E090310
Laatste revisie: 23-07-2010

E090310 - Aanbeveling tot invoering van een standaardformulier voor informatie-uitwisseling over ongeregeldheden, veroorzaakt door gewelddadige radicale groeperingen die banden hebben met terroristische organisaties (initiatief van Spanje)In raadsdocument 5712/1/02 wordt een ontwerpbesluit gepresenteerd. Het betreft een initiatief van een Spanje. Het besluit betreft de invoering van een standaardformulier voor informatie-uitwisseling over ongeregeldheden, veroorzaakt door `gewelddadige radicale groeperingen die banden hebben met terroristische organisaties, als instrument van onbetwistbaar nut voor de preventie en eventueel vervolging van daden van geweld van radicale jongeren in steden, die zich steeds vaker voor de criminele doelen van terroristische organisaties laten gebruiken, welke zich voordoen tijdens evenementen en topbijeenkomsten, georganiseerd door diverse communautaire en internationale organen'.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De JBZ-commissie heeft n.a.v. dit document een vraag aan de ministers van Justitie en BZK gesteld over de verhouding tot de Nederlandse privacywetgeving.


Behandeling Tweede Kamer

Voor kennisgeving aangenomen op 12 juni 2002.

Tijdens een AO op 27 februari 2002 (23490, 229) vroeg de Wit (SP) aandacht voor dit Spaanse initiatief. Hij vroeg of de minister uitspraken van het Spaanse voorzitterschap over antiglobalisten kende. Daar zouden terroristische organisaties achter schuil gaan. De minister gaf aan dat in de visie van de Nederlandse regering antiglobalisten beslist geen terroristen zijn.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In raadsdocument 5712/1/02 wordt een ontwerpbesluit gepresenteerd. Het betreft een initiatief van een Spanje. Het besluit betreft de invoering van een standaardformulier voor informatie-uitwisseling over ongeregeldheden, veroorzaakt door `gewelddadige radicale groeperingen die banden hebben met terroristische organisaties, als instrument van onbetwistbaar nut voor de preventie en eventueel vervolging van daden van geweld van radicale jongeren in steden, die zich steeds vaker voor de criminele doelen van terroristische organisaties laten gebruiken, welke zich voordoen tijdens evenementen en topbijeenkomsten, georganiseerd door diverse communautaire en internationale organen'.

De uit te wisselen informatie heeft in principe betrekking op personen met een strafblad op het gebied van terrorisme, maar het staat een lidstaat vrij ook informatie uitwisselen over personen die niet voldoen aan die eis, maar waarvan bekend is dat zij banden hebben met terroristische groeperingen. Dit besluit is van toepassing op personen die deel uitmaken van goed georganiseerde groepen die geleid worden door terroristische organisaties die daarmee hun eigen doelen van destabilisatie en propaganda nastreven.


Behandeling Raad

5712/6/02 is aangenomen in deRaad concurrentievermogen van 14 en 15 november 2002. De rechtsbasis is gewijzigd; het was een besluit, maar nu is het een aanbeveling. 

Hoewel hamerstuk (nr. 45 van raadsdocument 9825/02 add1) nog niet goedgekeurd tijdens de JBZ-Raad van 13 juni 2002.


Reacties Derden

In diverse media (o.m. Trouw 20 februari 2002) werd aandacht gevestigd op dit Spaanse initiatief, omdat het een basis kan vormen om mensen aan te pakken die gebruik maken van hun grondwettelijke recht op vrije meningsuiting wanneer overheden die mening te radicaal vinden. Politiek activisme, b.v. antiglobalisme, is toch geen terrorisme?


Alle bronnen