E090041
Laatste revisie: 04-02-2010

E090041 - Voorstel voor een besluit tot vaststelling van een Gemeenschapsprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2009)14PDF-document, d.d. 23 januari 2009

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) besloot op 17 maart 2009 dat zij onderhavig voorstel onder de aandacht wil brengen van de commissie voor Financiën.

Op 24 maart 2009 heeft de commissie Financiën onderhavig voorstel voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 826
    10 maart 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel betreft een Gemeenschapsprogramma voor de medefinanciering van bepaalde voor het functioneren van de interne markt essentiële Europese en internationale organen die actief zijn op het gebied van het coördineren van toezicht op financiële diensten, het ontwikkelen van financiële verslaggevingsstandaarden (IFRS), de advisering over de bekrachtiging van die standaarden respectievelijk het toezicht op het vaststellen van standaarden op het gebied van de controle van jaarrekeningen (ISA). Concreet gaat medefinanciering ten goede komen aan de tussen 2001 en 2004 door de Commissie opgerichte comités van toezichthouders, de International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) en de Public Interest Oversight Board (PIOB).

De Commissie heeft geconstateerd dat de ontoereikende financiering van deze organen ertoe zou kunnen leiden dat bepaalde essentiële beleidslijnen van de Gemeenschap niet naar behoren ten uitvoer worden gelegd.

Deze organen beschikken nu ofwel over onvoldoende middelen om bepaalde projecten uit te kunnen voeren (dit betreft de comités van toezichthouders en EFRAG) dan wel zijn zij aangewezen op niet-gediversifieerde en vrijwillige financiering van belanghebbenden waardoor hun onafhankelijkheid in het geding komt (dit betreft IASCF, EFRAG, PIOB). De Commissie komt tot het oordeel dat het beste aan deze bezwaren tegemoet wordt gekomen door te opteren voor medefinanciering van deze organen.

De lidstaten hebben met het oog op de financiële crisis aangegeven dat hoge prioriteit moet worden gegeven aan het verbeteren van toezichtconvergentie en de samenwerking op het gebied van toezicht op financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen. Hiertoe zijn zowel in EU-verband als op internationaal niveau de nodige initiatieven genomen. Volgens de Commissie kan het voorgestelde Gemeenschapsprogramma hieraan bijdragen en leiden tot een grotere EU-inbreng in de uitvoering van het actieplan dat in de verklaring van de G20-top van 15 november 2008 is beschreven (in het bijzonder meer internationale coördinatie tussen financiële toezichthouders en voor internationale standaarden om de governance van het internationale financiële systeem te verbeteren).

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)14
    23 januari 2009
  • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)54
    23 januari 2009

Behandeling Raad

Besluit nr. 716/2009/EG werd op 16 september 2009 aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L253 d.d. 25 september 2009.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen