat-lidstaat Kroatië.


Behandeling Raad

Dit onderwerp stond geagendeerd voor de Raad Algemene Zaken van 14 december 2010. Er zijn toen een aantal conclusies aangenomen waarin de Raad onder andere laat weten dat zij zich in grote lijnen aansluit bij de beoordelingen van de Europese Commissie en ze nota neemt van de conclusies en aanbevelingen die in deze beoordelingen verwerkt zijn.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Naar aanleiding van een adviesaanvraag uit december 2009 heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) op 27 juli 2010 een advies gepubliceerd met de titel 'Het vermogen van de EU tot verdere uitbreiding'. In het persbericht laat de AIV onder andere weten dat de absorptie- of integratiecapaciteit van de EU door middel van doelbewust beleid kan worden beïnvloed. In het bijzonder geldt dit ook voor het publieke draagvlak, dat als een wezenlijk aspect van het integratievermogen wordt beschouwd. De AIV zet uiteen dat de - vaak negatieve - opvattingen van burgers over de wenselijkheid van toelating van nieuwe lidstaten vooral nauw verband houden met de problematiek van migratie en integratie van minderheden.


Alle bronnen