E080144
Laatste revisie: 03-11-2011

E080144 - Voorstel voor een richtlijn inzake toezicht op werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geldDe richtlijn betreffende de toegang tot de uitoefening van en het prudentieel (op de soliditeit van de onderneming gerichte) toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld (2000/46/EC, verder: richtlijn voor elektronisch geld) dient te worden vervangen. Zowel de juridische kant van de richtlijn als de prudentiële kant zijn thans ontoereikend. Het is wenselijk om een helder juridisch regime uit te schrijven met duidelijke definities en een specifiek prudentieel regime in te voeren, toegespitst op elektronischgeldinstellingen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)627PDF-document, d.d. 9 oktober 2008

rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag van dit voorstel wordt gevormd door artikel 47, lid 2, en artikel 95 van het EG-Verdrag

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Richtlijn 2009/110/EGPDF-document diende voor 30 april 2011 te zijn geïmplementeerd. Op 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer een wijziging van de wet op het financieel toezicht aangenomen (zie kamerstukken in de serie 32826).


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft op 9 december 2008 besloten dat zij onderhavig voorstel onder de aandacht willen brengen van de commissie voor Financiën.

Op 16 december 2008 besloot de commissie Financiën dat zij -indien wenselijk- later terugkomt op onderhavig voorstel.


Standpunt Nederlandse regering

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 740
  3 december 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De evaluatie van de richtlijn voor elektronisch geld heeft duidelijk gemaakt dat de markt voor elektronisch geld nog niet optimaal wordt benut. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de richtlijn belemmerend werkt ten opzichte van markttoetreding van elektronischgeldinstellingen, omdat de huidige richtlijn juridisch noch op prudentieel terrein toereikend is.

Nu er een modern en coherent juridisch kader in de Europese Unie tot stand is gekomen met betrekking tot betaaldiensten (de richtlijn betaaldiensten) heeft ook de interne markt voor elektronisch geld een duidelijke richtlijn nodig. De richtlijn moet consistent zijn met de richtlijn betaaldiensten (2007/64/EC). Deze richtlijn zal per 1 november 2009 in Nederland zijn geïmplementeerd. De vernieuwde richtlijn voor elektronisch geld zal zich richten op heldere definities en een duidelijk en op maat gemaakt prudentieel regime, dat thans te zwaar is vormgegeven.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)627
  9 oktober 2008
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2572
  9 oktober 2008
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2573
  9 oktober 2008

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen