E090114
Laatste revisie: 02-08-2010

E090114 - Richtlijn tijdelijke bescherming OntheemdenOp 24 mei 2000 heeft de EC een voorstel ingediend betreffende de minimum-normen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanningen van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de financiële lasten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

Nationaal

De richtlijn is deels opgenomen in de Vreemdelingenwet 2000 en deels in het Vreemdelingenbesluit. Op 14 december 2004 is de Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 aangenomen (zie kamerstukken in de serie 29031).

Europees

Tijdens het zomerreces van de Kamer in 2001 is richtlijn 2001/55/EGPDF-document aanvaard (als een A-punt tijdens de Budgetraad van 20 juli 2001) terwijl de EK, blijkend uit de handelingen van 22 mei 2001, nog niet had ingestemd met de richtlijn en de definitieve tekst wilde afwachten. De richtlijn is gepubliceerd in Pb EG L 212 op 7 augustus 2001.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2000)303PDF-document, d.d. 24 mei 2000

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Richtlijn 2001/55/EGPDF-document is deels opgenomen in de Vreemdelingenwet 2000 en deels in Vreemdelingenbesluit. Op 14 december 2004 is de Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 aangenomen (zie kamerstukken in de serie 29031).

De Wijziging van het Vreemdelingenbesluit is gepubliceerd in Staatsblad 25 van 25 januari 2005.

Tijdens een AO op 26 maart 2003 werd door Mw. Albayrak geïnformeerd naar de voortgang t.a.v. de implementatie. Minister Nawijn antwoordde hierop: "Mevrouw Albayrak heeft in dit verband gevraagd hoe het staat met de richtlijn Tijdelijke bescherming die inmiddels bij de Raad van State ligt in het kader van het Nederlandse goedkeuringstraject. Met de Europese Commissaris is afgesproken dat de richtlijn - zo dat nodig is - van toepassing wordt verklaard, ook al geldt die nog niet formeel voor Nederland omdat die nog niet in de wetgeving is opgenomen. Er zal dus wel worden gehandeld conform de richtlijn. De Europese Raad moet de richtlijn dan in werking laten treden."


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens een vergadering van de JBZ-commissie op 9 oktober 2001 werd besloten de JBZ-bewindslieden per brief te wijzen op het feit dat deze richtlijn zonder de instemming van de EK tot stand was gekomen.

Op 29 oktober 2001 heeft de vz. Eerste Kamer een brief gezonden aan de JBZ-bewindslieden waarin hij erop wees dat deze richtlijn tot stand is gekomen zonder de instemming van de Eerste Kamer en verzocht in de toekomst zorgvuldiger te opereren.

 • brief Eerste Kamer - 127726
  29 oktober 2001
 • handelingen Eerste Kamer - 30, 1377-1377
  22 mei 2001

Behandeling Tweede Kamer


Standpunt Nederlandse regering

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 170 fiche 2
  18 oktober 2000

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft positief geadviseerd over het verzoek van Ierland om te mogen deelnemen aan Richtlijn 2001/55/EG.

Op 24 mei 2000 heeft de EC een voorstel ingediend betreffende de minimum-normen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanningen van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de financiële lasten.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 9541/01
  26 juni 2001
 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 195
  11 juni 2001
 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 189
  23 maart 2001
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 6709/01
  5 maart 2001
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 6303/01
  16 februari 2001
 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 170
  26 oktober 2000
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 8871/00
  23 juni 2000
 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 160
  23 juni 2000
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 8510/00
  15 mei 2000

Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0077/2001
  28 februari 2001

Reacties Derden

 • PDF-document advies Comité van de Regio's - CDR 420/2000
  13 juni 2001
 • PDF-document advies Economisch en Sociaal Comité - CES 402/2001
  28 maart 2001
 • 126750.3 Word-document advies Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtenlingen- en strafrecht - CM01-005
  9 maart 2001

Alle bronnen