E100048
  ruit icoon
Laatste revisie: 25-10-2010

E100048 - Commissiemededeling: "jeugd in beweging"De mededeling "Jeugd in beweging" is een initiatief van de Europese Commissie om jongeren te betrekken bij het bereiken van doelstellingen geformuleerd in de Europa 2020 strategie, namelijk: slimme, duurzame en inclusieve groei in de Europese Unie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Dit initiatief werd op 15 september 2010 gepresenteerd door de Eurocommissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken.


Kerngegevens

volledige titel

Commissiemededeling: "Jeugd in beweging" Een initiatief om jongeren ten volle te betrekken bij het realiseren van slimme, duurzame en inclusieve groei in de Europese Unie

document Europese Commissie

COM(2010)477PDF-document, d.d. 15 september 2010

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens een gezamenlijke vergadering van de commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) op 28 september 2010 werd het initiatief 'Jeugd in Beweging' besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt op 28 oktober 2010 met de minister van OCW over onderhavig initiatief. De commissie zal spreken over de Nederlandse insteek bij de voornemens van de Europese Commissie op het gebied van onderwijs.


Standpunt Nederlandse regering

Nederland is in het BNC-fiche positief over zowel de subsidiariteit als de proportionaliteit van het initiatief en de aanbeveling. Mobiliteit is voor Nederland een belangrijk speerpunt bij het streven naar internationalisering en het versterken van de internationale oriëntatie en mobiliteit van jongeren, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Nederland onderschrijft de ambitie van de Commissie dat alle jongeren op termijn de mogelijkheid moeten hebben om een periode voor opleiding of stage in het buitenland door te brengen. Mobiliteit moet echter geen doel op zich zijn, maar een middel om persoonlijke, maatschappelijke en economische meerwaarde te realiseren.

Nederland ziet duidelijke meerwaarde in een Europese aanpak gericht op het faciliteren van mobiliteit van lerenden, stafmobiliteit en het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking tussen instellingen. Hoewel een geïntegreerde benadering van mobiliteit van jongeren in beginsel wordt toegejuicht, dient wel rekening te worden gehouden met de (grote) diversiteit binnen deze doelgroep. Het kabinet zou graag zien dat ook andere lidstaten regelingen ter bevordering van mobiliteit, zoals meeneembaarheid van studiefinanciering, zouden introduceren voor hun studenten. Het zou nuttig zijn als de Commissie schetst hoe in haar visie een nationale regeling voor de meeneembaarheid van studiefinanciering eruit kan zien, die mobiliteit van studenten bevordert, in lijn met het EU-recht en betaalbaar is. Met het oog op de coherentie van Europees beleid pleit Nederland ervoor dat de 'Jeugd in beweging' strategie zoveel mogelijk aansluit bij andere Europese initiatieven, zoals het werkprogramma Onderwijs en Opleiding 2020, de Europese Jeugdstrategie en de verwachte mededelingen 'Innovation Union' en 'An Agenda for New Skills and Jobs' uit de Europa 2020-strategie. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De mededeling "Jeugd in beweging" is een initiatief van de Europese Commissie om jongeren te betrekken bij het bereiken van doelstellingen geformuleerd in de Europa 2020 strategie, namelijk: slimme, duurzame en inclusieve groei in de Europese Unie. De Europese Commissie ziet het belang van de bijdrage van het grote aantal jongeren (20% van de bevolking) binnen de Europese Unie en zet in deze mededeling vier hoofdlijnen voor actie uiteen:

 • 1. 
  de leermogelijkheden voor jongeren uitbreiden en verbeteren (ook schooluitval tegengaan);
 • 2. 
  het percentage jongeren met opleiding in het hoger onderwijs verhogen;
 • 3. 
  de leermobiliteit verhogen, en
 • 4. 
  de werkgelegenheidssituatie van jongeren verbeteren.  

In de mededeling beschrijft de Europese Commissie de maatregelen die zij wil nemen op deze vier hoofdlijnen. Die maatregelen zal zij in de komende tijd publiceren of uitvoeren. Overigens is één van die maatregelen gelijktijdig met dit document gepubliceerd, namelijk de ontwerpaanbeveling aan de Raad om de leermobiliteit van jongeren te vergroten (zie dossier E100049).

Hoe wordt er gevolg gegeven aan de maatregelen genoemd in de mededeling?

De Commissie en de lidstaten moeten samenwerken aan de uitvoering van de maatregelen genoemd in het "Jeugd in beweging" initiatief - in het kader van de follow-up van de Europa 2020-strategie, de bestaande regelingen van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding (ET2020), de Europese werkgelegenheidsstrategie en de EU jeugdstrategie. De Commissie zal de lidstaten ondersteunen in het formuleren en uitvoeren van maatregelen met behulp van financiering en de open coördinatiemethoden.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2010)477
  15 september 2010

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen