E090005a
Laatste revisie: 04-03-2009

E090005a - Mededeling over een gecoördineerde strategie ter verbetering van de bestrijding van BTW-fraude in de EU
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)807PDF-document, d.d. 1 december 2008

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft op 27 januari 2009 besloten dat zij onderhavige mededeling onder de aandacht wil brengen van de commissie Financiën.

Op 3 maart 2009 heeft de commissie Financiën onderhavige mededeling voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

De subsidiariteit wordt in het BNC-fiche als positief beoordeeld omdat alleen door communautair optreden de bestrijding van intracommunautaire btw-fraude voldoende kan worden verwezenlijkt. De proportionaliteit wordt als positief beoordeeld aangezien de wijzigingen in de btw-richtlijn geen extra verplichtingen voor belastingplichtigen en belastingdiensten oproepen. De maatregelen staan in verhouding met het beoogde doel.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 773
  21 januari 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Commissie bericht in de mededeling over het coherente actieprogramma op korte termijn voor het bestrijden van btw-fraude. Dit behelst drie soorten maatregelen:

 • 1. 
  maatregelen met als doel preventie
 • 2. 
  maatregelen die handvatten/gereedschappen bieden om fraude te bestrijden
 • 3. 
  maatregelen om fraudeschade te verhalen / te bestraffen.

Het voorstel tot wijziging van de btw-richtlijn omvat de volgende twee maatregelen.

 • 1. 
  De eisen die gesteld worden aan de importeur als er gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling bij invoer gevolgd door een intracommunautaire levering worden duidelijker vastgelegd. De importeur moet op het moment van invoer de volgende informatie verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van de Lidstaat van invoer:
 • zijn BTW-identificatienummer, of dat van zijn fiscaal vertegenwoordiger in de Lidstaat van invoer
 • het BTW-identificatienummer van de afnemer
 • bewijs dat de goederen de Lidstaat van invoer zullen verlaten om vervoerd of verzonden te worden naar een andere Lidstaat
 • 2. 
  De hoofdelijke aansprakelijkheid wordt uitgebreid met de mogelijkheid voor lidstaten om de leverancier hoofdelijk aansprakelijkheid te stellen voor de btw op de intracommunautaire verwerving wanneer die zijn listingsverplichting niet goed nakomt. Er is een vorm van tegenbewijs mogelijk, de mate hiervan wordt bepaald door de bevoegde belastingautoriteit.

Aangezien het niet gaat om een ingrijpende wijziging van de bestaande communautaire btw-wetgeving, werd een impact-assessment niet nodig geacht. Ondernemers, bedrijven en belastingdiensten worden niet geconfronteerd met extra kosten of lasten.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)807
  1 december 2008

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Naar verwachting wordt dit dossier in april 2009 plenair behandeld in het Europees Parlement.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen