E090258
Laatste revisie: 20-11-2012

E090258 - Mededeling inzake een betere toegang tot informatie voor de rechtshandhavingsinstantiesGezien de nieuwe veiligheidsuitdagingen (terrorisme en andere vormen van zware of georganiseerde misdaad) is het van essentieel belang dat de lidstaten en de betrokken partijen bereid zijn hun medewerking te verlenen in het kader van informatie-uitwisseling. Momenteel bestaan er belemmeringen omtrent de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen Europol en de lidstaten alsmede tussen de lidstaten onderling.

Teneinde de uitwisseling van informatie te verbeteren tussen alle rechtshandhavinginstanties zet de Commissie een EU-informatiebeleid voor rechtshandhaving uiteen in deze mededeling.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)429PDF-document, d.d. 16 juni 2004

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Standpunt Nederlandse regering


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op verzoek van de Europese Raad dient de Commissie in COM(2004)429PDF-document een mededeling in betreffende een betere toegang tot informatie voor rechtshandhavinginstanties. Gezien de nieuwe veiligheidsuitdagingen (terrorisme en andere vormen van zware of georganiseerde misdaad) is het van essentieel belang dat de lidstaten en de betrokken partijen bereid zijn hun medewerking te verlenen in het kader van informatie-uitwisseling. Momenteel bestaan er belemmeringen omtrent de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen Europol en de lidstaten alsmede tussen de lidstaten onderling.

Teneinde de uitwisseling van informatie te verbeteren tussen alle rechtshandhavinginstanties zet de Commissie een EU-informatiebeleid voor rechtshandhaving uiteen gebaseerd op de volgende drie hoofddoelstellingen:

 • 1. 
  Het verbeteren van de toegang tot noodzakelijke en relevante gegevens en informatie in het kader van terrorismebestrijding en het bestrijden en voorkomen van andere vormen van zware of georganiseerde misdaad.
 • 2. 
  Het introduceren van rechtshandhaving op EU-niveau waarbij hoogwaardige criminele inlichtingen worden verkregen en in de praktijk worden gebruikt.
 • 3. 
  Het versterken van vertrouwen tussen de bevoegde rechtshandhavinginstanties.

De Commissie wijst op het belang van een doeltreffende rechtshandhaving gebaseerd op de eerbiediging van mensenrechten en fundamentele vrijheden. Bovendien mag het beleid niet leiden tot rechtsonzekerheid of een onevenredige economische belasting voor het bedrijfsleven.

Uitwerking van de drie hoofddoelstellingen:

1. Vrij verkeer van informatie tussen de rechtshandhavinginstanties

Het EU-informatiebeleid beoogt vrij verkeer van informatie tussen de rechtshandhavinginstanties te bevorderen door gebruik te maken van het beginsel ' recht op gelijkwaardige toegang tot gegevens '. Dit impliceert dat er gemeenschappelijke en transparante voorwaarden moeten worden opgesteld zodat alle rechtshandhavinginstanties in de EU toegang krijgen tot de noodzakelijke en relevante informatie. Om de voornaamste belemmeringen inzake het uitwisselen van informatie uit de weg te ruimen moeten gemeenschappelijke normen ontwikkeld worden omtrent toegangsvoorwaarden, gegevensverzameling, -uitwisseling en -verwerking.

2. Een op inlichtingen gebaseerde rechtshandhaving op EU-niveau

 Momenteel kijken de rechtshandhavinginstanties in de EU niet naar criminele inlichtingen die gericht zijn op de veiligheid van de EU als geheel. Gezien de nieuwe veiligheidsuitdagingen (terrorisme, zware of georganiseerde misdaad) is het juist van belang om op EU-niveau een netwerk op te zetten waardoor hoogwaardige criminele inlichtingen toegankelijk zijn. O.l.v. Europol moeten de nationale criminele-inlichtingendiensten strategische en operationele analyses uitwerken. In dit kader zullen bovendien gemeenschappelijke definities en analysemethoden moeten worden ontwikkeld.

3. Vertrouwen tussen rechtshandhavinginstanties

Gedeelde waarden, normen en beleidsrichtsnoeren moeten het wederzijdse vertrouwen van de Europese rechtshandhavinginstanties versterken met als doel de bevordering van de uitwisseling van informatie. Bijscholing, de bevordering van netwerkactiviteiten, en het waarborgen van nationale toezichthoudende instanties voor gegevensbescherming, zullen allemaal bijdragen tot de ontwikkeling van wederzijds vertrouwen.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)429
  16 juni 2004

Behandeling Raad

JBZ-Raad 19 juli 2004 (agendapunt B6)

De mededeling van de Commissie inzake de verbeterde toegang tot informatie voor wetshandhavingsdiensten is besproken in het ochtenddeel van het Meerjarenprogramma JBZ.

Commissaris Vitorino heeft in zijn bijdrage de nadruk gelegd op de noodzaak aan gemeenschappelijke standaarden en het vergroten van het wederzijds vertrouwen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Reacties Derden

De Europese Commissie is een openbare raadpleging gestart met betrekking tot de opslag van verkeersgegevens. Bestaande praktijken voor bedrijfs- en handhavingsdoeleinden zullen worden geïnventariseerd aan de hand van reacties op het raadplegingsdocumentPDF-document. De deadline was 15 september 2004.


Alle bronnen