E090093
Laatste revisie: 03-08-2010

E090093 - Actieplan WenenDit actieplan werd opgesteld na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam, dat de JBZ-samenwerking versterkte en deels communautariseerde. Dit actieplan gaf de eerste impulsen voor verdere politiële en justitiële (civiel en strafrechtelijk) samenwerking en harmonisatie van het asiel- en immigratiebeleid.

Er was destijds nogal wat ophef m.b.t. het Oostenrijkse voorstel het Vluchtelingenverdrag nog eens kritisch te bezien. Er werd besloten een speciale Europese Raad te wijden aan JBZ-samenwerking. Dit werd de Europese Raad van Tampere in oktober 1999.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Het ActieplanPDF-document is gepubliceerd in Pb EG C 19 op 23 januari 1999.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deel I wordt in globale termen omschreven welke doelstellingen er zijn t.a.v. JBZ-samenwerking.

In deel II worden prioriteiten en maatregelen aangegeven. Er zijn twee categorieën prioritaire maatregelen: maatregelen die binnen twee jaar moeten worden uitgevoerd of aangenomen en maatregelen die binnen vijf jaar moeten worden uitgevoerd of aangenomen of tenminste uitgewerkt moeten worden.

Spoedeisend (termijn 2 jaar)zijn:

Asiel en immigratie

 • Beoordeling van landen van oosprong voor landspecifieke aanpak van asiel en migratie;
 • Verbetering doeltreffendheid van de overeenkomst van Dublin
 • Uitvoering van Eurodac
 • Minimumnormen voor toekenning vluchtelingenstatus, verkorting procedures
 • Beperking 'secundaire' bewegingen
 • Minimumnormen voor de opvang van asielzoekers
 • Studie om de merites van één Europese asielprocedure te bepalen
 • Wetelijke status legale migranten regelen
 • Coherent EU-beleid mbt terug- en overname vaststellen
 • Bestrijding illegale migratie dmv voorlichtingscampagnes en controle migratiestromen
 • Procedure voor afgifte visa harmoniseren
 • Uniform visum ontwerpen
 • Vaststellen lijsten van visumplichtige landen
 • Harmonisatie aansprakelijkheid vervoerders
 • Minimumnormen ontheemden
 • Solidariteit tussen de lidstaten mbt opvang ontheemden

Justitiële civiele samenwerking

 • Herziening verdragen van Brussel en Lugano afronden
 • Rechtsinstrument mbt buitencontractuele verplichtingen
 • Herziening verdrag Rome I
 • Onderzoeken of Europees Justitieel Netwerk ook tot civiele procedures kan worden uitgebreid

Politiële samenwerking

 • Bestudering haalbaarheid databank 'hangende onderzoeken' Europol
 • Documentatiewerkzaamheden Europol 'operationeler' maken
 • Prioriteit geven aan bestrijding illegale migratienetwerken
 • Versterking informatieuitwisseling terrorisme
 • Bevoegdheden Europol uitbreiden (valsemunterij)
 • Vaststelling van de aard en draagwijdte van de operationele bevoegdheden van Europol
 • Bestudering toegang Europol tot SIS en EIS
 • Rol Europol ihkv pretoetredingspact.

Justitiële samenwerking strafzaken

 • Effectief implementeren EJN
 • Verdrag wederzijdse rechtshulp afronden
 • Vergemakkelijken uitlevering tussen de lidstaten
 • Bestrijden witwassen versterken
 • Vergemakkelijken onderlinge erkenning en executie van vonnissen
 • Studie naar wenselijke rol justitie bij Europol
 • Bestuderen onder welke voorwaarden justitiële autoriteiten in een andere lidstaat kunnen optreden
 • Harmonisatie strafrechtbepalingen georganiseerde criminaliteit, terrorisme en drugshandel, mensenhandel, seksuele exploitatie, corruptie, computerfraude, milieuovertredingen, witwassen e.d. (rekening houdend met paralelle werkzaamheden bij de RvE)

Horizontaal

 • Privacybescherming
 • Actieplan georganiseerde criminaliteit evalueren en vervolg vaststellen
 • Maatregelen tegen veilige gebieden en belastingparadijzen verder uitwerken.

Behandeling Raad


Alle bronnen