E090025
Laatste revisie: 18-02-2009

E090025 - Mededeling: naar een gemeenschappelijke visie op het begrip aanvaardbaar foutenrisico
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)866PDF-document, d.d. 16 december 2008

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 17 februari 2009 besloot de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) onderhavige mededeling ter kennisname aan de commissie Financiën te verzenden.

 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 39587/HM/KL
  17 februari 2009

Standpunt Nederlandse regering

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 803
  11 februari 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De mededeling vloeit voort uit een verzoek van het Europees Parlement en de Raad een discussie te lanceren over het begrip aanvaardbaar foutenrisico en de invloed daarvan op de materialiteitsgrenzen voor de jaarlijkse opinie die door de Europese Rekenkamer wordt afgegeven. De ERK heeft in haar Single Audit Opinion(2/2004) en de conclusies in het Jaarverslag over 2007 van de Europese Rekenkamer gewezen op de wenselijkheid van een dergelijke discussie. De Commissie kiest in haar Mededeling een concept dat is gebaseerd op een vergelijking van de marginale kosten van additionele controles en de baten voortkomend uit de reductie van het verwachte niveau van niet opgespoorde fouten. Het model dat de Commissie toepast, beoogt een punt (tolerable risk point) vast te stellen waar de baten van hogere uitgaven voor controles gelijk zijn aan de extra kosten die worden gemaakt. Voorbij dit punt wegen volgens de Commissie de baten van extra controles niet op tegen de kosten. De Commissie benadrukt dat deze uiteenlopen voor de verschillende beleidsterreinen.

Voor het testen van het model heeft de Commissie gebruik gemaakt van informatie, die o.a. door de lidstaten is verstrekt, voor acties ten aanzien van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Agrimilieumaatregelen allen gefinancierd onder het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)866
  16 december 2008
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)3054
  16 december 2008

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen