E090172
Laatste revisie: 29-07-2010

E090172 - Besluit houdende procedures voor de wijziging van het Sirenehandboek (initiatief Griekenland)In dit voorstel wordt geregeld volgens welke procedures het Sirenehandboek aangepast kan worden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Besluit 2004/201/JBZPDF-document is 19 februari 2004 aangenomen door de Raad en gepubliceerd in Pb EU L 64 op 2 maart 2010.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 5 april 2003 werd dit Griekse initiatief gepubliceerd. Het betreft een ontwerpbesluit dat regelt volgens welke procedure de in artikel 2 genoemde delen van het Sirenehandboek gewijzigd kunnen worden (inclusief het ontwerpen van nieuwe formulieren). Onder voorzitterschap van de Europese Commissie in op initiatief van de Europese Commissie worden ontwerpmaatregelen besproken in een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten, waarbij een meerderheid voldoende is om een advies uit te brengen. Wanneer de beoogde maatregelen niet overeenstemmen met het advies of er geen advies uitgebracht is (binnen een gestelde termijn) wordt een voorstel ingediend bij de raad en wordt het EP geïnformeerd. De Raad beslist vervolgens binnen twee maanden met gekwalificeerde meerderheid over het voorstel. Bij afwijzing beraadt de Europese Commissie zich opnieuw, herteen kan leiden tot een gewijzigd voorstel, een wetgevingsvoorstel of handhaving van het voorstel.

De EC kan de maatregelen vaststellen indien de Raad zich niet heeft uitgesproken binnen twee maanden.


Behandeling Raad


Behandeling Europees Parlement

  • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2003)0391
    23 september 2003
  • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0288/2003
    9 september 2003

Alle bronnen