E080141
Laatste revisie: 03-11-2011

E080141 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheerDe huidige richtlijn wordt aangepast op de volgende onderwerpen: 1) securitisatie 2) Europees toezicht 3) hybride kapitaalsinstrumenten 4) grote posities 5) liquiditeit en 6) technische amendementen. Met deze aanpassingen wordt niet alleen het Europese gelijke speelveld verbeterd, maar worden de kapitaaleisen mede naar aanleiding van de kredietcrisis aangescherpt. Deze aanscherping laat zich met name terugzien in de voorstellen op het terrein van securitisatie, de grote posities en het liquiditeitsbeheer.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)602PDF-document, d.d. 1 oktober 2008

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Richtlijn 2009/111/EGPDF-document werd op 19 september 2009 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L302 van 17 november 2009. De richtlijn diende voor 31 oktober 2010 geïmplementeerd te zijn.

Op 8 november 2011 komt de procedure voor behandeling van een Wijziging van de Wet op het financieel toezicht op de agenda van de commissie Financiën (zie kamerstukken in de serie 32787).


Behandeling Eerste Kamer

Op 2 december 2008 besloot de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) dat zij onderhavig voorstel onder de aandacht willen brengen van de commissie voor Financiën.

De commissie voor Financiën besloot tijdens de vergadering op 9 december 2008 dat zij de regering enkele schriftelijke vragen voor wil leggen.

De op 16 december 2008 goedgekeurde brief is vervolgens aan de minister verzonden.

Op 12 februari 2009 heeft de minister van Financiën de vragen per brief beantwoord. Dit antwoord werd op 3 maart 2009 voor kennisgeving aangenomen door de commissie Financiën.


Standpunt Nederlandse regering

De subsidiariteit wordt in dit BNC-fiche positief beoordeeld. De activiteiten van financiële instellingen strekken zich in veel gevallen uit over de nationale grenzen. Ter bevordering van de interne markt dient regelgeving op dit terrein dan ook op Europees niveau te worden vastgelegd. De proportionaliteit wordt eveneens positief beoordeeld. Enerzijds richt het voorstel tot aanpassing zich op 6 terreinen die op korte termijn aanpassing behoeven en anderzijds gaat het voorstel op deze terreinen niet verder dan strikt noodzakelijk. Daarnaast is aanpassing wenselijk in verband met nieuwe financiële producten en de financiële crisis. Wel zal Nederland zich kritisch opstellen bij de gedetailleerde uitwerking.

Nederland staat in beginsel positief tegenover de voorgestelde aanpassingen. Wel zal Nederland zich kritisch opstellen bij de gedetailleerde uitwerking. Op een meer gedetailleerd niveau richten de zorgen van Nederland zich op de voorstellen aangaande securitisatie.

Ten aanzien van securitisatie is Nederland geen voorstander van de bepaling die stelt dat securitiserende instellingen verplicht worden om een deel (5%) van de securitisatie aan te houden. De achterliggende gedachte achter deze bepaling is dat de belangen van de uitgevende instelling (de instelling die het risico is aangegaan, of de securitisatie heeft opgezet) gelijk worden getrokken met de belangen van de investeerder. Nederland steunt weliswaar deze achterliggende gedachte en de kwalitatieve bepalingen die dit bevorderen, maar plaatst vraagtekens bij de kwantitatieve verplichting (5%) daar deze onwenselijke bijwerkingen heeft.

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 736
    25 november 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De richtlijn wordt aangepast op de volgende onderwerpen: 1) securitisatie 2) Europees toezicht 3) hybride kapitaalsinstrumenten 4) grote posities 5) liquiditeit en 6) technische amendementen. Met deze aanpassingen wordt niet alleen het Europese gelijke speelveld verbeterd, maar worden de kapitaaleisen mede naar aanleiding van de kredietcrisis aangescherpt. Deze aanscherping laat zich met name terugzien in de voorstellen op het terrein van securitisatie, de grote posities en het liquiditeitsbeheer.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)602
    1 oktober 2008
  • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2333
    1 oktober 2008

Behandeling Raad

De Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) d.d. 2 december 2008 heeft een algemene oriëntatie vastgesteld over een ontwerp-richtlijn waarmee beoogd wordt de voorschriften betreffende het eigen vermogen van banken aan te scherpen

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 6 mei 2009 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aangenomen ten aanzien van onderhavig voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen