E090163
Laatste revisie: 29-07-2010

E090163 - Wijziging leden 1 en 7 van artikel 40 van de uitvoeringsovereenkomst bij het Akkoord van Schengen (SUO)Het voorstel regelt een uitbreiding van de bevoegdheden en mogelijkheden voor grensoverschrijdende observatie (met voorafgaande autorisatie andere lidstaat) m.b.t. te observeren personen (lid 1) en uitbreiding van de lijst delicten (fraude, mensensmokkel, witwassen, illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen, deelneming aan een criminele organisatie en terroristische misdaden en steun aan terroristische organisatie) waarvoor zogenaamde spoedobservatie is toegestaan (lid 7).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Besluit 2003/725/JBZPDF-document is gepubliceerd in Pb EU L 260 van 11 oktober 2003.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 11 juni 2002 werd ingestemd met dit ontwerpbesluit, zoals weergegeven in document 7925/02.

  • p. 1516 Eerste Kamer - 31, 1488-1519
    11 juni 2002

Behandeling Tweede Kamer

Op 12 juni 2002 werd ingestemd met dit ontwerpbesluit. N.a.v. dit agendapunt werd nog de vraag opgeworpen door Van Haersma Buma of er ook nog bilaterale afspraken over dit onderwerp te verwachten zijn (politiesamenwerking met Duitsland) en of de tien kilometergrens op een gegeven moment zal verdwijnen. Minister Korthals verwacht dat er eind 2002 een convenant of verdrag met Duitsland tot stand zal komen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie


Behandeling Raad

Formeel vastgesteld op 2 oktober 2003.

Tijdens de JBZ-Raad van 13 juni 2002 werd een politiek akkoord bereikt. Bij het verslag van de raad werd document 9429/02Word-document aangeboden.


Behandeling Europees Parlement

  • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2002)0154
    9 april 2002
  • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0078/2002
    20 maart 2002

Alle bronnen