E080130
Laatste revisie: 03-08-2010

E080130 - Voorstel voor een Besluit over interoperabiliteit oplossingen voor Europese overheidsorganisaties (ISA)Het voorstel betreft een vijfjarig programma voor het bevorderen van de interoperabiliteit van de informatie infrastructuren van overheden in de lidstaten Het programma richt zich op het ontwikkelen van gemeenschappelijke kaders en voorzieningen, die de lidstaten kunnen gebruiken voor de inrichting van hun informatiehuishouding.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Besluit Nr. 922/2009/EGPDF-document werd op 16 september 2009 ondertekend en gepubliceerd in Pb EU L260 d.d. 3 oktober 2009.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)583PDF-document, d.d. 29 september 2008

rechtsgrondslag

EG-Verdrag artikel 156

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties besloot op 18 november 2008 dat zij onderhavig voorstel voor een besluit onder de aandacht wil brengen van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ).

Op 25 november 2008 heeft de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ) onderhavig voorstel voor kennisgeving aangenomen.

 • korte aantekening Commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat - 39279/HM
  25 november 2008
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 39214/HM
  18 november 2008

Standpunt Nederlandse regering

De subsidiariteit wordt in het BNC-fiche positief beoordeeld. Er wordt aangegeven dat de gemeenschappelijke voorzieningen voor interoperabiliteit tussen de lidstaten door het grensoverschrijdende karakter van elektronische overheidsdiensten onvoldoende door de lidstaten zelf verwezenlijkt kunnen worden. Daarnaast kunnen door het bevorderen van interoperabiliteit op Europees niveau schaalvoordelen worden behaald. De verwachting is dat door gemeenschappelijke ontwikkeling in het kader van ISA, de kosten lager uitvallen dan wanneer Nederland vergelijkbare diensten en producten zelf zou moeten ontwikkelen en beheren. Wat proportionaliteit betreft is van belang dat wordt voortgebouwd op bestaande voorzieningen, die niet verplichtend van aard zijn. De Commissie heeft niet de bevoegdheid om het programma voor alle lidstaten te verplichten. In het kader van toenemende internationalisering (m.n. Europese mobiliteit) is het belangrijk dat de Nederlandse informatie infrastructuur van de overheid interoperabel is met de Europese systemen. Het is wenselijk dat de Commissie hiervoor een kader biedt. Met de invoering van dit programma wordt hieraan op passende wijze invulling gegeven.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel betreft een vijfjarig programma voor het bevorderen van de interoperabiliteit van de informatie infrastructuren van overheden in de lidstaten Het programma richt zich op het ontwikkelen van gemeenschappelijke kaders en voorzieningen, die de lidstaten kunnen gebruiken voor de inrichting van hun informatiehuishouding.

In het programma zitten 5 actielijnen:

 • ontwikkelen en verbeteren van gemeenschappelijke kaders ter ondersteuning van de interoperabiliteit over landsgrenzen en tussen sectoren (zoals richtsnoeren, specificaties)
 • beoordeling van ICT implicaties van voor- en vastgestelde EU wetgeving, en planning van de ICT implementatie ter ondersteuning van implementatie van de wetgeving.
 • ontwikkeling en beheer van nieuwe en bestaande gemeenschappelijke voorzieningen(zoals het s-TESTA netwerk)
 • ontwikkelen en beschikbaar stellen van herbruikbare generieke voorzieningen (bijv. open source gebaseerde toepassingen)
 • aanvullende maatregelen (zoals kennisoverdracht).

Het programma bouwt voort op het Europese programma on interoperable delivery of pan-European eGovernment services to public administrations, businesses and citizens (IDABC) dat eind 2009 afloopt, en heeft relatie met andere Europese egovernment activiteiten in het kader van Europese I2010 egovernment actieplan 'Accelerating egovernment in Europe for the benefit of all' en het 'ICT policy support programme' als onderdeel van het 'Competitiveness and Innovation Programme' (CIP/ICT PSP). Voor het programma is een budget voorzien van € 164 mln.

Impact-assessment Commissie: De Commissie heeft geen officiële impact assessment uitgevoerd. Wel geeft de Commissie in de considerans aan dat het voorstel erop gericht is om effectieve en efficiënte communicatie tussen lidstaten mogelijk te maken en te voorkomen dat elektronische barrières ontstaan door de ontwikkeling van de elektronische overheid (e-overheid) voorzieningen, die de doelstellingen van de Interne Markt kunnen belemmeren. Daarnaast wil de Commissie herbruikbaarheid van voorzieningen stimuleren om te voorkomen dat lidstaten en sectoren steeds eigen oplossingen bedenken.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)583
  29 september 2008

Behandeling Raad

Besluit Nr. 922/2009/EGPDF-document werd op 16 september 2009 ondertekend en gepubliceerd in Pb EU L260 d.d. 3 oktober 2009.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen