E090308
Laatste revisie: 23-07-2010

E090308 - Mededeling inzake programma ter verbetering van de samenwerking tussen lidstaten op gebied van bescherming van bevolking tegen nucleaire, biologische en chemische terroristische aanslagenIn navolging van de conclusies van Gent, Laken en Sevilla heeft de Raadswerkgroep civiele bescherming een overall programma ter verbetering van de samenwerking tussen de lidstaten op het terrein van Nucleaire Radiologische Biologische en Chemische (NRBC)-dreigingen opgesteld. Doel van het programma is afstemming van werkzaamheden op het terrein van NRBC van alle op Europees niveau betrokken groepen.

In het programma worden de mandaten en de tot nu toe ondernomen acties van de Commissie en de Raad met betrekking tot het onderwerp beschreven, evenals de uiteindelijke doelen, de uitgangspunten en de strategische doelstellingen met betrekkingen tot de NRBC-dreigingen. Daarnaast waarborgt het programma het vervaardigen van een jaarlijks overzicht van de werkzaamheden in de verschillende Raadswerkgroepen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Geboden informatie gaf geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen op 26 november 2002.

Voor kennisgeving aangenomen op 11 juni 2002.


Behandeling Tweede Kamer

Geboden informatie gaf geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen op 26 november 2002.

Voor kennisgeving aangenomen op 12 juni 2002.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Naar aanleiding van de aanslagen op 11 september 2001 in New York en de dreiging van biologische en chemische middelen, is tijdens de Europese Raad van Gent in oktober 2001 aan zowel de Raad als de Commissie gevraagd om een programma op te stellen ter verbetering van de samenwerking tussen de lidstaten en de evaluatie van risico's, melding en interventies, voorraden hulpmiddelen en op het terrein van research. Een Europese coördinator zou deel dienen uit te maken van een dergelijk programma. Tijdens de Europese Raad van Laken in december 2001 werd in dit verband gesproken over het opzetten van een Europees Agentschap ter verbetering van de samenwerking op dit terrein.

Diverse raadswerkgroepen, zoals Civiele Bescherming, Gezondheid, Milieu, Onderzoek, het Politieke en Veiligheids Comité en het Comité crisisbeheersing binnen de Commissie werd gevraagd verschillende delen van het samenwerkingsprogramma te leveren. De eerste bijdragen van deze werkgroepen zijn gebundeld in de documenten 9224-02, 9593-02 en 15569-01 en vormen het eerste concept voor een samenwerkingsprogramma. Het betreft tevens een procedurele voortgangsrapportage, waarin de werkzaamheden over de verschillende werkgroepen worden verdeeld en er een coördinerende groep is vastgesteld.

Op veel terreinen zijn reeds activiteiten ondernomen ter voorbereiding op eventuele NRBC-dreigingen (Nucleair, Radiologisch, Biologisch Chemisch).


Behandeling Raad

Blijkens verslag JBZ-Raad nog niet aangenomen op 19/20 december 2002.

Voorafgaand aan de JBZ/Raad van 28-29 november 2002 wordt tussen de lidstaten, naast enkele detailpunten, nog overleg gevoerd inzake de afstemming met andere internationale organisaties en de rol van een coördinator civiele bescherming. Nederland stelt zich op het standpunt, dat afstemming met alle relevante internationale organisaties plaats dient te vinden. Daarnaast kan Nederland akkoord gaan om de rol van coördinator civiele bescherming pas uit te werken, nadat dit overallprogramma zich bewezen heeft. Het ligt in de verwachting, dat de Raadswerkgroep civiele bescherming internationale organisaties plaats dient te vinden. Daarnaast kan Nederland akkoord gaan om de rol van coördinator civiele bescherming pas uit te werken, nadat dit overallprogramma zich bewezen heeft. Het ligt in de verwachting, dat de Raadswerkgroep civiele bescherming voorlopig de coördinerende rol met betrekking tot het overallprogramma op zich zal nemen. Daarbij is het van belang, dat binnen de Commissie de unit civiele bescherming dezelfde rol krijgt aangemeten. Na de bespreking tussen de lidstaten, zal binnen afzienbare tijd een nieuwe versie van het programma beschikbaar worden gesteld.

Nederland kan instemmen met dit programma.

Tijdens de Europese Raad in Kopenhagen op 12-13 december 2002 zou het programma gereed moeten zijn.

Tijdens de JBZ-Raad van 13 juni 2002 werd een besluit betreffende de te volgen procedure vastgesteld. Doel van het Spaanse voorzitterschap is het bereiken van een gezamenlijk programma van de Raad en de Commissie, dat tijdens de Europese Raad in Kopenhagen op 12 en 13 december 2002 gereed zou moeten zijn.


Alle bronnen