E090252
Laatste revisie: 20-11-2012

E090252 - Besluit houdende wijziging van het statuut voor de personeelsleden van Europol (initiatief van België, Luxemburg en Nederland)Dit is een Benelux-initiatief tot herziening van het personeelsstatuut van Europol, bedoeld om procedures voor de benoeming van de directeur en adjunct-directeur vast te stellen, alsmede andere (tucht)bevoegdheden van het bevoegd gezag t.a.v. deze personen. Tijdens de JBZ-Raad van 14/15 oktober 2002 werd een akkoord bereikt over het voorstel van het voorzitterschap.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Niet besproken op 8 oktober 2002.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 5 juli 2002 werd dit Benelux-initiatief gepubliceerd. Er wordt een nieuwe tekst voor aanhangsel 8 bij het statuut voor personeelsleden van Europol voorgesteld, waarin wordt geregeld welke procedures gelden voor de selectie van directeur of adjunctdirecteur Europol, en hoe de dienst wordt beëindigd (ontslag op verzoek, ambtshalve, om redenen dienstbelang, tuchtrechtelijke redenen, pensionering of overlijden) de tuchtprocedure is nader uitgewerkt.


Behandeling Raad

Blijkens verslag JBZ-Raad aangenomen 19/20 december 2002.

Blijkens het verslag van de JBZ-Raad is het besluit op 28/29 november 2002 niet als A-punt aan de orde geweest.

De Raad bereikte overeenstemming over het voorstel van het voorzitterschap (document EUROPOL 73) met betrekking tot de benoemingsprocedure van de directeur en de adjunct-directeuren van Europol.

Uit een tafelronde bleek dat er veel steun is voor het voorstel van het voorzitterschap zoals verwoord in bovengenoemd document, hoewel enkele lidstaten, waaronder Nederland, een duidelijke voorkeur voor het voorstel van de Benelux uitspraken. De discussie spitste zich toe op de vraag wat de inhoud van de lijst met geschikte kandidaten zou dienen te zijn; verschillende lidstaten benadrukken dat deze lijst daadwerkelijk kort dient te zijn en alleen de beste kandidaten dient te vermelden of een vorm van een volgorde van verdienste.

De nu overeengekomen procedure zal bestaan uit een eerste open fase, gevolgd door een procedure door een daartoe door de Raad van Bestuur ingesteld comité. Dit comité beoordeelt of de sollicitatie valide is, houdt interviews met de toegelaten kandidaten en stelt dan een verslag op voor de Raad van Bestuur. Lidstaten kunnen al dan niet via hun nationale eenheid bij Europol een advies geven over de kandidaten van hun lidstaat. De Raad van Bestuur stelt op basis van het verslag een advies op voor de Raad dat in ieder geval zal bestaan uit een shortlist en de gegevens van alle kandidaten (incl. een beperkte lijst met geschikte kandidaten), waarop de Raad "op basis van alle relevante informatie" bij unanimiteit beslist.

 • Word-document raadsdocument Raad JBZ - 14893/02 bij verslag
  10 december 2002
 • Word-document raadsdocument Raad JBZ - 14894/02 bij verslag
  5 december 2002
 • [en]Word-document raadsdocument Raad JBZ - 13126/1/02
  11 november 2002
 • Word-document raadsdocument Raad JBZ - 13126/1/02
  11 november 2002
 • Word-document raadsdocument Raad JBZ - 12944/02 bij verslag
  1 november 2002
 • 5193616/02/BIZPDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 247
  31 oktober 2002
 • [en]Word-document raadsdocument Raad JBZ - 13126/02
  18 oktober 2002
 • Word-document raadsdocument Raad JBZ - 12609/1/02 (en)
  7 oktober 2002
 • Word-document raadsdocument Raad JBZ - 12609/1/02 bij verslag
  7 oktober 2002
 • Word-document raadsdocument Raad JBZ - 12121/02
  18 september 2002
 • Word-document raadsdocument Raad JBZ - 11680/02
  4 september 2002
 • Word-document raadsdocument Raad JBZ - 10947/02
  15 juli 2002
 • Word-document raadsdocument Raad JBZ - 9566/02 COR 1
  27 juni 2002
 • Word-document raadsdocument Raad JBZ - 9566/02
  18 juni 2002

Behandeling Europees Parlement

 • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2002)0489
  22 oktober 2002

Alle bronnen