E090317
Laatste revisie: 16-01-2008

E090317 - Groenboek over bioparaatheidDoel van dit GroenboekPDF-document is in Europa een discussie op gang te brengen over manieren om biologische risico's te beperken. Ook dient nagedacht te worden over verbetering van bioparaatheid, dat wil zeggen de voorbereiding en reactie op biologische risico's. Bijdragen kunnen tot 1 oktober 2007 bij de Europese Commissie worden ingediend.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2007)399PDF-document, d.d. 11 juli 2007

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 20 november 2007 heeft de commissie voor de JBZ-Raad de kabinetsreactie voor kennisgeving aangenomen. Men wenst wel in een brief aan de regering nadrukkelijk haar steun uit te spreken voor het standpunt dat eventueel Europees beleid enkel aanvullend kan zijn en te allen tijde vergezeld dient te gaan van een effectbeoordeling. Op 26 november 2007 is daartoe een brief verstuurd.De vragen zijn vervolgens per brief d.d. 11 januari 2008 beantwoord door de minister van Justitie, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Behandeling Tweede Kamer


Standpunt Nederlandse regering

Op 5 oktober 2007 hebben de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kabinetsreactie op het Groenboek over Bioparaatheid naar het parlement gestuurd evenals de antwoorden op de in het Groenboek gestelde vragen. Het kabinet spreekt steun uit voor het streven van de Europese Commissie om de (mogelijke) risico's van incidenten met biologische agentia, al dan niet opzettelijk veroorzaakt, te verminderen. Waar mogelijk dienen deze risico's te worden ingeperkt. Overigens wordt wel benadrukt dat hier een eerste verantwoordelijkheid ligt voor de lidstaten en dat eventueel Europees beleid slechts aanvullend kan zijn. Bovendien wordt gewezen op de bestaande mondiale inspanningen, met name waar het gaat om de 'verbetering van de surveillancecapaciteit'.

Het kabinet ziet niet alleen een rol weggelegd voor de overheid. Ook de particuliere sector dient zich in te spannen om eventuele risico's te verminderen. Mogelijk dient hiervoor wel het bewustzijn bij de burger en het bedrijfsleven van die risico's te worden vergroot. In de kabinetsreactie wordt verder ingegaan op het plan van de Commissie een nieuw bionetwerk op te richten. De Nederlandse regering is hier op tegen; gebruik dient te worden gemaakt van de bestaande kaders en structuren. Eventueel zou wel een nieuw Early Warning System mogen worden opgezet, mits een dergelijk systeem niet mogelijk is binnen de huidige structuren.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie beoogt door middel van het Groenboek bioparaatheidPDF-document een discussie op gang te brengen over de mogelijkheden om biologische risico's te verminderen. Hoewel statistisch gezien de kans op een biologische aanslag in de EU klein is, kunnen de gevolgen van een dergelijke aanval immens zijn. De Commissie wil dan ook dat de lidstaten nadenken over een mogelijke gemeenschappelijke regeling.

In een eventuele gezamenlijke, Europese aanpak zou in elk geval ruimte moeten worden ingebouwd voor grens- en sectoroverschrijdende samenwerking, waarbij alle direct belanghebbenden worden betrokken. Dit geldt zowel voor plannen om biologische aanvallen te voorkomen als voor de beantwoording van een eventuele aanval.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2007)399
    11 juli 2007

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen