E090103
Laatste revisie: 02-08-2010

E090103 - Mededeling over open coördinatiemethode voor het communautaire immigratiebeleidDe Europese Commissie wil de open coördinatie, voor een periode van zes jaar, gaan toepassen op communautair immigratiebeleid, om de lidstaten ruimte te laten en tegelijkertijd gezamenlijke doelstellingen te formuleren wanneer een Europese aanpak nodig wordt geacht.

Deze mededeling volgt op de twee mededelingen van 25 november 2000 (2.0.1 en 2.0.2) over immigratie- en asielbeleid en valt te betrekken bij de brede discussie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2001)387PDF-document, d.d. 11 juli 2001

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Standpunt Nederlandse regering

Het kabinet staat positief tegenover een geleidelijke toepassing van de open coördinatiemethode op communautair immigratiebeleid en onderschrijft het belang van betrouwbare en vergelijkbare statistieken (en heeft in de JBZ-Raad van 28-29 mei ingestemd met een Actieplan terzake).

De lidstaten moeten zelf de vrijheid behouden aantallen toe te laten arbeidsmigranten vast te stellen en instrumenten te kiezen. Het kabinet wil zich ook niet vastleggen op streefcijfers en ziet arbeidsmigratie hooguit als middel ter bevordering flexibiliteit en mobiliteit op de arbeidsmarkt (niet als redmiddel tegen vergrijzing in arbeidstekorten).

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 212 fiche 1
  26 oktober 2001

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De EC wil de open coördinatie, voor een periode van zes jaar, gaan toepassen op communautair immigratiebeleid, om de lidstaten ruimte te laten en tegelijkertijd gezamenlijke doelstellingen te formuleren wanneer een Europese aanpak nodig wordt geacht.

Belangrijkste onderdeel van een open coördinatiemethode vormt goedkeuring van "veeljarenrichtsnoeren" (met mogelijkheid jaarlijkse bijstelling), vergezeld van specifieke tijdschema's voor doelen voor de korte termijn, middenlange en lange termijn. Verder is dan nationale invulling aan de orde. Nationale en regionale verschillen kunnen in aanmerking worden genomen.

Nationale actieplannen moeten jaarlijks opgesteld worden en moeten de gerealiseerde vorderingen en de voornemens bevatten. De EC wil richtsnoeren m.b.t. beheer migratiestromen, toelating economische migranten, partnerschappen met derde landen en integratie derdelanders.

De beschikbaarheid van vergelijkbare statistische gegevens is cruciaal en statistische gegevens moeten dus verder verbeterd worden. De EC heeft een toezichthoudende rol, bevordert de uitwisseling van informatie, best practices en de samenhang tussen de plannen, stelt de Europese richtsnoeren op.

De EC wil ook het EURES-betwerk hervormen om ook derdelanders die in de EU willen werken van informatie te voorzien. "Migratie" moet geïntegreerd worden in de betrekkingen met derde landen.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2001)387
  11 juli 2001

Behandeling Raad

Tijdens de Europese Raad van Laken werden de conclusies van Tampere geëvalueerd. M.b.t. asiel- en migratie was de ER niet tevreden over het tempo en de resultaten, doch de ER beperkte zich tot het uitspreken van de wens dat er meer voortgang bereikt zou moeten worden.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2003)0292
  19 juni 2003
 • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0224/2003
  16 juni 2003

Reacties Derden

 • Word-document advies Economisch en Sociaal Comité - CES 684/2002
  29 mei 2002
 • Word-document advies Comité van de Regio's - CDR 93/2002
  16 mei 2002

Alle bronnen